Klimatprogram och strategi

Klimatutmaningen är akut. Därför har vi som mål att Östersund ska bli fossilbränslefritt, klimatneutralt och energieffektivt till 2030 för att begränsa klimatförändringarna.

För att minska de katastrofala effekterna av stigande temperaturer måste utsläppen av koldioxidutsläpp och växthusgaser minska snabbt. Klimatet är en lokal och global fråga som rör oss alla. Framtida generationers livskvalitet avgörs utifrån om vi klarar av att begränsa klimatförändringarna. Klimatforskare är överens:

Det är vi människor som orsakar klimatförändringarna genom våra utsläpp av växthusgaser. Det innebär också att det är vi som kan bromsa dem, genom stora och små förändringar i vår vardag.

Tecknad bild på en jordglob som ler och har träd och blommor som sticker upp.

Förändra beteenden och hitta nya tekniska lösningar, men framförallt - öka takten!

Vi alla måste arbeta tillsammans för att minska våra utsläpp, både genom att

 • förändra våra beteenden
 • använda oss av nya tekniska lösningar

Det behövs en palett av olika åtgärder och systemförändringar för att vi ska lyckas, men för att vi ska bli fossilfria, klimatneutrala och energieffektiva till år 2030 måste vi öka takten!

Tillsammans har vi redan ett aktivt klimatarbete med många bra insatser och vi har lyckats minska våra utsläpp. Vi har även fått flera utmärkelser, till exempel:

 • Sveriges bästa klimatkommun
 • Bästa elbilsstad.

Det är vi tillsammans som måste göra jobbet

 • Östersunds kommun
 • De kommunala bolagen
 • Regionen Jämtland Härjedan
 • Länsstyrelsen
 • Medborgare
 • Företag
 • Organisationer
Vi samarbetar med andra kommuner i klimatfrågan, till exempel genom föreningen Klimatkommunerna.

Fossilbränslefritt, klimatneutralt och energieffektivt 2030

Det är tuffa mål, och det är mindre än tio år kvar. Men om vi jobbar tillsammans kan vi hitta en hållbar riktning och arbeta på ett gemensamt sätt.

Därför har vi tagit fram ett Klimatprogram som ska se till att vårt klimatarbete samordnas för att ge bäst effekt och se till att våra insatser stöder och förstärker varandra.

Klimatprogrammet kompletteras med en klimatstrategi som innehåller prioriterade satsningar under 2019 – 2023. Utifrån strategin ska kommunfullmäktige- och nämnduppdrag tas fram och förvaltningarna ska genomföra aktiviteter.

Mål

 • Östersunds kommun ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030. Det innebär att utsläppen av fossil koldioxid ska vara noll år 2030.
 • Östersunds kommunorganisation ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2025.

Övergripande mål och strategi

 • De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent till år 2030 i Östersunds kommun som geografiskt område.
 • De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent i kommunorganisationen till år 2025.
 • Energiförbrukningen ska minska med 30 procent till år 2030 i Östersunds kommun som geografiskt område och i kommunorganisationen.
 • Växthusgaserna ska minska med 60 procent mellan 1990 – 2020. (Borgmästaravtalet, Convenant of Mayors)
 • Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40 procent bil, 20 procent kollektivtrafik och 40 procent aktiva transporter, cykel och gång, år 2030.
 • I kommunens översiktsplan Östersund 2040 är en av de fyra huvudstrategierna En klimatneutral kommun. Enligt planen ska kommunen ta en ledande roll i arbetet med att minska utsläppen a växthusgaser.
 • I kommunens hållbarhetsarbete är ambitionen att bidra till de 17 globala målen i Agenda 2030 som FN har antagit. Klimatutsläppen har betydelse för möjligheten att nå alla målen.

Klimatprogrammet

Klimatprogrammet visar vilken politisk inriktning som klimatarbetet i kommunen ska ha på lång sikt och fastställer vilka målgrupper Östersunds kommun ska arbeta med för att bli fossilfri och energieffektiv till 2030.

För att minska vår klimatpåverkan måste vi alla som bor och verkar i Östersund vara med och bidra. Kommunen ska gå före och inspirera andra, samtidigt som vi arbetar med styrmedel och tekniska lösningar som underlättar en hållbar livsstil. Det ska vara enkelt och självklart att leva gott utan att belasta klimatet.

