Riktlinjer för förskola

Här finns riktlinjer för vad som gäller vid barns vistelse på förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg samt omsorg på obekväm arbetstid.

Förskola

Förskoleverksamhet är en skolform som erbjuds till barn som fyllt ett år fram till
dess barnet börjar i förskoleklassen. Förskolan styrs av förskolans läroplan och
förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik och utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Rätt till förskola

Förvärvsarbetande och studerande

Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande/studerande har rätt till förskola i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte en grund för omsorg.

Efter ett nattskift har vårdnadshavaren rätt till åtta timmars dygnsvila. En
vårdnadshavare med nattarbete har rätt till vila inför sitt nattskift. Vistelsetiden inför ett nattskift bestäms i samråd mellan vårdnadshavaren och rektorn på förskolan.

Om vårdnadshavare arbetar deltid, är permitterad på deltid eller studerar på deltid har barnet rätt till förskola 25 timmar per vecka även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre.

Intyg om arbete och/eller studier ska lämnas efter begäran av rektor.

Arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterade på heltid har rätt till förskola 25 timmar per vecka Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av förskolans rektor, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Förvärvsarbetande deltid och arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som förvärvsarbetar deltid samtidigt som de är
arbetssökande har rätt till förskola om minst 25 timmar per vecka. De dagar vårdnadshavare förvärvsarbetar erbjuds barnet fem timmar på förskolan eller mer ifall behovet är större utifrån arbete. Under de dagar vårdnadshavare är arbetssökande så erbjuds fem timmar barnomsorg.

Intyg om arbete ska lämnas efter begäran av rektor.

Sjukskriven vårdnadshavare

Om vårdnadshavare är sjukskriven upp till en månad, och den andra vårdnadshavaren arbetar/studerar, behåller barnet sin ordinarie vistelsetid på förskolan. Om vårdnadshavare är sjukskriven längre än en månad har barnet rätt till 25 timmar per vecka. Vid behov kan vårdnadshavare ansöka om utökad vistelsetid utifrån särskilda skäl. Rektor beslutar om vistelsetiderna i samråd med vårdnadshavare. Sjukintyg, som styrker omfattningen på sjukskrivningsperioden, ska lämnas efter begäran av rektor.

Föräldralediga med syskon

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med ett yngre syskon, har rätt till förskola 15 timmar per vecka. Under en månad efter syskons födelse har barnet rätt till förskola i samma utsträckning som tidigare. Vistelsetiden om 15 timmar i veckan har ett pedagogiskt syfte och fastställs av förskolans rektor, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Föräldraledighet i kombination med arbete eller studier

Om du kombinerar föräldraledighet med studier och behöver utöka tiden måste du ansöka. Det gör du i kommunens e-tjänst.

Utbildningar som ger rätt till studiestöd enligt CSN:s regler, ger rätt till utökad tid. Svenska för invandrare (SFI) ger också rätt till utökad tid trots att man inte har studiestöd från CSN. Omfattning av studier ska vara minst 50 procent eller motsvara 15 högskolepoäng. Placeringen och närvarotiden blir då studietid och restid till och från studieort. Intyg i form av antagningsbesked med start‑ och slutdatum samt kursansvarigs intygande om att studier bedrivs enligt studieplan ska bifogas till ansökan.

Om du kombinerar föräldraledighet med arbete ska intyg om anställning med arbetets omfattning samt förläggning av arbetstiden bifogas. För egna företagare ska registreringsbevis och F-skattsedel bifogas till ansökan. Arbete vid minst 16 timmar per vecka (dagtid, måndag–fredag) ger rätt till utökad tid. Placeringen och närvarotiden blir då arbetstid och restid till och från arbetet.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till förskola om minst 525 timmar per år med början höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola har ett pedagogiskt syfte och är avgiftsfri. Vistelsetiden begränsas till 15 timmar per vecka under skolans läsårstider. Förskolans rektor fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

De 3–5-åringar som är inskrivna i förskolan och har ett behov av fler timmar på förskolan, på grund av exempelvis vårdnadshavares arbete eller studier, får automatisk en reducering av avgiften och betalar bara för den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året från höstterminen det år barnet fyller tre år.

För mer information se informationen nedan om Avgifter förskola och fritidshem.

