Avgifter för förskola och fritidshem

Här finns information om vilka avgifter som gäller för förskola och fritidshem.

Avgifter - så mycket betalar du under 2024

I Östersunds kommun har vi maxtaxa. Hur mycket hushållet ska betala för ditt barns plats i förskola eller fritidshem beror på:

 • hur mycket hushållet tjänar
 • om du har flera barn som har plats i förskola eller fritidshem

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte. Det betyder att avgift tas ut även de perioder ditt barn är ledigt.

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst.

Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år av Skolverket. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Avgiften är relaterad till:

 • omsorgsform, exempelvis förskola eller fritidshem
 • avgiftsgrundande inkomster (hushållets bruttoinkomst per månad, max 56 250 kr)
 • antal barn i barnomsorg

Maxtaxa för barn i förskola:

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1*

3% av bruttoinkomst

1 688 kr

Barn 2

2% av bruttoinkomst

1 125 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Maxtaxa för barn i allmän förskola:

Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och följer skolans läsårstider. Reducering av avgift 3 timmar per dag.

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1*

2% av bruttoinkomst

1 125 kr

Barn 2

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 3

5/8 % av bruttoinkomst

352 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Maxtaxa för barn på fritidshem:

Gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller 6 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 12 år.

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1*

2% av bruttoinkomst

1 125 kr

Barn 2

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kr

Barn 4

Ingen avgift

0 kr

 

Vad gäller kring avgifter till förskola eller fritidshem?

Avgiftspliktiga personer

Avgiften beräknas utifrån de inkomster som de vuxna i hushållet har. Med hushåll räknas:

 • Makar eller sambor som är folkbokförda på samma adress.
 • Vårdnadshavare med delad vårdnad.

Alla vuxna i hushållet ska redovisa sina inkomster, även den som inte är vårdnadshavare till barnet.

Skyldighet att lämna uppgifter

Hushållen är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften ska anmälas snarast.

Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda procentsatser på de avgiftspliktigas avgiftsgrundande inkomster upp till maxbelopp. Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat;

 • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
 • Pension (ej barnpension)
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
 • För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229).

I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

Debitering och betalning av avgift

Vårdnadshavare betalar avgiften månadsvis under årets samtliga 12 månader. Avgift debiteras även under inskolningstiden.

Fakturan avser innevarande månad. Den månad placeringen påbörjas utgår avgift från den dag som platsen är tillgänglig. Avgiften betalas senast den 30:e under löpande månad och eventuella avvikelser justeras efterföljande månad. Vill vårdnadshavare bestrida en faktura ska detta göras skriftligen till kommunen inom en månad från fakturadatumet. Det är viktigt att det tydligt framgår vilken faktura vårdnadshavare bestrider.

Betalningspåminnelse utgår cirka fem dagar efter förfallodagen. En påminnelseavgift tillkommer med 50 kr per faktura. Om betalning ej sker efter påminnelse skickas inkassokrav ut efter ytterligare 14 dagar och då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura. Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan.

Om vårdnadshavare inte kan betala hela fakturan på en gång kan vårdnadshavare ansöka om anstånd. Anstånd går att få upp till max ett år från förfallodatumet. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är. Vårdnadshavare kan välja att delbetala in varje månad under anståndstiden eller betala hela beloppet innan förfallodatumet enligt anstånd. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse.

Om vårdnadshavare har en obetald skuld kan vårdnadshavare inte få någon ny plats i förskola eller fritidshem. För att erbjudas ny plats måste skulden vara betald alternativt ska en avbetalningsplan med kommunen vara upprättad.

Delad faktura

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men som inte bor ihop får separata fakturor för förskole- eller fritidsavgift.

Respektive vårdnadshavare kommer att ansvara för och betala varsin avgift.

Anledningen till förändringen är att vårdnadshavare kan ha olika behov av förskola eller fritidshem för barnet samt att hushållen kan ha olika inkomster.

Vad innebär förändringen i praktiken?

Om ni är två vårdnadshavare som behöver förskola eller fritidshem för barnet delar ni på förskola- eller fritidsplatsen. Avgiften fördelas på separata fakturor, enligt principen som vi beskriver här nedan.

Så räknar vi ut vilken avgift du ska betala

 • Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.
 • Det hushåll som har högst inkomst betalar den högsta avgiften för sin del av platsen.
 • De sammanlagda avgifterna kommer dock aldrig överstiga maxtaxan.
 • Om inkomstförhållandena förändras i något av hushållen påverkar det avgiften för båda vårdnadshavarna.

Om vårdnadshavarna har delad faktura ansvarar var och en för att säga upp sin del av platsen. Vårdnadshavare behöver inte godkänna den andre vårdnadshavarens uppsägning.

I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

Årlig kontroll av inkomstuppgifter

Östersunds kommun strävar efter att alla hushåll ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör kommunen en årlig avgiftskontroll. Det hushåll som betalat för mycket får pengar tillbaka och det hushåll som betalat för lite får en särskild faktura på resterande belopp.

Avgiftskontrollen som genomförs baseras på taxeringsuppgifter från Skatteverket två år tillbaka i tiden. Vid avgiftskontrollen tittar kommunen på hur mycket avgift vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Avgiften jämförs med vad hushållet borde ha betalat utifrån taxerad årsinkomst, delat på tolv månader.

Sidan uppdaterad 2024-04-19