Det har tagits fram i bred samverkan genom medborgardialoger och genom dialog och kunskapsinhämtning från organisationer, näringsliv, experter från näringsliv och forskning. Samt kommunala förvaltningar och bolag.

Vad omfattar programmet?

Klimatprogrammet är begränsat till Östersunds kommuns geografiska område. Men vårt beteende och konsumtion påverkar även växthusgasutsläpp på andra platser i världen. Kommunen har inte beslutanderätt över vare sig all produktion eller konsumtion av energi, varor och tjänster. Därför omfattar programmet i första hand det vi kan göra lokalt, där vi kan ta beslut och kan göra mest nytta, oavsett om effekten är lokal eller global.

Klimatprogrammets detaljerade målbilder

 1. Hållbara och energieffektiva resor och transporter.
 2. Förnybar energiproduktion.
 3. Effektiv energianvändning.
 4. Fossilfria och energieffektiva arbetsmaskiner.
 5. Hållbar och medveten livsstil.
 6. Fossilfria placeringar och gröna obligationer.
 7. Utveckling mot klimatneutral kommun.

Klimatstrategin

Klimatstrategin är vägledande för att hela Östersund ska vara fossilfritt och energieffektivt till 2030. För att nå dit måste vi ha noll fossila koldioxidutsläpp, minska energiförbrukningen med 30 procent jämfört med 2010 och minska våra utsläpp från konsumtion. 

Klimatstrategin är ett politiskt styrdokument som beskriver de prioriterade och strategiska utvecklingsområdena för klimatarbetet som Östersunds kommun måste ha för att vi ska nå målen. Den gäller för Östersunds kommuns geografiska område och för kommunorganisationen under 2019 – 2023. Målet är att Östersunds kommun ska klara sin del av åtagandet i Parisavtalet, Länsstyrelsens nya klimatstrategi och rekommendationerna från IPCC (FNs klimatpanel).

I strategin finns det därför förslag som gör det lättare för oss alla att minska vår klimatpåverkan, utifrån våra egna förutsättningar. Genom att göra så att vi förändrar våra beteenden och ökar vår medvetenhet kan strategin bidra till minskad klimatpåverkan. Vissa klimatåtgärder kan även leda till ekonomiska besparingar både för samhället i stort och för individen.

9 strategiska utvecklingsområden och 74 klimatåtgärder

Under varje utvecklingsområde kan du läsa hur arbetet går med de tillhörande klimatåtgärderna.

Klimatstrategin har nio strategiska utvecklingsområden med 74 klimatåtgärder som ska genomföras under perioden 2019-2023. Allt från fler elbusslinjer och laddstolpar till elbilar, till att erbjuda energi- och klimatrådgivning. Det finns även åtgärder som ska göra det lättare för oss att ställa om till mer klimatsmarta konsumtionsmönster: det ska vara lätt att återanvända, återvinna, delanvända och reparera.

Utvecklingsområdena är framtagna för kommunorganisationens ansvarsområden och valda utifrån den beslutanderätt som kommunorganisationen har. De är även valda utifrån hur vi snabbast och effektivast kan minska utsläppen från fossila bränslen och energianvändning.På kort tid måste vi genomföra många åtgärder och avsätta stora resurser till klimatarbetet i den kommunala organisationen för att nå resultat för utsläppsminskningarna i Östersund. Eftersom koldioxid och andra växthusgaser finns kvar under lång tid i atmosfären och ackumuleras varje år gäller det att minska utsläppen så fort som möjligt.

1. Utforma organisation och styrmedel för ett effektivt klimatarbete

1. Utforma organisation och styrmedel för ett effektivt klimatarbete

1. Östersunds kommunorganisation sätter år 2025 som övergripande målbild för att bli fossilbränslefri och energieffektiv, för att det ska vara realistiskt att bli fossilbränslefri i det geografiska området till år 2030.

2. Det bör finnas en strategigrupp för att samordna arbetet med att nå kommunens klimatmål. Gruppen bör bestå av utvalda politiker och tjänstemän som stöttar processen med genomförande av klimatprogram och klimatstrategi.

