Riktlinjer för förskola

Här finns riktlinjer för vad som gäller vid barns vistelse på förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg samt omsorg på obekväm arbetstid.

Förskola

Förskolan är till för barn i åldrarna 1-5 år.

Rätt till förskola

Hur barnets rätt till förskola ser ut varierar beroende på:

 • vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier
 • om vårdnadshavare är arbetssökande
 • om vårdnadshavare är föräldraledig med syskon
 • allmän förskola för barn över 3 år
 • barnets eget behov

Om vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar

Barn till vårdnadshavare som är förvärvsarbetande/studerande får nyttja förskolan i den omfattning som behövs utifrån vårdnadshavares arbets-/studietid samt restid till och från arbets- /studieplatsen. Ideellt arbete räknas inte som förvärvsarbete och är inte en grund för omsorg.

Om vårdnadshavare arbetar deltid, är permitterad på deltid eller studerar på deltid har man har rätt att nyttja platsen 25 timmar per vecka även om behovet utifrån arbets-/studietid är mindre.

Om vårdnadshavare är arbetssökande

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller permitterade på heltid får behålla sin plats i förskola 25 timmar per vecka när vårdnads­havare är arbets­sökande/­permitterade. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive förskolechef, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Om vårdnadshavare är föräldraledig med syskon

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga med ett yngre syskon, får nyttja platsen 15 timmar per vecka. Under en månad efter syskons födelse får plats nyttjas i samma utsträckning som tidigare. Vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och fastställs av respektive rektor, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

Allmän förskola för barn över tre år

Alla 3–5-åringar har rätt till förskoleverksamhet om minst 525 timmar per år med början på höstterminen det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri, vistelsetiden har ett pedagogiskt syfte och begränsas till 15 timmar per vecka under skolans läsårstider. Överflyttningen till plats i allmän förskola sker automatiskt för barn som redan har förskoleplats. Rektor fastställer vistelsetiden, vilket innebär att det kan se olika ut på olika förskolor.

De 3–5-åringar som är inskrivna i förskolan och som har ett behov av fler timmar på förskolan utöver de ovan nämnda, på grund av vårdnadshavares omsorgsbehov till exempel arbete eller studier, får automatisk en reducering av avgiften.

Barnets eget behov

Barn som är i behov av förskoleverksamhet som särskilt stöd för sin utveckling enligt skollagen 8 kap 7 § har efter särskild ansökan och beslut rätt till avgiftsfri pedagogisk verksamhet 525 timmar om året. Tiden förläggs med 15 timmar per vecka under skolans läsårstider.

Samisk förskola

Östersunds kommun ingår i ett samiskt förvaltningsområde. Vårdnadshavare som önskar förskoleverksamhet på samiska, kan ansöka om det i kommunens e-tjänst.

Förskolans öppettider

Förskoleverksamhet erbjuds året om helgfria måndagar-fredagar mellan 06.30-18.30.

Inskolning på förskola

Inskolningsperioden beräknas till två veckor och kan se olika ut beroende på barnets ålder och tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Vårdnadshavare ska närvara under inskolningen.

Avgift debiteras från första inskolningsdagen. Vårdnadshavare kan skjuta upp start för inskolning högst en månad utan att förlora platsen.

På sommaren och andra tidpunkter på året när det är färre barn på förskolorna, samverkar kommunens förskolor. Det är då bara vissa förskolor som har öppet och innebär att barnet kan erbjudas omsorg på annan förskola. Det kan också vara en större andel vikarier som arbetar än vanligtvis, något som kan vara bra att veta för vårdnadshavare som önskar påbörja inskolning under dessa perioder.

Sammanslagning mellan förskolor

Under perioder på året då det är färre barn i verksamheten, så som till exempel under sommaren eller julen görs ofta sammanslagningar mellan förskolor i området. Verksamheten stänger aldrig, däremot kan platsen erbjudas på annan förskola under en period.

