Luftkvalitet

En bra luftkvalitet både ute och inne är viktig för människors hälsa. Här kan du hitta information om utomhusluft och inomhusluft

Nyheter om luftkvalitet

Under våren 2024 kommer en artikelserie om luftkvaliteten i Östersund.
Här hittar du alla artiklar i serien.

Utomhusluft

I Östersund görs regelbundna mätningar för att säkerställa att halterna av skadliga luftföroreningar inte överskrider EU:s miljökvalitetsnorm. Mätningarna är ett viktigt verktyg för att övervaka hur föroreningssituationen ser ut.

Östersunds kommun började mäta luften utomhus för snart 15 år sen och vi har klarat miljökvalitetsnormerna för alla ämnen, fram till 2020.

Östersunds luft överskrider miljökvalitetsnormerna

2020 började vi mäta luftkvaliteten i gaturum på Rådhusgatan. Mätningen visade att partikelhalterna i Östersunds luft överskrider miljökvalitetsnormerna för PM10, den större storleken av luftburna partiklar. Därför har ett åtgärdsprogram för luftkvalitet tagits fram.

Miljökvalitetsnorm

Miljökvalitetsnormen är det enda gränsvärdet som är juridiskt bindande och är lika i hela EU. De är fastställda i svensk och europeisk lagstiftning. Om dessa gränsvärden överskrids måste ansvarig kommun snabbt vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Farliga partiklar

De ämnen som mäts på mätstationen på Rådhusgatan är:

  • Kvävedioxid, en giftig gas som kan orsaka problem med luftvägarna.
  • Partiklar (PM10) som har kopplingar till problem med hjärt- och kärlsjukdomar.

Partiklar är hälsofarliga och orsakar hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar i luftvägarna. Barn och gamla är särskilt känsliga för luftföroreningarnas skadeverkningar. Miljökvalitetsnormen är den högsta godtagbara nivån som inte får överskridas men det finns för luftföroreningar ingen oskadlig nivå, utan de påverkar människors hälsa även vid nivåer under fastställda gränsvärden.

Föroreningarna vi har i Östersund idag är i huvudsak orsakade av trafiken. Partiklar från avgaser, däck, asfalt och grus från sandningen utgör de största källorna.

Mätvärden i realtid

Östersund

Här kan ni se mätvärden i realtid från mätstationen på Rådhusgatan i Östersund:

Om du vill ha en sammanställning av halterna och antalet överskridanden för varje år som vi mätt i Östersund, gå in på: Partiklar (PM10) i gaturum (antal dygn över miljökvalitetsnormen) (naturvardsverket.se).

Samtliga kommuner

På Naturvårdsverkets hemsida finns samtliga kommuners mätvärden för partiklar i realtid:

Gränsvärdet ett medelvärde

Gränsvärdet är ett medelvärde. Det innebär att linjen för partiklar måste vara över den röda linjen för gränsvärdet mer än halva dygnet för att dagen ska rapporteras som ett överskridande. När partikelhalten är över gränsvärden under en kortare period under dagen så innebär det fortfarande tillfälligt höga halter men inte ett överskridande av dygnsmedelvärdet.

Miljökvalitetsnormerna för PM10 är att vi inte får överskrida mer än 35 dygn per år. Dygnsmedelvärdet 50 mikrogram per kubikmeter.

​Vad kan vi göra åt luftföroreningarna

Vi människor orsakar själva de flesta luftföroreningarna. I centrala Östersund är det främst biltrafiken, men även vägskötseln som orsakar de mesta partikelutsläppen. En åtgärd som vi alla kan hjälpas åt med är därför att lämna bilen hemma i större utsträckning och istället ta cykeln eller gå. 

Att värma upp hus med vedeldning, liksom förbränning av andra biobränslen, bidrar till sot som också är en luftförorening.

Partiklar i utomhusluften kan även komma från naturliga källor som till exempel vulkanutbrott, spridning av damm och salt samt skogsbränder. Dessa partiklar är dock oftast för stora för att vi ska andas in dem.

Sidan uppdaterad 2024-04-15