Från och med 2020 finns styrgruppen för fossilfritt 2025. Den består av:

 • Anders Wennerberg, kommundirektör
 • Anne Sörensson, klimatstrateg
 • Jenny Jernström, strateg fysisk planering
 • Ann-Charlotte Skoog, miljöchef
 • Erik Sundberg, finanschef
 • Gustaf Danielsson, upphandlingschef
 • Caroline Hildahl, processledare Klimatneutrala Östersund 2030
 • Elisabeth Nilsson, kommunikatör
 • Karin Österberg, hållbarhetsansvarig Östersundshem
 • Karin Waernebo Pettersson, miljösamordnare Jämtkraft
 • Rosie Hoffer (S)
 • Magnus Lenz (M)


3. Det ska finnas en klimatbudget för att säkerställa att personella och ekonomiska resurser avsätts för genomförandet av klimatprogrammet och strategin, se exempelvis Trondheims och Oslos klimatbudget. Deras klimatbudget visar vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå så stora nedskärningar av växthusgasutsläpp som möjligt och hur mycket pengar som ska användas för att uppnå detta. I budgetprocessen ska det ställas krav på att synliggöra minskningar respektive ökningar av klimatpåverkande utsläpp för att medel ska styras till åtgärder som har bäst effekt. Metoder för att fördela utsläppsminskningar på varje nämnd bör utredas. Östersunds kommunorganisation ska också göra en årlig redovisning avseende de avsteg som gjorts från översiktsplanen och vilka konsekvenser det kan få för klimatpåverkan.


4. Östersunds kommunorganisation bör fortsätta samverka med andra kommuner, genom exempelvis föreningen Klimatkommunerna, Fossilbränslefritt Sverige, SÖT-samarbetet (Sundsvall, Östersund, Trondheim samarbetet.), Svenska Cykelstäder etcetera. Kompetens och omvärldsbevakning är oerhört viktig för ett effektivt arbete.

Östersunds kommun fortsätter samarbetet med andra kommuner.


5. Samtliga nämnder och förvaltningar i Östersunds kommunorganisation ska snarast ta fram avvecklingsplaner för de fossila bränslen som används.

Arbetet med att ta fram avvecklingsplaner pågår.

6. Östersunds kommunorganisation bör söka bidrag från den stora flora av klimatomställningsstöd som finns. Till exempel kan det handla om att anställa resurser för bidragsmaximering som kan stötta och hjälpa förvaltningar, organisationer och företag att söka bidrag.

7. Klimatväxling har visat sig vara ett bra styrmedel för att minska utsläpp och även frigöra medel för investeringar. Klimatväxling för flygresor ska fortsätta och det ska utredas om klimatväxling kan införas på fler områden.

2019 var klimatväxlingsåtgärden att kommunen köpte 25,5 ton av det fossilfria flygbränslet Bio Jet A1, i en satsning som initierades av Jämtkraft. Det fossilfria flygbränslet beräknas minska utsläppen med 128 ton fossil koldioxid. Dessutom delade vi ut 12 elcyklar och 1 eldriven lådcykel.

8. Östersunds kommun bör genomföra åtgärder inom de områden där Östersund har fått låga poäng i miljörankningar och benchmarking. Det är ofta utvalda åtgärder som har hög klimateffekt. På detta sätt kan utsläppen minska samtidigt som kommunens miljöprofil stärks och kommunen kan vara en intressant bra-exempel-kommun för andra.

9. Östersunds kommun ska se till att det finns information och en fungerande kommunikation kring de prioriterade områdena i klimatstrategin med medborgarna och även inom kommunorganisationen.

10. Östersunds kommun bör genomföra regelbundna utbildningsinsatser för medarbetare och förtroendevalda så att de kan agera som ambassadörer för resten av samhället då de utgör en stor del av Östersunds kommuns befolkning.

11. Det bör etableras ett tätare samarbete mellan klimat- och miljöenheter i kommunen och näringslivskontoret för att nyttja tillväxtpotentialen med klimatomställning. Östersunds kommun bör inleda ett strukturerat samarbete med näringslivet, till exempel som Uppsalas klimatallians eller Stockholms klimatpakt. Kommunorganisationen står för en liten del av utsläppen från kommunen som geografiskt område, och på detta sätt går det att påverka andra aktörer.