Pedagogiska planeringsdagar i förskola

Förskolor har rätt att ordna pedagogiska planeringsdagar för samtliga i personalen tre dagar per termin. Om vårdnadshavare har behov av omsorg under de dagarna kan ordinarie personal ersättas av vikarier eller så erbjuds verksamhet på annan förskola.

Ansökan till förskola

Ansökan till förskola och fritidshem skiljer sig beroende på verksamhetsform.

Ansökan till kommunal förskola

Vårdnadshavare ansöker om förskola i kommunens e-tjänst eller på särskild blankett. Ansök om möjligt sex månader innan ni önskar platsen för att underlätta kommunens planering.

Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om ansökan lämnats tidigare. Om ansökan kommit in till kommunen senast fyra månader innan önskat placeringsdatum, ska plats erbjudas önskat datum.

När vårdnadshavare ansöker om plats förutsätter kommunen att barnen har behov av omsorg från det önskade placeringsdatumet. Vårdnadshavare kan skjuta upp start av inskolning högst en månad. Om inskolningen inte har påbörjats under den perioden förlorar ni platsen med omedelbar verkan och ni får ansökan om förskola på nytt och få nytt ködatum. Vid speciella omständigheter, exempelvis sjukdom, kan kommunen göra undantag.

Ansökan till fristående förskola

Ansökan till fristående förskola görs direkt till respektive förskola.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om man är folkbokförd i en annan kommun och kommer att flytta till Östersunds kommun kan man ansöka om plats på förskola. För att kunna göra en ansökan behöver man kunna visa upp ett köpekontrakt eller hyresavtal på det nya boendet.

Om man söker plats i Östersunds kommun men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen där man är folkbokförd skyldig att betala barnpeng till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare förskoleplats i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Utökad tid på förskola

Föräldrar kan ansöka om uttökad tid på förskolan om barnet på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver förskolan som ett särskilt stöd i sin utveckling.

Ansökan görs då direkt till förskolans rektor, som fattar beslut i frågan.

Rutiner vid erbjudande om plats i förskola

När ansökan kommer in till Barn- och utbildningsförvaltningen får ansökan ett ansökningsdatum. Varje ansökan har ett ködatum. Ködatumet blir fyra månader innan plats önskas, även om vårdnadshavare har lämnat in ansökan tidigare. Om fler barn har samma ködatum, sorteras ansökningarna enligt barnets födelsedatum. Äldre barn får förtur framför yngre.

Så här ser rutinerna ut för erbjudande om plats i förskola

Östersunds kommun har tre förturskategorier:

 1. Barn som enligt skollagen 8 kap 7 § är i behov av särskilt stöd
 2. Syskonförtur. Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även barn som är folkbokförda i samma hushåll.
 3. Förflyttning. Familjer som redan har plats i kommunens barnomsorg och som flyttar sin folkbokföringsadress till ett annat upptagningsområde eller familjer som tidigare erbjudits plats i annat område än folkbokföringsadressen och som önskar byta till förskola närmare hemmet.

De olika upptagningsområden som finns är:

 • Brunflo – Marieby – Fåker – Tandsbyn
 • Torvalla – Odensala
 • Frösön – Orrviken
 • Lit - Häggenås – Bringåsen – Lillsjöhögen
 • Centrala Östersund
 • Lugnvik – Brittsbo

När ett erbjudande om plats går ut tittar kommunen först på de förturer som finns. När de barnen fått plats är det dags för övriga kön.

Vårdnadshavare kan räkna med att få besked om barnet fått plats ungefär en månad innan förskolestart. Om möjligt får vårdnadshavare besked tidigare än då. Erbjudande om plats kommer antingen via mejl eller per post.

I några områden/på vissa förskolor kan det vissa tider på året vara svårare att få förskoleplats. Om så är fallet kan vårdnadshavare få erbjudande om en plats i ett annat område/annan förskola än vad ni sökt.