Förskoleplacering utifrån barnets eget behov

Barn som är i behov av förskola som särskilt stöd för sin utveckling enligt skollagen 8 kap 7 § har efter särskild ansökan och beslut rätt till avgiftsfri förskola 525 timmar om året. Tiden förläggs med 15 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Förskolans öppettider

Förskola erbjuds alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30.

Pedagogiska planeringsdagar i förskola

Tre dagar per termin har förskolan rätt att ha utvecklingsdagar för samtlig personal på förskolan. I de fall vårdnadshavare har behov av förskola erbjuds förskola med vikarier eller plats på annan förskola.

Förskolor ges också möjlighet att stänga klockan 16.00 en gång i månaden för att ge alla anställda på enheten möjlighet att delta i gemensamma fortbildnings- samt utvärderingsinsatser, under förutsättning att tillsyn ordnats för de barn som behöver samt att vårdnadshavare informeras om datum för personalens arbetsplatsträffar en termin i taget.

Sammanslagning mellan förskolor

Under sommaren och vid jul/nyårshelg kan plats erbjudas på annan förskola i området. Under dessa perioder är det oftast färre barn på förskolorna och därför slår förskolor ihop verksamheterna.

Ansökan till förskola

Ansökan om förskola görs av vårdnadshavare i kommunens e-tjänst eller på särskild blankett som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen. Ansökan bör om möjligt göras sex månader innan plats önskas för att underlätta kommunens planering. Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, måste var och en ansöka om plats i förskola om båda vårdnadshavarna har behov av platsen.

Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare.

När vårdnadshavare ansöker om plats förutsätter kommunen att ett behov av förskola föreligger från önskat placeringsdatum. Det är möjligt att skjuta upp start för inskolning högst en månad utan att förlora platsen. Om inskolningen inte har påbörjats inom denna period sägs platsen upp med omedelbar verkan och vårdnadshavare får ansöka om förskola på nytt och får ett nytt ködatum. Undantag kan göras vid speciella omständigheter, till exempel vid sjukdom.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om man är folkbokförd i en annan kommun men kommer att flytta till Östersunds kommun kan man ansöka om plats på förskola. För att kunna göra en ansökan behöver man kunna visa upp ett köpekontrakt eller hyresavtal på det nya boendet.

Om vårdnadshavare ansöker om plats i Östersunds kommun men fortsatt kommer att vara folkbokförd i hemkommunen, är det hemkommunen är skyldig att betala för förskoleplatsen i Östersunds kommun. Vårdnadshavare ska därför innan ansökan om plats i Östersunds kommun ha ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare förskoleplats i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Rutiner vid erbjudande om plats i förskola

När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen får varje ansökan ett ködatum. Ködatumet blir tidigast fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. I det fall fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna efter barnets födelsedatum, vilket innebär att äldre barn går före yngre barn i kön.

Östersunds kommun har tre förturskategorier:

 1. Barn som enligt skollagen 8 kap 7 § är i behov av särskilt stöd
 2. Syskonförtur, till den förskola där det äldre syskonet har sin placering. Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även barn som är folkbokförda i samma hushåll.
 3. Förflyttning. Familjer som redan har plats i kommunens barnomsorg och som flyttar sin folkbokföringsadress till ett annat upptagningsområde eller familjer som tidigare erbjudits plats i annat område än folkbokföringsadressen och som önskar byta till förskola närmare hemmet.

De olika upptagningsområden som finns är:

 • Centrala staden
 • Frösön
 • Norra kommundelen
 • Södra kommundelen
 • Södra staden
 • Torvalla

Vårdnadshavare får veta att dess barn har fått plats ungefär en månad innan inskolning kan påbörjas. Erbjudandet skickas ut antingen via mejl eller per post. I några områden/förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Plats kan då erbjudas i annat område/på annan förskola än det som sökts.

Tackar vårdnadshavare nej till erbjuden plats påbörjas en ny fyramånaders­period. Nytt ködatum blir då samma datum som det datum vårdnadshavare avböjde den erbjudna platsen.

Tackar vårdnadshavare ja till erbjuden plats stängs övriga sökta alternativ. En ny ansökan om plats behöver därmed göras om vårdnadshavare fortsatt önskar stå i kö till de förskolor där plats inte har kunnat erbjudas.