12. Kommunorganisationen bör fortsätta ställa tydliga ägardirektiv med fokus på minskad klimatpåverkan till de kommunala bolagen. De kommunala bolagen bedriver ett offensivt miljöarbete och har stora möjligheter att påverka hushåll och företag inom det geografiska området. Det finns mycket kunskap och utvecklingspotential inom hela kommunkoncernen som bör tas till vara för att tillsammans minska klimatpåverkan fortare.

2. Skapa hållbara och energieffektiva resor och transporter

2. Skapa hållbara och energieffektiva resor och transporter

13. En övergripande målbild bör antas om en förändrad färdmedelsfördelning i Östersunds tätort. Målsättningen till 2030 bör vara en fördelning där andel bil är 40 procent cykel och gång är 40 procent och kollektivtrafik är 20 procent. Enligt en HEAT-studie utförd av Trivector kan det bli en samhällsekonomisk vinst på 95 - 137 miljoner kronor årligen och 497 ton koldioxidekvivalenter sparas om andelen kollektivtrafik, gång och cykel ökar från dagens cirka 37 procent till 60 procent. Även jämställdhetsaspekter och trafiksäkerhet skulle främjas.


14. Det ska genomföras en fortsatt satsning på elektrifiering av stadsbusstrafiken till nya linjer. Det ska vara hög framkomlighet för kollektivtrafiken i staden, genom att förbättra framkomligheten blir kollektivtrafiken ett attraktivt alternativ till bilen.

Det pågår ett arbete med att ta fram förslag till nya elbusslinjer.

15. Det ska finnas goda bussförbindelser med fordon som drivs av förnybara drivmedel mellan kommunens tätorter. Kollektivtrafik ska vara etablerad i nya bostadsområden redan vid inflyttning för att förbinda nya stadsdelar. Att planera täta boendestråk är viktigt för att skapa underlag för kollektivtrafiken.

16. Östersunds kommun ska förbättra och utveckla drift och underhåll på gång- och cykelvägar, både sommar- och vintertid. Detta främjar även jämställdhet.

Arbete pågår.

17. Östersunds kommun ska implementera den handlingsplan som tagit fram inom ramen för CERO-projektet och avsätta resurser för implementeringen. Östersunds kommun har med stöd av energimyndigheten och KTH tagit fram en CERO-analys om hur kommunen kan minska utsläppen från de anställdas resor.

Utgår.

18. Östersunds kommun bör verka för utvecklingen kring delandetjänster och digitalisering som medför nya möjligheter för kollektivtrafik- och samåkningstjänster, samt kombinationer av dessa. Kombinerad Mobilitet och Mobility as a Service (MaaS) innebär att mobilitet är något som kan köpas som tjänst och inte kräver att man äger en egen bil. Kombinerade mobilitetstjänster innebär att kunden köper ett abonnemang som ger mobilitet, där olika transportslag kopplas ihop, exempelvis dagens kollektivtrafik, bilpool, cykelpool, hyrbil, taxi med mera. Det kan också vara reseplanerare som kopplar ihop hela resan.

19. Östersunds kommun bör utreda förutsättningar ur stadsplaneringssynpunkt och följa utvecklingen med delade, uppkopplade och eldrivna automatiserade fordon och om det är möjligt att bli en testarena för dessa. Detta eftersom det finns potential, förutsatt att fordonen delas, att de kan öka kollektivtrafikresandet och minska trängsel.

Arbete pågår.

20. Östersunds kommun ska ta fram ett mobilitets- och trafikprogram och en mobilitets-/trafikstrategi som ersätter den utgångna trafikplanen. Resvaneundersökningar är viktiga verktyg och underlag för att ta fram styrdokumenten.

21. Minst 25 procent av parkeringsplatserna vid nybyggnation ska ha laddinfrastruktur för elfordon när Östersunds kommun bygger egna bostäder och verka för att andra aktörer också följer efter.

Ska genomföras.

