Skolval till förskoleklass

Vårdnadshavare till barn som fyller 6 år under året och är folkbokförda i Östersunds kommun ska välja skola - kommunal eller fristående.

Information in other languages

bild på lärare och tre elever

Skolvalet till förskoleklass 2024 pågick 2-15 oktober.

Under vecka 36 fick du som vårdnadshavare information hemskickat om skolvalet och hur det går till. Under vecka 39 fick vårdnadshavare en inbjudan att göra skolval.

Skolplacering/urvalsprinciper

Vid skolplacering på kommunala skolor är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnads­havaren vill att barnet ska gå. Om det finns fler sökande än platser till en skola görs urval enligt principen om relativ närhet. Denna princip ger förtur till den elev som förlorar mest på att inte få skol­platsen.

Fristående skolor har egna antagningsprinciper. Kontakta respektive friskola för mer information.

Besked om skolplacering

Några veckor efter det att skolvalet genomförts får du besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Då skickas placerings­besked ut via e-post till de vårdnads­havare som registrerat en e‑post­adress. Om vårdnads­havaren inte registrerat en e‑post­adress kommer plats­beskedet med vanlig post. Bor vårdnads­havarna på olika adresser sänds plats­beskedet till båda adresserna.

Vanliga frågor och svar om val till förskoleklass

Finner du inte svaret på din frågan nedan, kontakta Kundcenter på 063‑14 30 00.

Om att göra skolvalet

Hur många alternativa skolor ska väljas?

Vid val av skola ska vårdnadshavare välja tre skolor till sitt barn. Valen ska rangordnas från 1-3.

Hur går val till förskoleklass på en fristående skola till?

Om vårdnadshavare vill välja en fristående förskola till sitt barn görs valet via kommunens e-tjänst.

Skillnaden är att fristående förskolor kan ha andra antagningsregler, oftast har de ett kösystem. Kontakta respektive skola för mer information gällande antagningsregler.

Kontaktuppgifter till fristående skolor

Kan val till förskoleklass göras på pappersblankett?

Nej, det går inte att göra val till förskoleklass på pappersblankett. Däremot finns personlig hjälp att få hos Kundcenter (som finns på Rådhusgatan 21. Ta med giltig id-handling.

Öppettider och besöksadress till Kundcenter

Vad händer om vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Om en vårdnadshavare inte väljer en skola till sitt barn gör kommunen en skolplacering av eleven med utgångspunkt från folkbokföringsadress och principen om relativ närhet.

Om ett barns vårdnadshavare separerat och inte kommer överens om skolval, vad händer?

Val av skolplats bygger på att vårdnadshavare är, eller blir, överens. Ansökan görs av den ena vårdnadshavaren. För att valet ska registrerat måste den andra vårdnadshavaren godkänna valet. En vårdnadshavare kan alltså inte göra ett skolval utan att den andra vårdnadshavare godkänt det.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna

Om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet och den ene vårdnadshavaren inte godkänner valet gör kommunen en skolplacering utifrån elevens folkbokföringsadress och principen om relativ närhet.

Om barnet bor stadigvarande hos en vårdnadshavare

I de fall vårdnadshavarna inte är överens och den ena vårdnadshavaren är boendeförälder (där barnet stadigvarande bor) kan boendeföräldern välja skolplats utan att den andra vårdnadshavaren godkänner valet.

Hur gör nyinflyttade familjer val till förskoleklass?

Kontakta Kundcenter 063‑14 30 00 för information hur valet går till.

Hur gör vi om vi är folkbokförda i en annan kommunen, men ska flytta till Östersund?

Om barnet ska börja förskoleklass så ansöker ni via e-tjänst. Om du/ni är folkbokförd i annan kommun jämställs du/ni med folkbokförda i Östersunds kommun, under förutsättning att du/ni senast sista ansökningsdag för val till förskoleklass kan visa upp ett köpe-/hyreskontrakt på en bostad.

Hur gör familjer som har skyddad identitet (sekretessmarkering) val till förskoleklass?

Familjer som har skyddad identitet kan inte göra skolval via kommunens e-tjänst.

Kontakta Kundcenter 063‑14 30 00 för mer information.

Kan vårdnadshavare i annan kommun välja skola i Östersunds kommun?

Ja, även boende utanför Östersunds kommun kan ansöka om plats i kommunens skolor via e-tjänsten. Efter det att valet till förskoleklass är slutfört erbjuds placering i mån av plats.

Om vårdnadshavare ska välja en skola utanför Östersunds kommun, ska valet göras i e-tjänsten hos Östersunds kommun?

Nej, kommunens e-tjänst gäller endast kommunala/fristående skolor inom Östersunds kommun. Vårdnadshavare kontaktar Kundcenter för att bli borttagen från valet till förskoleklass.

Kan vårdnadshavare ändra ett skolval under skolvalsperioden?