Uppsägning av plats

Platsen ska sägas upp minst en månad innan barnet ska sluta. Uppsägningen lämnas antingen i kommunens e-tjänst eller skriftligen till Barn- och utbildningsförvaltningen. Barnet har rätt till förskola under hela uppsägningstiden, avgift debiteras. Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser och har så kallad delad plats, måste var och en säga upp sin del av platsen.

Säger vårdnadshavaren upp placeringen och ansöker om omsorg inom samma verksamhetsform på nytt debiteras man för tiden mellan placeringar om perioden mellan två olika placeringar är mindre än 3 månader. Undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

Förskoleplatsen upphör den 31 juli året barnet börjar i förskoleklassen, om vårdnadshavarna inte själva sagt upp platsen tidigare. Om man är i behov av fritidsplats, får vårdnadshavare ansöka om det i kommunens e-tjänst.

Outnyttjad förskoleplats

Om platsen står outnyttjad i mer än två månader sägs platsen upp med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom eller semester och beslutas av rektor.

Plats i förskola vid växelvis boende

Barn har inte rätt till plats på två förskolor i Östersunds kommun eller i två kommuner vid växelvis boende. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att erbjuda förskoleplats. Vårdnadshavare kan göra en ansökan om plats även i en kommun där barnet inte är folkbokfört. Barn som är folkbokförda i annan kommun kan tas emot i mån av plats.

Samisk förskola

Östersunds kommun har ett särskilt ansvar gällande det samiska språket enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. (2009:724)

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Vårdnadshavare som önskar förskola på samiska, kan ansöka om det i vår e-tjänst.

Verksamheten bedrivs helt eller till väsentlig del på samiska. Kommunens målsättning är att kunna erbjuda både syd- och nordsamisk verksamhet.

Rätt till samisk förskola

Vårdnadshavare som önskar samisk förskola har rätt till samisk förskola 09.00 - 14.30 oberoende sitt omsorgsbehov.

Om man har större omsorgsbehov än dessa utifrån sina arbets- eller studietider har man rätt till samisk förskola utifrån sitt omsorgsbehov mellan 06.30-17.30.

Öppettider

Samisk förskola erbjuds i dagsläget två dagar i veckan, på Lövsta förskola och följer skolans läsårstider, vilket innebär att förskolan är stängd under november/jul-/påsk- och sportlov. Under sommarlovet anpassas öppethållandet efter pedagogernas semester.

Om vårdnadshavare har behov av förskola utöver tid som erbjuds i den samiska förskolan, har barnet rätt till plats i annan förskola utifrån vårdnadshavares arbets- och/eller studietid.

I de fall förskolans pedagoger är sjuka/frånvarande och samisk förskola av olika skäl inte kan erbjudas, hänvisas barnen till sin ordinarie förskola. Vårdnadshavare meddelas detta via SMS eller Tempus så fort beslut är fattat. Besked kan komma med mycket kort varsel.

Avgifter

Ingen extra kostnad tillkommer för den samiska förskolan. Se avgifter för mer information.

Inskolning

Vårdnadshavare kan skjuta upp start för inskolning högst en månad utan att förlora platsen. Inskolningen kan inte göras under de perioder på året (lov) när den samiska förskolan är stängd.

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om plats i samisk förskola i kommunens e-tjänst. Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser, måste var och en ansöka om plats i förskola om båda vårdnadshavarna har behov av platsen.

Barn folkbokförd i annan kommun

Om vårdnadshavare söker plats i den samiska förskolan men är folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen där man är folkbokförd skyldig att betala för platsen till Östersunds kommun. Vårdnadshavare ska därför innan ansökan om plats i den samiska förskolan ha ett godkännande av hemkommunen.

Plats i förskola på samiska gäller för högst ett år i taget. Om vårdnadshavare fortsatt vill ha en plats måste vårdnadshavare göra en ny ansökan.

Östersunds kommun har i första hand skyldighet att erbjuda förskola på samiska till barn folkbokförda i kommunen. Förskola på samiska erbjuds därför i mån av plats till barn folkbokförda i andra kommuner.

Rutiner vid erbjudande om plats

När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen får ansökan ett ansökningsdatum. Varje ansökan har ett ködatum. I det fall fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna efter barnets födelsedatum, vilket innebär att äldre barn går före yngre barn i kön.