22. Östersunds kommun bör byta ut fler fordon i tjänstebilsflottan till elfordon. Östersunds kommun bör etablera nya laddstationer i takt med att antalet elbilar ökar i den interna fordonsflottan.

23. Östersunds kommun ska minska antalet tjänstebilar genom till exempel bilpooler, elcyklar, bussåkning och samåkning. Alla förvaltningar ska snarast vidta åtgärder för att minska antalet fordon och gå över till fordon som kan drivas med förnybart bränsle och stimulera ett fossilbränslefritt resande. Förutsättningarna ska utredas för att samnyttja bilpooler med andra företag och organisationer.

Arbete pågår.

24. Östersunds kommun ska i god tid göra en genomgång över kommande upphandlingar för att kunna ställa relevanta krav. Ungefär hälften av kommunorganisationens utsläpp kommer från upphandlade tjänster, upphandling är ett kraftfullt verktyg för att minska utsläppen.

25. Östersunds kommun bör utreda och införa förbättrade logistiklösningar för interna och externa transporter. Minskat antal transporter innebär också ökad trafiksäkerhet.

26. Östersunds kommun bör aktivt främja de anställdas möjligheter till distansarbete i de fall det är möjligt. Det bör tydliggöras när och hur det är möjligt i till exempel policy, riktlinjer eller motsvarande. Inriktningen bör vara att minska antal resor totalt, genom digitalisering och nya arbetssätt. Detta skulle kunna innebära positiva effekter ur både effektivitets- samt arbetsmiljösynpunkt, lägre kostnad för resor, mindre arbetstid som läggs på själva resan samt mindre tid borta från familj med mera.

Arbete med bland annat den digitala arbetsplatsen och införande av Microsoft Teams pågår.

27. Anställda som har långa avstånd till jobbet, saknar kollektivtrafik eller har funktionsvariationer bör prioriteras när det gäller parkeringsplatser.

28. En utredning bör göras om möjligheten till slingbussar utan fast tidtabell.

Genomförd. Frågan anses vara utredd inom kollektivtrafikutredningen.

3. Öka andelen förnybar energiproduktion

3. Öka andelen förnybar energiproduktion

29. Östersunds kommun bör verka för och hjälpa till med etableringen av tankstationer för flytande biogas, där det också går att tanka komprimerad gas. Då finns det även en backup för produktionen i Göviken.

30. Östersunds kommun ska utreda förutsättningarna och se till att det insamlade matavfallet används till att producera drivmedel.

Arbete pågår.

31. Östersunds kommun bör vid nybyggnation och större ombyggnationer installera solceller på lämpliga platser, i enlighet med beslut i kommunfullmäktige.

Arbete pågår.

32. Östersunds kommun ska fastställa och genomföra en avvecklingsplan för den fossila olja som fortfarande används för att värma fastigheter, senast 2025.

33. Östersunds kommun bör följa utvecklingen av vätgas för fordonsdrift.

34. Östersunds kommun ska verka för att det finns tankställen för förnybara bränslen och laddplatser i hela kommunen.

4. Skapa en mer effektiv energianvändning

4. Skapa en mer effektiv energianvändning

35. Östersunds kommun ska fortsätta bedriva effektiviseringsarbete och behålla sin energicertifiering.

36. Östersunds kommun ska fortsätta bedriva energitillsyn som en del av miljötillsynen.

Arbete pågår.

37. Östersunds kommun bör fortsätta bedriva energi- och klimatrådgivning.

Arbete pågår.

38. Östersunds kommun ska kräva att nyproducerade fastigheter som byggs internt eller på kommunens mark minst ska uppfylla silverkravet i Miljöbyggnad.

39. Östersunds kommun bör stimulera till att fler fordon byts till elfordon.

Arbete pågår.

40. Östersunds kommun bör stimulera passivhus, aktivhus och solenergi.

41. Kommunkoncernen bör arbeta aktivt med energieffektivisering i kommunkoncernens fastighetsbestånd.

Arbete pågår.

42. Östersunds kommun ska använda upphandlingsverktyget och ställa krav på låg energiförbrukning och klimatpåverkan vid upphandling av fordon, tjänster och varor.

Arbete pågår.

