Publicerad 2024-04-08

Dålig luftkvalitet kan ge sjukdomar och leda till att folk dör i förtid

I flera år i rad har mätningar visat att vi har mycket höga halter av partiklar (PM10) i luften i centrala Östersund. Högre halter än vad som faktiskt är lagligt. Vi har så mycket partiklar i luften att det kan leda till att människor som bor här dör i förtid. Därför arbetar kommunen med att minska halterna av partiklar i luften.

Illustration av en lunga i svart med blå partiklar runt om.

Förorenad luft är den största miljörisken mot människors hälsa. Globalt är luftföroreningar det miljöproblem som orsakar flest dödsfall. I centrala Östersund har vi under vissa perioder stora problem med partiklar (PM10) i luften.

Partiklar letar sig in i våra lungor

Luftföroreningar består av olika ämnen, både gaser och partiklar. De finns i olika grad i alla städer och samhällen. I centrala Östersund har vi störst problem med partiklar som kommer från vägslitage från bilar och halkbekämpning, det vill säga sandning av vägarna. Luftburna partiklar är så små att de kan hålla sig svävande i luften och därför är de lätta att andas in. Att de är så små gör att de kan ta sig långt in i våra lungor. I Sverige dör 6 700 personer i förtid på grund av luftföroreningar, enligt Svenska Miljöinstitutet.

Luftkvalitet beror på flera saker

Luftkvalitet beror inte bara på hur mycket föroreningar som skapas och släpps ut, det är flera saker som påverkar vilken luftkvalitet vi utsätts för:

  • Avstånd till föreningarnas källa och på vilken höjd de uppstår.
  • Väderförutsättningar på platser, till exempel nederbörd, temperatur och vindförhållanden.
  • Kemiska förutsättningar (föroreningar som reagerar på solljus eller växelverkar med varandra).
  • Geografiska förhållanden, till exempel om en stad ligger omgiven av berg, sjö eller hav.

Ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer

Luftföroreningar påverkar vår hälsa negativt genom att de orsakar och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar, samt flera olika sorters cancer. Personer som sedan tidigare har hjärtsjukdomar, diabetes, KOL eller astma är extra känsliga för luftföroreningar. Även gravida och barn är känsliga grupper. För gravida finns det enlligt Karolinska institutet koppling mellan exponering för luftföroreningar och ökad risk för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning, högt blodtryck och låg födelsevikt hos barn.

Stora kostnader för samhället

Luftföroreningar skapar inte bara lidande för enskilda personer utan kostar även mycket för samhället. Luftföroreningar påverkar sjukfrånvaron på flera sätt. Dels kan partikelföroreningar i luften trycka ner immunförsvaret och därmed öka risken för virusjukdomar som till exempel influensa. När partikelhalterna går upp ökar även akuta vårdbesök för astma och KOL.

En studie från Umeå Universitet som publicerades nyligen visar att 4 procent av korttidssjukskrivningar i ett storstadsområde hade samband med luftföroreningar. Här kan du läsa studien.

Finns ingen säker nivå av luftföroreningar

När det gäller luftföroreningar finns det ingen säker nivå. Alla minskningar vi kan göra ger positiva effekter på vår hälsa. Världshälsoorganisationen, WHO, konstaterade 2021 att luftföroreningar är skadliga vid lägre halter än vi tidigare trott. Fler ämnen växelverkar med varandra och orsakar större skada, och man hittade även kopplingar mellan fler sjukdomar och luftföroreningar.

Åtgärdsprogram för luft

För att få ner partikelhalterna i vår luft har kommunen tagit fram ett åtgärdsprogram för luft. Det beskriver både bakgrunden och de åtgärder som föreslås för att förbättra luftkvaliteten i Östersund så att de lagstiftade gränsvärdena klaras. På sidan Luften i centrala i Östersund kan du läsa om hur vi arbetar med luftkvaliteten i Östersund och ta del av hela programmet.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-04-24