Luftkvalitet

En bra luftkvalitet både ute och inne är viktig för människors hälsa. Här kan du hitta information om utomhusluft och inomhusluft

Utomhusluft

Luften påverkar vårt välmående och när luftens kvaliteten är dålig får det konsekvenser för folkhälsan. Därför har EU:s medlemsstater kommit överens om miljökvalitetsnormer för att värna luftkvaliteten och folkhälsan.

I Östersund överskrider vi miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Läs mer om vad det innebär och hur vi arbetar med att göra luften i Östersund bättre på sidan Luften i Centrala Östersund.

​Vad kan vi göra åt luftföroreningarna

Vi människor orsakar själva de flesta luftföroreningarna. I centrala Östersund är det främst biltrafiken, men även vägskötseln som orsakar de mesta partikelutsläppen. En åtgärd som vi alla kan hjälpas åt med är därför att lämna bilen hemma i större utsträckning och istället ta cykeln eller gå. 

Att värma upp hus med vedeldning, liksom förbränning av andra biobränslen, bidrar till sot som också är en luftförorening.

Partiklar i utomhusluften kan även komma från naturliga källor som till exempel vulkanutbrott, spridning av damm och salt samt skogsbränder. Dessa partiklar är dock oftast för stora för att vi ska andas in dem.

Mätvärden i realtid

Östersund

Här kan ni se mätvärden i realtid från mätstationen på Rådhusgatan i Östersund:

Om du vill ha en sammanställning av halterna och antalet överskridanden för varje år som vi mätt i Östersund, gå in på: Partiklar (PM10) i gaturum (antal dygn över miljökvalitetsnormen) (naturvardsverket.se).

Samtliga kommuner

På Naturvårdsverkets hemsida finns samtliga kommuners mätvärden för partiklar i realtid:

Gränsvärdet ett medelvärde

Gränsvärdet är ett medelvärde. Det innebär att linjen för partiklar måste vara över den röda linjen för gränsvärdet mer än halva dygnet för att dagen ska rapporteras som ett överskridande. När partikelhalten är över gränsvärden under en kortare period under dagen så innebär det fortfarande tillfälligt höga halter men inte ett överskridande av dygnsmedelvärdet.

Miljökvalitetsnormerna för PM10 är att vi inte får överskrida mer än 35 dygn per år. Dygnsmedelvärdet 50 mikrogram per kubikmeter.

Sidan uppdaterad 2024-04-23