Östersunds kommun har en förturskategori till förskolan på samiska:

 • Syskonförtur: Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även barn som är folkbokförda i samma hushåll.

Uppsägning av plats

Platsen ska sägas upp minst en månad före barnet ska sluta. Uppsägningen lämnas antingen i kommunens e-tjänst eller skriftligen till Barn- och utbildningsförvaltningen. Barnet får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser och har så kallad delad plats, måste var och en säga upp sin del av platsen.

Förskoleplatsen upphör den 31 juli året barnet börjar i förskoleklassen, om vårdnadshavarna inte själva sagt upp platsen tidigare. Om man är i behov av fritidsplats, får vårdnadshavare ansöka det i kommunens e‑tjänst.

Outnyttjad plats

Om platsen står outnyttjad i mer än två månader sägs platsen upp med omedelbar verkan av Barn- och utbildningsnämnden. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom eller semester och beslutas av rektor.

Samråd

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt, samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

På den samiska förskolan ska regelbundna samråd med barnens vårdnadshavare ske minst två gånger per termin.

Öppen förskola

Öppna förskolan finns för alla som är hemma med barn i åldrarna 0-6 år. Det kan till exempel vara vårdnadshavare som tar ut dagar från föräldra­försäkringen, arbetslösa, hemarbetande, dagbarnvårdare eller mor- och farföräldrar. Att besöka en öppen förskola är frivilligt, avgiftsfritt och man väljer själv vilka aktiviteter man vill delta i.

Omsorg på obekväm arbetstid

Östersunds kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd på kvällar, nätter och/eller helger. Rätten till ob-omsorg gäller barn som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Verksamheten delar lokaler med Remonthagens förskola.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Rätt till ob-omsorg har vårdnadshavare till barn som fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, och som uppfyller följande kriterier:

 • är folkbokförda i Östersunds kommun.
 • förvärvsarbetar kvällar, nätter, helger och röda dagar då den ordinarie verksamheten är stängd.
 • enligt sitt arbetsschema har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad.

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering. Rätten till ob-omsorg gäller inte heller vid bisyssla, det vill säga verksamhet utanför ordinarie anställning.

Vårdnadshavare med enskild vårdnad

Vårdnadshavare med enskild vårdnad har rätt till ob-omsorg vid arbete på obekväm arbetstid.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på samma adress

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på samma adress, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad men folkbokförda på olika adresser, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider. Man har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om enbart den ena vårdnadshavaren arbetar obekväma arbetstider.

Exempel på undantags­fall skulle kunna vara att konsekvensen av ett avslag blir att barnet ej ges möjlighet till umgänge med båda vårdnads­havarna.

Öppettider och lokal för omsorg på obekväm arbetstid

Östersunds kommuns ob-omsorg delar lokaler med förskolan Remonthagen och har öppet alla årets dagar. Tider för omsorg erbjuds måndag-fredag klockan 18.00-07.00 samt dygnet runt under helger.

 • Kvällsomsorg: måndag-fredag kl. 18.00- 21.00. Senaste kvällstiden att hämta sitt barn är 21.00, därefter är det nattvila.
 • Helgomsorg: fredag kl. 18.00 till måndag kl. 07.00
 • Nattomsorg: måndag-fredag kl. 21.00-07.00. Ob-omsorgen har 10 maxantal platser för sovande barn per natt.

Vistelsetider för omsorg på obekväm arbetstid

Barnens vistelsetider styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Vistelsetiden för barn i ob-omsorg är vårdnadshavares arbetstid, tillsammans med restid till och från arbetet, samt dygnsömn motsvarande 8 timmar vid nattarbete.

Barn har enligt FN:s barnkonvention artikel 31 rätt till vila och fritid. Med barnets bästa som utgångspunkt värnar Östersunds kommun om att barn ges möjlighet till ledighet. Barn skall därför ha minst två dygns sammanhängande ledighet per vecka från förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och omsorg på obekväm arbetstid. Beslut om undantag fattas av rektor.

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Rätt till ob-omsorg gäller inte heller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Observera även att barnet oavsett tillsynsbehov skall lämna ob-omsorgen varje dygn.

Schema för barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid

Schema över barnets vistelsetider lämnas via Tempus av vårdnadshavare. Vårdnadshavare ansvarar för att korrekt schema över barnets vistelsetider finns inlagt i Tempus.