43. Östersunds kommun ska fortsätta arbetet med belysningsprogrammet.

44. Östersunds kommun bör följa arbetet med de nya tekniklösningar som kommer för effektivisering av godstransporter.

45. Östersunds kommun bör ta del av de försök som görs och införa intressanta lösningar inom Smart city-projekt. Det övergripande syftet är att förbättra livskvaliteten för medborgarna genom smart teknik.

46. Östersunds kommun bör genomföra en heltäckande energikartläggning inom kommun-organisationen som följs upp årligen på enhetsnivå.

5. Använda fossilbränslefria och energieffektiva arbetsmaskiner, snöskotrar och vattenmaskiner

5. Använda fossilbränslefria och energieffektiva arbetsmaskiner, snöskotrar och vattenmaskiner

47. Östersunds kommun ska vid upphandling av arbetsmaskiner, snöskotrar och båtar välja alternativ med låg klimatpåverkan. Vid upphandling av tjänster ska möjligheten att ställa krav beaktas.

Arbete pågår.

48. Östersunds kommun ska samverka med andra aktörer för att driva utvecklingen mot fossilbränslefria och energieffektiva arbetsmaskiner, skotrar och båtar framåt.

6. Samhällsplanera klimatsmart och satsa på hållbart byggande

6. Samhällsplanera klimatsmart och satsa på hållbart byggande

49. Östersunds kommun bör öka GIS-användning som kan bidra till minskad klimatpåverkan och klimatkommunikation.

50. Skolor och förskolor ska lokaliseras i mindre enheter med närhet till bostäder, för att möjliggöra aktiva transporter med gång och cykling. Placering, riktning och utformning av förskolor, skolor, äldreboenden och andra byggnader möjliggör även ett mindre behov av värme och kyla av lokaler och därmed energiåtgång. En ytterligare aspekt är närhet till parker, grönområde, stadsnära skog och rekreationsområden till exempel idrottsplatser och skidspår för att möjliggöra minskade transporter för rekreation.

51. Östersunds kommun bör ställa krav i markanvisningsavtal för att stimulera ett hållbart byggande. Miljöbyggnads silverkrav för energi samt uppkoppling till fjärrvärme bör ställas där det är relevant. Kommunen bör också föra dialog med byggherrar för att öka användningen av klimatsmarta byggnadsmaterial, exempelvis trä eller annat.

52. Östersunds kommun ska öka möjligheterna att parkera cyklar säkert i hela kommunen både i Östersunds tätort och i serviceorterna vid större målpunkter och kollektivtrafikpunkter. Cykelparkering kan vara parkeringshus, cykelparkering med eller utan tak, med cykelställ där cykelns ram kan låsas fast.

53. Östersunds kommun ska utreda vilka standarder för byggnadsmaterial som minst ska gälla vid egenproduktion av fastigheter. Införande av en trähuspolicy bör övervägas. Erfarenheter kan inhämtas från Östersundshem inom området som alltid bygger med minst Miljöbyggnads krav för silver eller med Svanen-märkning.

54. Östersunds kommun ska aktivt informera om möjligheter till flexibla p-tal, i enlighet med parkeringspolicyn.

7. Göra Östersund medvetet och hållbart – att leva, göra, bo och besöka

7. Göra Östersund medvetet och hållbart – att leva, göra, bo och besöka

55. Östersunds kommun ska göra det lättare för de anställda och medborgarna att återanvända och återvinna varor och material och verka för en minskad och hållbar konsumtion av varor. En utredning bör göras för att identifiera arbetssätt, metoder och affärsmodeller som uppmuntrar eller bidrar till minskad konsumtion, ett klimatanpassat samhälle och en cirkulär ekonomi.

56. De företag och organisationer som arbetar med frågan samt de aktiviteter som pågår i Östersund ska synliggöras för medborgare och anställda så att de kan använda sig av dem.

57. Kommunorganisationen ska förbättra möjligheterna till delad användning, återanvändning och reparation. Kommunorganisationen ska arbeta internt med att förebygga avfall. Östersunds kommun ska se över våra behov och de mängder av varor som förbrukas. System för att dela och återanvända resurser internt ska införas. Vissa upphandlingar, exempelvis möbler bör innehålla möjligheten att köpa begagnade varor.

