Publicerad 2023-12-15

Naturvärdes- och artinventering i Norra Verksmon är klar 

Naturvärdes- och artinventeringen i Norra Verksmon är klar. Den visar att de mest skyddsvärda områdena framför allt ligger i områdets sydvästra del och att det även finns en del fridlysta arter i området. Inventeringen är ett av flera viktiga underlag som samlas in för att kunna ta fram en väl avvägd detaljplan för området inför kommande etableringar.

— Resultatet är väntat, det är ingenting som avviker från det normala. All skog och mark innehåller naturvärden. De fynd som har gjorts innebär inte att det är olämpligt med bebyggelse i området. Däremot ska vi göra välgrundade avvägningar mellan olika intressen och minimera negativ påverkan, säger Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef på Östersunds kommun.

Förutom en generell naturvärdesinventering har riktade artinverteringar genomförts för fåglar, groddjur, fladdermöss och den fridlysta fjärilen violett guldvinge. Fynd har gjorts när det gäller violett guldvinge samt vissa rödlistade och fridlysta fåglar, till exempel järpe, tretåig hackspett och spillkråka. Detta kräver fortsatta utredningar gällande kontinuerlig ekologisk funktion, det vill säga vilka anpassningar som krävs för att säkerställa arternas fortlevnad.

Den första, översiktliga, naturvärdesinventeringen som gjordes 2022 bestod av cirka 950 hektar mark och den nu genomförda, mer detaljerade inventeringen omfattade cirka 155 hektar. Kommunens förhoppning har sedan start varit att få fram cirka 100 hektar industrimark och arbetet fortgår nu succesivt vidare mot detta.

— Det är bra att inventeringen är gjord och utan överraskande resultat. Nu kan vi med större kunskap fortsätta planeringen av marken för att med hänsyn till den biologiska mångfalden utveckla området, säger Kjell Svanberg.

Kommunstyrelsen fattade i maj 2023 beslut om att ta fram en ny detaljplan för Norra Verksmon med anledning av de planerade etableringarna av EcoDataCenter och WA3RM. Naturvärdes- och artinventeringen utgör tillsammans med andra undersökningar underlag till ett förslag av ny detaljplan. I början av nästa år kommer utredningar om dagvatten samt trafikpåverkan att presenteras. Ett förslag till ny detaljplan beräknas vara klart för samråd hösten 2024.

Naturvärdes- och artinventeringen har genomförts under 2023 på uppdrag av Östersunds kommun.

Här finns rapporterna från naturvärdesintventeringen.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-02-14