 • För tillsvidareanställda: Schema för barnets vistelsetid ska lämnas två veckor i förväg, gällande minst fyra veckor åt gången.
 • För visstidsanställda: Om du som vårdnadshavare har en timanställning eller visstidsanställning och inte vet ditt schema två veckor i förväg, har du möjlighet att lämna in tider för barnets vistelsetid så snart du får kännedom om arbetspass och görs då genom direktkontakt med personalen. Plats inte kan garanteras när omsorgstid beställs med kort varsel.

Observera att Ob-omsorgen har ett maxantal platser för sovande barn (12 personer inkl. personal/natt) och därför kan omsorg inte garanteras.

Hämtning och lämning till OB-omsorg

Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna vid Remonthagens förskola, ombesörjer själva eventuell förflyttning mellan barnets ordinarie förskola/fritidshem och ob-omsorgen.

Vid händelse av sammanslagningar på annan förskola än Remonthagen under jul och sommar är det vårdnadshavares skyldighet att själv ombesörja lämning och hämtning vid ob-omsorg

Ansökan till OB-omsorg

Ansökan

Vårdnadshavare ansöker om ob-omsorg via blankett som finns att hämta på kommunens hemsida.

Ansökan ska skickas in minst två månader innan ob-omsorg önskas. Vårdnadshavare som ansöker om ob-omsorg ska i samband med ansökan lämna in ett intyg från arbetsgivaren där det framgår:

 • vilken typ av anställning man har
 • anställningsperiod
 • vilken typ av obekväma arbetstider (arbetsschema) arbetet innebär. Det ska framgå om behovet av omsorg är kvällsomsorg, nattomsorg och/eller helgomsorg.
 • namn, befattning och kontaktuppgifter till den som utfärdat intyget.

Vårdnadshavare ska även kunna styrka att vårdnadshavare tillsammans med arbetsgivare prövat möjligheten att förändra arbetstiden.

Fullständig ansökan krävs för att handläggning kan ske och kommunen har rätt att kontrollera uppgifterna med arbetsgivaren.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan registreras den. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Ob-omsorg erbjuds i mån av plats under förutsättning att villkoren uppfyllts.

Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har dock högst 12 månader åt gången och det kommer framgå från erbjudande hur länge man har blivit beviljad ob-omsorg.

 • Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader (ny ansökan
  sker inför nytt kalenderår).
 • Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: Ob-omsorg beviljas max 6 månader (ny ansökan sker inför
  ny 6-månadersperiod).

Ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om högst 12 månader i taget. Önskas förlängning av ob-omsorg krävs ny komplett ansökan som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, senast en månad innan placeringen går ut.

Förtur

Om barnet är i behov av ob-omsorg och efter utredning bedöms ha rätt till ob-omsorg har barnet förtur till dagplats på förskolan där ob-omsorgen bedrivs

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om vårdnadshavare ansöker om plats i Östersunds kommuns ob-omsorg men är folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen skyldig att betala ersättning till Östersunds kommun. Vårdnadshavare ska därför innan ansökan om plats i Östersunds kommun ha ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare i första hand. Därför kan vårdnadshavare under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Uppsägning av plats på OB-omsorg/platsen upphör

Uppsägning av plats

Om behovet av ob-omsorg upphör ska vårdnadshavare meddela det till Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs via e-tjänst.

Säg upp plats via e-tjänst

Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig är denne skyldig att meddela detta via skriftlig uppsägning.

Platsen upphör automatiskt:

 • i och med syskons födelse.
 • vid vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Sista dag är samma datum som skolavslutningen.
 • när barnet slutar på förskolan och övergår till skolbarnomsorg (förskoleklass) upphör ob-omsorgen per automatik den 31 juli. För fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan göras.
 • om förnyad ansökan inte inkommit till barnomsorgen efter stoppdatum för placering.
 • om platsen står outnyttjad i mer än tre månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och semester och beslutas av rektor.

Avgifter och ersättning för OB-omsorg

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Om barnet är inskriven i en fristående verksamhet i Östersunds kommun, är den enskilde huvudmannen ej skyldig att betala ersättning till kommunen för de barn som erhåller omsorg på obekväm arbetstid i kommunens regi.

Sidan uppdaterad 2024-06-19