Om barnet blir erbjuden en plats som vårdnadshavare tackar nej till börjar en ny fyramånadersperiod om. Det ködatum som gäller då är placeringsdatum för det avböjda erbjudandet.

Väljer man att tacka ja till erbjudandet man får stängs de andra alternativen. Om man känner att man ändå vill stå i kö till de förskolor man inte fått, får man göra en ny ansökan.

Säga upp plats på förskola

Vårdnadshavare ska säga upp platsen minst en månad innan barnet ska sluta. Säg upp platsen via e-tjänst eller skriftligen till Barn- och utbildningsförvaltningen, barnomsorgsförmedlingen. Ni betalar avgift och får behålla platsen under hela uppsägningstiden.

Om vårdnadshavare säger upp en plats inom förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och sedan ansöker och får en ny plats, på antingen förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inom tre månader, får vårdnadshavare betala även för den mellanliggande tiden. Undantag kan göras vid exempelvis arbetslöshet eller sjukdom.

Förskoleplatsen upphör den 31 juli året barnet börjar i skolan. Om man är i behov av fritidsplats, får vårdnadshavare ansöka det i kommunens e-tjänst.

Outnyttjad förskoleplats

Om platsen står outnyttjad i mer än två månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och semester och beslutas av rektor.

Barnomsorg vid olika förskolor vid växelvis boende

Man har inte rätt till barnomsorg på två förskolor i Östersunds kommun eller i två olika kommuner vid växelvis boende. Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att ordna förskoleplats. Vårdnadshavare kan dock göra en ansökan om plats även i den kommun där barnet inte är folkbokfört, men kan då eventuellt få ett avslag.

Schema

Vårdnadshavare har skyldighet att lämna in schema om barnets vistelsetider. Barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider och det är därför viktigt att barnets vistelsetider stämmer överens med inlämnat schema, samt att förändringar av schemat meddelas i god tid för att kunna säkerställa lämplig bemanning utifrån barnantal.

Vårdnadshavare lämnar schema via Tempus och har ansvar för att förskolan har fått korrekt schema över barnets vistelsetider.

Öppen förskola

Öppna förskolan finns för alla som är hemma med barn i åldrarna 0-6 år. Det kan till exempel vara vårdnadshavare som tar ut dagar från föräldraförsäkringen, arbetslösa, hemarbetande, dagbarnvårdare eller mor- och farföräldrar. Att besöka en öppen förskola är frivilligt, avgiftsfritt och man väljer själv vilka aktiviteter man vill delta i.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år). Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Förskolans läroplan ska vara vägledande, men inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar. Om barnets vårdnadshavare önskar pedagogisk omsorg ska kommunen sträva efter att erbjuda det istället för förskola eller fritidshem.

Ansökan till pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg för barn 1-6 år

Om barnet är i förskoleåldern gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för förskola. Se information om vistelsetider, avgifter, uppsägning etc. under Förskola.

Pedagogisk omsorg för barn 6-12 år

Om barnet har börjat i grundskola, gäller samma regler för pedagogisk omsorg som för fritidshemmet. Se information om vistelsetider, avgifter, uppsägning etc. under punkt 4. Fritidshem.

Omsorg på obekväm arbetstid

Om vårdnadshavare har behov av omsorg för sitt barn när förskola eller fritidshem är stängt ska kommunen (enligt Skollagen) sträva efter att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid.

Östersunds kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid (ob-omsorg) till vårdnadshavare med barn 1-12 år, som har sin arbetstid förlagt på kvällar, nätter och/eller helger. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Verksamheten delar lokaler med Remonthagens förskola. Från 1 januari 2021 är OB-omsorgen öppen årets alla dagar.

Vem har rätt till omsorg på obekväm arbetstid?