58. Kommunorganisationen ska utreda vilka varor som är minst resurskrävande och klimatpåverkande, upphandla dem och göra det lätt i inköpssystemet att hitta produkter med låg klimatpåverkan.

59. Östersunds kommun bör samverka med andra kommuner, regioner med flera för att utbyta erfarenheter och ta fram relevanta klimatberäkningar eller livscykelanalyser för material och produkter samt metoder som bidrar till minskad konsumtion.

60. Vid val av förmånserbjudanden till kommunens anställda ska klimatperspektivet vägas in.

61. Östersunds kommun ska utveckla och bredda stödet för hållbara aktiviteter och projekt som Östersundsborna kan delta i. Vid kommunala evenemang och möten ska livsmedel med låg klimatpåverkan väljas.

62. Östersunds kommun bör tillsammans med Destination Östersund och andra aktörer initiera ett arbete för att göra och synliggöra Östersund som en fossilbränslefri och hållbar destination och eventstad. Turister och resenärer ska kunna resa fossilbränslefritt hit och inom orten. Det ska vara enkelt att få information om fossilbränslefria resmöjligheter och Östersund som hållbar gastronomistad.

63. Östersunds kommun ska utforma upphandlingar så att de främjar närproducerade livsmedel.

64. Östersunds kommun ska fortsätta med att minska klimatpåverkan från mat, skapa mindre stressiga matsalsmiljöer och jobba långsiktigt för att minska matsvinnet. Erfarenheterna bör spridas och forum skapas för samarbete och kunskapsutbyte om matfrågor och matens klimatpåverkan.

65. Östersunds kommun bör förnya sitt lånecykelprogram.

8. Öka fossilbränslefria kapitalplaceringar och gröna obligationer

8. Öka fossilbränslefria kapitalplaceringar och gröna obligationer

66. Östersunds kommun ska fortsätta ge ut gröna obligationer.

67. Östersunds kommun ska fortsätta arbetet med att avveckla sina fossila kapitalplaceringar, ett arbete som bör vara slutfört 2020. 2018 var innehavet nära100 procent fossilbränslefritt. Innehavet och vägen mot målet bör synliggöras tydligt i kommunens miljöredovisning.

9. Utveckla Östersund till en klimatneutral kommun

9. Utveckla Östersund till en klimatneutral kommun

Områden att bevaka och utveckla:

68. Förstudie av biokolsproduktion och behov i Östersund.

69. Ekosystemtjänster och ekologisk kompensation och strategisk användning av Östersunds kommuns skogsinnehav och träd i parker och gatumiljö.

Arbete pågår.

70. Hållbar matkonsumtion och lokal/regional livsmedelsproduktion.

Områden att bevaka:

71. Produktion av grönt flygbränsle.

Arbete pågår.

72. Möjlighet att bli ett testområde för autonoma luftfartyg och elektriskt flyg.

Arbete pågår, läs mer om Green Flyway.

73. Koldioxidlagring och koldioxidanvändning.

74. Koldioxidlagring inom jordbruk och skogsbruk inklusive kunskapsspridning om metoder som fungerar.

Förtroendevalda i klimat- och miljöarbetet

Från och med 2022 består den politiska ledningsgruppen för att genomföra klimatstrategin av:
 • Rosie Hoffer (S)
 • Effie Kourlos (C)

Från och med 2020 består den politiska ledningsgruppen för att genomföra klimatstrategin av:

 • Mona Modin Tjulin (S)
 • Kerstin Arnemo (C)

Till och med 2019 bestod den politiska ledningsgruppen av:

 • Kerstin Arnemo (C)
 • Joackim Ekroth (M)
 • Margareta Widell (L)
 • Florian Stamm (MP)
 • Mona Modin Tjulin (S)

Till och med 2018 bestod den politiska ledningsgruppen för framtagandet av klimatprogram och strategi av:

 • Karin Thomasson (MP)
 • Elisabet Öhrnell (V)
 • Mona Modin Tjulin (S)
 • Pär Jönsson (M)
 • Bosse Svensson (C)
Sidan uppdaterad 2023-02-03