Avgiftskontroll i förskola och fritidshem

Östersunds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Det är därför vi gör avgiftskontroll. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2020 kontrollerar Östersunds kommun de avgifter för förskola och fritidshem, som betalades 2018.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket avgift vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Detta jämförs med vad man borde ha betalat om man anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om man i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter, på grund av en omräkning i samråd med en placeringshandläggare.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Det görs i e-tjänsten för inkomständring.

E-tjänst för inkomständring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola/fritidshem 2018?

Visar det sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för 2018.

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 60 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso efter en påminnelse.

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, är det möjligt att lägga upp avbetalningsplan på en skuld. Kontakta oss i sådana fall på 063-14 30 00.

Har man betalat för mycket barnomsorgsavgift 2018 återbetalar vi beloppet genom att skicka ett utbetalningskort. Belopp under 600 kr faktureras eller återbetalas inte.

Har du frågor angående avgiftskontrollen - kontakta oss!
Telefon: 063-14 30 00
E-post: avgiftskontroll@ostersund.se

Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om avgiftskontroll.

Om avgiftskontrollen

Varför gör ni den här avgiftskontrollen?

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden, så att avgiften för förskola/fritidshem för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Hur går kontrollen till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2018. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Belopp mindre än 600 kr för hela 2018 kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2013-11-20 fattades beslutet om att införa avgiftskontroll.

Varför kontrollerar ni mot 2018, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2019. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket. Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter. Det finns familjer som redan under 2018 eller en bit in på 2019 fått justeringar av avgiften, i samråd med sin placeringshandläggare. De uppgifterna finns i ekonomisystemet, och dessa måste vi samköra med avgiftskontrollen.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för förskola och fritidshem för hushållet blir rätt.

Jag ska få pengar tillbaka, men kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgiftskontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var 2018.

När får jag min faktura?

Vi kommer att fakturera i olika omgångar. Kontrollen har genomförts utifrån fakturamottagarens (inte barnets) födelsemånad. De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari och februari.

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 60 dagar.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Kontakta Kundcenter på avgiftskontroll@ostersund.se eller 063-14 30 00.

Min faktura stämmer nog, men jag kan inte betala allt på en gång, hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd. Anstånd kan du få upp till max ett år från förfallodatumet. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är. Du kan välja att betala in varje månad under anståndstiden eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso efter en påminnelse.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Vill ni bestrida en faktura vill vi ha in bestridandet skriftligen inom en månad från fakturadatumet. Ange tydligt vad det är ni bestrider.
Hör av dig till oss via e-post: avgiftskontroll@ostersund.se eller till Östersunds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 831 82 Östersund.

Om jag inte kan betala tillbaka i tid, blir mitt barn avstängt då?

Vår kommun har valt att inte tillämpa avstängningsrutinen i samband med avgifts­kontrollen. Däremot går en obetald faktura till inkasso efter en påminnelse.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av inkasso?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Vad har jag gjort för fel, när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift till placerings­handläggarna. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduk­tionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Om vi som vårdnadshavare har separerat, hur beräknar ni avgiften och vem ska betala den?

Bodde ni ihop under det aktuella året ansvarar ni båda för att betala fakturan. Att en person fått fakturan innebär inte att det är den personen som ensam ska betala hela beloppet.

Om ni separerade efter år 2018 och vill dela på fakturen måste ni lämna in en överklagan för att administratören ska kunna dela upp fakturan för avgiftskontrollen.

Så beräknar vi avgiften

  • Om barnet bor varannan vecka och vårdnadshavarna har delad faktura
    Vårdnadshavarnas inkomster kontrolleras var för sig.
  • Om vårdnadshavarna har separerat efter att vi har kontrollerat ett aktuellt år och båda står på fakturan
    Vårdnadshavarna delar på fakturan. Kommunen räknas ut hur mycket respektive vårdnadshavare ska betala utifrån deras inkomst.

Vid överklagan om faktura

Om du som vårdnadshavare fått en faktura som du vill överklaga eller dela med den andra vårdnadshavaren är du välkommen att kontakta oss på avgiftskontroll@ostersund.se. 

Jag har kontaktat er, men inte fått något svar. Varför inte?

Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Det kan också vara svårt att nå oss på telefon under denna period. När du skickar ert ärende via e-post till oss får du ett autosvar som ett kvitto på att ärendet har kommit fram. Har du inte fått något autosvar dagen därpå, skicka in ditt ärende igen.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-08-28