Information om skolplacering - principen om relativ närhet

Vid skolplacering är huvudregeln att barnet ska placeras på den skola där vårdnads­havare vill att barnet ska gå. De flesta barn får den skolplats som vårdnads­havare önskar. Om det finns fler sökande än platser till en skola sker däremot ett urval enligt principen om relativ närhet.

Observera: det finns inga skolområden där en elev ”tillhör” en viss skola. Det finns heller inte möjlighet att ställa ett barn på kö till en kommunal skola.

Vad innebär principen om relativ närhet?

Principen om relativ närhet används om en skola har fler sökande än antalet skolplatser. Principen går ut på att säkerställa att elever inte får orimligt lång gångväg till skolan, eller riskerar att passera en skola på vägen.

Genom att mäta avståndet mellan elevens folkbokföringsadress, och sökt skola och sedan jämföra det avståndet med avståndet till alternativ kommunal skola, räknar kommunen fram en närhetspoäng.

Närhetspoängen är skillnaden mellan avståndet till den alternativa skolan och den sökta. Alternativ skola är antingen den närmaste eller den näst närmaste skolan, beroende på vilken skola eleven sökt till.

Har man sökt sin närmaste skola är den alternativa skolan den näst närmaste.

För alla andra sökta skolor är den alternativa skolan den närmaste.

relativ närhet

Exempel på uträkning av relativ närhet

Mätning av avstånd

Skolvägen mäts från husets adress till skolans adress enligt ett geografiskt informationssystem (GIS).

Definition av skolväg

Med skolväg menas den kortaste vägen till skolan det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. Om särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Elever ska kunna gå över vägen vid övergångsställe eller gångpassager.

Elever behöver inte gå efter en väg som klassas som trafikfarlig.
Sidan uppdaterad 2023-12-14