Avgifter för förskola och fritidshem

På den här sidan hittar vårdnadshavare information om vilka avgifter som gäller för både förskola och fritidshem.

Avgifter - så mycket betalar du under 2021

I Östersunds kommun har vi en maxtaxa. Vårdnadshavare betalar en fast månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år.

Avgiften är relaterad till:

  • omsorgsform, exempelvis förskola eller fritidshem
  • avgiftsgrundande inkomster (inkomsttak (hushållets bruttoinkomst per månad) 50 340 kr)
  • antal barn i barnomsorg ("syskonrabatt")

  Syskonrabatt

  Syskonrabatt innebär att det barn som är yngst räknas som barn ett, näst yngsta barnet som barn två och så vidare. Barn fyra och äldre är avgiftsfria. Denna rangordning gäller oberoende av om barnen har plats på kommunens förskola/fritidshem eller hos en fristående utförare (exempelvis föräldrakooperativ eller fritidshem på friskola).   

  • För barn som har plats i förskola (enligt skollagen 8 kap 7§) tas ej avgift ut för tid upp till 525 timmar om år.
  • För tid utöver detta tas avgift ut med 2% av avgiftsgrundande inkomst, dock högst 1007 kronor per månad för barn ett.
  • För barn två tas avgift ut med 1%, högst 503 kronor per månad.

  Maxtaxa för förskola

  Maxtaxa för barn i förskola:
  BarnAvgiftMaxavgift
  Barn 1*3% av bruttoinkomst1 510 kr
  Barn 22% av bruttoinkomst1 007 kr
  Barn 31% av bruttoinkomst503 kr
  Barn 4Ingen avgift0 kr

  Maxtaxa för allmän förskola (3-5-åringar, reducering av avgift)

  Gäller från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och följer skolans läsårstider. Reducering av avgift 3 timmar per dag.

  Maxtaxa för barn i allmän förskola:
  BarnAvgiftMaxavgift
  Barn 1*2% av bruttoinkomst1 007 kr
  Barn 21% av bruttoinkomst503 kr
  Barn 35/8 % av bruttoinkomst315 kr
  Barn 4Ingen avgift0 kr

  Maxtaxa för fritidshem

  Gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller 6 år.

  Maxtaxa för barn på fritidshem:
  BarnAvgiftMaxavgift
  Barn 1*2% av bruttoinkomst1 007 kr
  Barn 21% av bruttoinkomst503 kr
  Barn 31% av bruttoinkomst503 kr
  Barn 4Ingen avgift0 kr


  Riktlinjer som gäller kring avgifter för förskola och fritidshem 

  Maxtaxa

  Östersunds kommun tillämpar maxtaxa. Vårdnadshavare betalar en fast månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte. Taxan för fritidshem tillämpas från och med den 1 augusti, det år barnet fyller sex år. Avgiften är relaterad till:

  • omsorgsform, exempelvis förskola eller fritidshem
  • avgiftsgrundande inkomster
  • antal barn i barnomsorg ("syskonrabatt")

  Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst.

  Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år av Skolverket. Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

  Syskonrabatt

  I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

  I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

  Avgiftspliktiga personer

  Avgiftspliktiga personer är gifta/sammanboende, ensamförälder och familjehemsföräldrar. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar skall jämställas man och kvinna, som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

  Då vårdnadshavare som inte sammanbor har gemensam vårdnad om barnet är den förälder hos vilken barnet är folkbokförd avgiftspliktig.

  I de fall barn har växelvis boende i Östersunds kommun kan, efter särskild anmälan, avgift debiteras vårdnadshavarna var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

  Skyldighet att lämna uppgifter

  De avgiftspliktiga är skyldiga att lämna uppgifter för fastställande av avgift. Förändrad inkomst och andra förändringar som kan påverka avgiften skall anmälas snarast.

  Lämnas inte uppgift så att avgift kan fastställas debiteras högsta avgift enligt gällande taxa. Ny avgift fastställs efter inkommen uppgift och tillämpas från månadsskiftet närmast efter.

  Avgiftsgrundande inkomst

  Avgiften utgår enligt av kommunfullmäktige fastställda procentsatser på de avgiftspliktigas avgiftsgrundande inkomster upp till maxbelopp. Till avgiftsgrundande inkomst räknas skattepliktig inkomst i inkomstslaget tjänst enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), bland annat;

  • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning
  • Sjukpenning/sjukbidrag/sjukpension och föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning
  • Pension (ej barnpension)
  • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
  • Dagpenning vid rep utbildning mm
  • För egna företagare räknas överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (SFS 1999:1229).

  I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat i antal månader redovisas.

  Debitering och betalning av avgift

  Vårdnadshavare betalar avgiften månadsvis under årets samtliga 12 månader. Man betalar för avgiften även under inskolningstiden.

  Fakturan avser innevarande månad. Den månad placeringen påbörjas utgår avgift från den dag som platsen är tillgänglig. Avgiften betalas senast den 30:e under löpande månad och eventuella avvikelser justeras efterföljande månad.

  Vill man bestrida en faktura vill kommunen ha in bestridandet skriftligen inom en månad från fakturadatumet. Det är viktigt att ange tydligt vad det är man bestrider.

  Betalningspåminnelse utgår cirka fem dagar efter förfallodagen. En påminnelse­avgift tillkommer med 50 kr per faktura. Om betalning ej sker efter påminnelse skickas inkassokrav ut efter ytterligare 14 dagar och då tillkommer även en inkassoavgift på 160 kr per faktura. Efter två obetalda fakturor sägs barnet upp från sin plats med omedelbar verkan.

  Om man inte kan betala hela fakturan på en gång kan man ansöka om anstånd. Anstånd går att få upp till max ett år från förfallodatumet. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är. Man kan välja att betala in varje månad under anståndstiden eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallo­datumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till Inkasso efter en påminnelse

  Om man har en gammal barnomsorgsskuld kan man inte få någon barnomsorgs­plats innan skulden är betald eller att man har upprättat en betalnings­plan med kommunen och att denna betalnings­plan efterföljs.

  Årlig kontroll av inkomstuppgifter

  Östersunds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Det är därför kommunen gör årlig avgiftskontroll. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

  Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

  Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Vid avgiftskontrollen tittar kommunen på hur mycket avgift vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Detta jämförs med vad man borde ha betalat om man anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Kommunen tar också hänsyn till om man i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter, på grund av en omräkning i samråd med en placeringshandläggare.

  Hjälpte informationen på sidan dig?
  Sidan uppdaterad 2021-01-12