Vårdnadshavare till barn i åldrarna 1 till 12 år och som uppfyller följande kriterier har rätt till ob-omsorg:

 • vårdnadshavare är folkbokförda i Östersunds kommun
 • vårdnadshavare förvärvsarbetar kvällar, nätter, helger och röda dagar då den ordinarie verksamheten är stängd
 • vårdnadshavare har enligt sitt arbetsschema behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen per månad

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet, eller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Vårdnadshavare med enskild vårdnad

Vårdnadshavare med enskild vårdnad har rätt till ob-omsorg om man arbetar obekväm arbetstid.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som folkbokförda på samma adress

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som folkbokförda på samma adress, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad, folkbokförda på olika adresser

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad och som är folkbokförda på olika adresser, har rätt till ob-omsorg om båda vårdnadshavare arbetar obekväma arbetstider. Man har endast i undantagsfall rätt till ob-omsorg om enbart den ena vårdnadshavaren arbetar obekväma arbetstider.

Öppettider och lokal för omsorg på obekväm arbetstid

Östersund Ob-omsorg delar lokaler med Förskolan Remonthagen och har från 1 januari 2021 öppet alla årets dagar. Tider för omsorg erbjuds måndag-fredag 17.00-07.00 (07.30 för fritidshemsbarn) samt helger dygnet runt.

 • Kvällsomsorg: måndag-fredag kl. 17.00-22.00
 • Helgomsorg: fredag kl. 17.00 till måndag kl. 07.00 (07.30 för fritidshemsbarn)
 • Nattomsorg: måndag-fredag kl. 22.00-07.00 (förskolebarn), kl. 22.00-07.30 (fritidshemsbarn). Ob-omsorgen har 12 maxantal platser för sovande barn per natt.

Vistelsetider för omsorg på obekväm arbetstid

Barnens schema styrs av vårdnadshavarnas arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är lediga. Vistelsetiden för barn i ob-omsorg är vårdnadshavares arbetstid, tillsammans med restid till och från arbetet, samt dygnsömn motsvarande 8 timmar vid nattarbete.

Vårdnadshavare har inte rätt till ob-omsorg under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Rätt till ob-omsorg gäller inte heller de dagar som ordinarie förskola/fritidshem har stängt för planering.

Observera även att barnet oavsett tillsynsbehov skall lämna ob-omsorgen varje dygn.

Schema för barn som behöver omsorg på obekväm arbetstid

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekt schema över barnets vistelsetider via Tempus.

 • För vårdnadshavare som är tillsvidareanställda: Du lämnar schema för barnets vistelsetid två veckor i förväg. Schemat gäller minst fyra veckor åt gången.
 • För vårdnadshavare som är visstidsanställda: Du lämnar schema två veckor i förväg. Schemat gäller minst två veckor åt gången.

Om vårdnadshavare inte vet sitt schema två veckor i förväg är det möjligt att lämna in tider för barnets vistelsetid så snart du får kännedom om arbetspass. Du lämnar då schemat genom direktkontakt med personalen. Förskolan kan inte garantera plats när du beställer omsorgstid med kort varsel.

Observera att Ob-omsorgen har ett maxantal platser för sovande barn (12 natt) och därför kan omsorg inte garanteras.

Hämtning och lämning till OB-omsorg

Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna vid Remonthagens förskola, ombesörjer själva eventuell förflyttning mellan barnets ordinarie förskola/fritidshem och ob-omsorgen.

Ansökan till OB-omsorg

Ansökan

Man ansöker om ob-omsorg via blankett som finns att hämta på kommunens webbplats.

Ansökan ska skickas in minst två månader innan ob-omsorg önskas. Vårdnadshavare som ansöker om behov av ob-omsorg ska i samband med ansökan lämna in ett intyg från arbetsgivaren där det framgår:

 • vilken typ av anställning man har
 • anställningsperiod
 • vilken typ av obekväma arbetstider (arbetsschema) arbetet innebär. Det ska framgå om behovet av omsorg är kvällsomsorg, nattomsorg och/eller helgomsorg.
 • namn, befattning och kontaktuppgifter till den som utfärdat intyget.