Ja, så länge ansökan är öppen kan du som vårdnadshavare göra om eller komplettera valet i e-tjänsten.

Kan vårdnadshavare ändra ett skolval efter skolvalsperioden?

Nej. När valet stängt finns ingen möjlighet att ändra sitt val.

Principer/frågor om placering

Är det först till kvarn som gäller när valet öppnar?

Nej, först till kvarn gäller inte. Eleverna placeras först efter att alla val till förskoleklass är gjorda. De kommunala skolorna placerar utifrån ”principen om relativ närhet". Fristående skolor har egna antagningsprinciper, kontakta respektive friskola för mer information.

Principen om relativ närhet

Kontaktuppgifter till fristående skolor

Går det att påverka möjligheten att få sitt förstahandsalternativ genom taktikval?

Nej, det går inte att göra taktikval. När det gäller de kommunala grundskolorna är det elevens förutsättningar enligt kriterierna för relativ närhet, i relation till övriga elever som sökt skolan, som avgör om placering kan ske. Det går alltså inte att göra ett taktikval för att komma in på förstahandsvalet genom att välja en skola långt bort som andrahandsval.

Vårdnadshavares rangordning av skolor visar vilken skola som först behandlas i urvalet till förskoleklass och vilken som tar vid om eleven inte placerats. Observera att de fristående skolorna kan ha andra köregler.

Gäller syskonförtur i Östersunds kommun?

Nej, syskonförtur gäller inte i kommunala skolor. Fristående skolor har egna turordningsregler, kontakta aktuell fristående skola för att få veta hur deras regler ser ut.

Kan en vårdnadshavare tacka nej till en skolplacering?

Ja, en vårdnadshavare kan tacka nej till en skolplacering. Då ansöker vårdnadshavaren om skolbyte i kommunens e-tjänst.

Om vårdnadshavare gjort skolval och det inte finns plats på någon av de tre valda skolorna, vad händer då?

I skolvalet ska tre skolor rangordnas (kommunala eller fristående). Om plats inte kan erbjudas på någon av de skolor sökts, blir barnet placerat på en kommunal skola som har ledig plats. Vårdnadshavaren blir då kontaktade av en handläggare från Östersunds kommun för en dialog om skolplacering.

Övriga frågor

Kan en sexåring börja årskurs 1 istället för förskoleklass?

Det kan i vissa fall vara möjligt att barnet börjar åk 1 höstterminen det kalenderår barnet fyller 6 år, om vårdnadshavare begär det och barnet bedöms ha förutsättningar att börja åk 1.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år senare?

I vissa fall kan ett barn gå ytterligare ett år i förskola om vårdnadshavaren begär det och om det bedöms utifrån barnets behov.

Har ett barn rätt att börja förskoleklass ett år tidigare?

I vissa fall kan ett barn tas emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år om vårdnadshavarna begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar att börja förskoleklass.

Vad händer om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass?

Vårdnadshavare måste göra val till förskoleklass. Om en vårdnadshavare inte gör val till förskoleklass gör kommunen en skolplacering åt ditt barn.

Kan en vårdnadshavare söka fritidshemsplats samtidigt som valet till förskoleklass sker?

Ja, det går bra att göra ansökan till fritidshem i samband med val till förskoleklass. Det går också bra att göra ansökan till fritidshem separat.

Ansök om plats på fritidshem

Skolskjuts

De flesta elever som har rätt till skolskjuts till och från skolan åker med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Alla barn och unga mellan 6 och 19 år som bor i Östersunds kommun får ett gratis busskort, som de ska använda när de reser i kollektivtrafiken.

I enstaka fall kan elever i grundskola och grundsärskola ha rätt till skolskjuts i särskilt upphandlade fordon. Det kan till exempel vara aktuellt om kollektivtrafik inte finns eller om en elev behöver taxi på grund av funktionsnedsättning. De elever som uppfyller kraven för skolskjuts behöver inte ansöka; de kommer automatiskt att bli beviljade.

Skolskjuts vid val av annan skola än den närmsta

Om vårdnadshavare väljer annan skola än den närmsta till sitt barn finns däremot ingen rätt till skolskjuts. Vårdnadshavare kan i sådana fall ansöka om dispens (på grund av till exempel växelvis boende).

Observera: Om det finns vanlig linjetrafik mellan hemmet och skolan, kan eleven alltid använda sitt ungdomskort för att åka med dessa.

Regler för skolskjuts och ansökan om dispens

Ungdomskortet

Alla barn och unga mellan 6-19 år (som är folkbokförda i Östersunds kommun) får ett ungdomskort. Med ungdomskortet kan de resa gratis med Stadsbussarna, Länstrafiken och Norrtåg (inom Jämtlands län).

Mer om ungdomskort

Information in other languages

Sidan uppdaterad 2023-12-19