Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering i förskoleklass eller grundskola kan du överklaga beslutet.

Lagstiftning som styr skolplacering i förskoleklass och grundskola

Den lagstiftning som styr skolplacering i förskoleklass grundar sig på skollagen 9 kap. 15 § (första och andra stycket). För grundskolan gäller 10 kap. 30 § (första och andra stycket):

Följande gäller enligt lagstiftning: ”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.”

Vad kan det bero på om man inte får den önskade skolplaceringen?

 1. Det kan bero på att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet (se första stycket ovan).
 2. Det kan bero på att placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, till exempel att platserna på skolan inte räcker till (se andra stycket ovan).

Om du fått beslut med avslag enligt punkt 1 ovan kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Där sker en laglighetsprövning vilket innebär att rätten bedömer om kommunen gjort formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Förvaltningsrätten dömer inte till ett visst ”resultat eller ändring” utan pekar bara på om kommunen tolkat lagstiftningen fel.

Om du fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 ovan kan du överklaga till Skolväsendets överklagandenämnd. Nämnden bedömer hur kommunen tolkat lagstiftningen och kan då döma till ett annat beslut. Ett beslut som Skolväsendets överklagandenämnd dömt går inte att överklaga.

Det är alltså endast dessa två punkter (1 och 2) som går att överklaga.

Skriva en överklagan

Hur skriver man en överklagan till Förvaltningsrätten?

 1. Överklagandet ska vara skriftligt och ska göras inom tre veckor efter det att placeringsbeslut lämnats.
 2. Ange vilket beslut som ska överklagas, datum för beslut, elevens personuppgifter och adress. Tala om vilken ändring du vill ha och motivera varför ändringen är nödvändig.
 3. Ange ditt namn, adress och telefonnummer.
 4. Underteckna ditt överklagande.
 5. Ställ din överklagan till:
  Förvaltningsrätten i Härnösand
  Box 314
  871 27 Härnösand

  OBS! Du ska dock skicka din överklagan till:
  Östersunds kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  831 82 Östersund

Hur skriver man en överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd?

 1. Överklagandet ska vara skriftligt och ska göras inom tre veckor efter det att placeringsbeslut lämnats.
 2. Ange vilket beslut som ska överklaga, datum för beslut, elevens personuppgifter och adress. Tala om vilken ändring du vill ha och motivera varför ändringen är nödvändig.
 3. Ange ditt namn, adress och telefonnummer
 4. Underteckna ditt överklagande.
 5. Skicka in ditt överklagande per post till:
  Östersunds kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  831 82 Östersund.

Vid frågor

Har du frågor om att överklaga är du välkommen att kontakta Kundcenter via telefon 063‑14 30 00.

Sidan uppdaterad 2023-12-14