Fullständig ansökan krävs för att handläggning kan ske och kommunen har rätt att kontrollera uppgifterna med arbetsgivaren.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan registreras den. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Plats i ob-omsorg erbjuds under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom ob-omsorg uppfyllts. Beviljad ob-omsorg tidsbestäms utifrån vilken typ av anställning som vårdnadshavare har dock högst 12 månader åt gången och det kommer framgå från erbjudande hur länge man har blivit beviljad ob-omsorg.

 • Tillsvidareanställning: Ob-omsorg beviljas max 12 månader.
 • Visstidsanställning: Ob-omsorg beviljas max tid enligt anställningsintyg, max 12 månader.
 • Timanställning: Ob-omsorg beviljas max 6 månader.

Ob-omsorg är tidsbegränsad och beviljas om högst 12 månader i taget. Önskas förlängning av ob-omsorg krävs ny komplett ansökan som skickas till Barn- och utbildningsförvaltningen, senast en månad innan placeringen går ut.

Förtur

Om man är i behov av ob-omsorg och efter utredning bedöms ha rätt till ob-omsorg har man förtur till dagplats på förskolan där ob-omsorg bedrivs

Barn i behov av särskilt stöd

Om ens barn är behov av särskilt stöd är det viktigt att man som vårdnadshavare informerar ob-omsorgen om det så fort som möjligt, gärna redan vid ansökan, för att möjliggöra ett så gott mottagande av barnet som möjligt.

Ansökan från folkbokförda i andra kommuner

Om man söker plats i Östersunds kommuns ob-omsorg men är fortsatt folkbokförd i annan kommun, är hemkommunen där man är folkbokförd skyldig att betala ersättning till Östersunds kommun. Därför måste man kontakta sin hemkommun innan man ansöker om plats för att få ett godkännande av hemkommunen.

Det är inte alltid Östersunds kommun har möjlighet att ta emot barn från andra kommuner då kommunens uppdrag är att erbjuda sina egna medborgare i första hand. Därför kan man under vissa perioder få avslag på sin ansökan. Om man blir beviljad plats i Östersunds kommun gäller placeringen för en viss tid. Om man fortsatt vill ha en plats i Östersunds kommun får man därför göra en ny ansökan.

Inskolning på OB-omsorg

När platsen beviljats kommer vårdnadshavaren få viktig information hemskickad om ob-omsorgens verksamhet med beskrivning av inskolning, rutiner och om vad som förväntas av vårdnadshavaren.

Uppsägning av plats på OB-omsorg/platsen upphör

Uppsägning av plats

Om behovet av ob-omsorg upphör ska vårdnadshavare meddela det till Barn- och utbildningsförvaltningen. Uppsägning görs via e-tjänst på www.ostersund.se Länk till annan webbplats..

Om vårdnadshavare blir arbetslös eller föräldraledig är denne skyldig att meddela detta via skriftlig uppsägning.

Platsen upphör automatiskt:

 • i och med syskons födelse.
 • när barnet går ut årskurs 6. Sista dag är samma datum som skolavslutningen.
 • när barnet slutar på förskolan och övergår till skolbarnomsorg (förskoleklass) upphör ob-omsorgen vid Östersunds Ob-omsorg per automatik den 31 juli. För fortsatt ob-omsorg måste ny ansökan göras.
 • om förnyad ansökan inte inkommit till barnomsorgen efter stoppdatum för placering.
 • om platsen står outnyttjad i mer än tre månader säger kommunen upp den med omedelbar verkan. Undantag kan göras för meddelad frånvaro vid till exempel sjukdom och semester och beslutas av rektor

Avgifter och ersättning för OB-omsorg

Kostnaden för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Om barnet är inskriven i en fristående verksamhet i Östersunds kommun, är den enskilde huvudmannen ej skyldig att betala ersättning till kommunen för de barn som erhåller omsorg på obekväm arbetstid i kommunens regi.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-09-20