Avgiftskontroll i förskola och fritidshem

Östersunds kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör vi avgiftskontroller. Du som betalat för mycket kommer att få pengar tillbaka och du som betalat för lite kommer att få en särskild räkning att betala.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Årets avgiftskontroll

Under 2024 kontrollerar Östersunds kommun de avgifter för förskola och fritidshem som betalades under 2022. Se avgifter för 2022 nedan.

Maxtaxa för 2022

Maxtaxa för förskola 2022:
BarnAvgiftMaxavgift
Barn 13% av bruttoinkomst1 572 kr
Barn 22% av bruttoinkomst1 048 kr
Barn 31% av bruttoinkomst524 kr
Maxtaxa för fritidshem 2022:
BarnAvgiftMaxavgift
Barn 12% av bruttoinkomst1 048 kr
Barn 21% av bruttoinkomst524 kr
Barn 31% av bruttoinkomst524 kr

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) för 2022 var 52 410 kr.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur stor avgift du som vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en placeringshandläggare.

Meddela rätt inkomst

Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela oss rätt inkomst och familjeförhållande till kommunen så att avgiften för ditt hushåll blir rätt. Det gör du i vår e-tjänst för inkomständring.

Meddela inkomständring (e-tjänst)

Om det visar sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften.

Om du betalt för lite i avgift

Har du betalat för lite får du en faktura som ska betalas inom 60 dagar. Om du inte betalar fakturan inom angiven tid skickar vi ärendet till inkasso, efter en påminnelse.

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, är det möjligt att lägga upp avbetalningsplan på en skuld. Kontakta oss i sådana fall på 063-14 30 00. Vid avbetalning tillkommer kostnader som ränta och uppläggningsavgift.

Om du betalt för mycket i avgift

Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift återbetalar vi beloppet genom att sätta in beloppet på ditt konto. Anmäl vilket konto du vill ha dina pengar insatta på, genom vår e-tjänst. Länk kommer inom kort.

Vanliga frågor och svar

Varför gör ni den här avgiftskontrollen?

Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalat rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghets­fråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familje­förhållanden, så att avgiften för förskola/­fritidshem för hushållet blir rätt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Hur går kontrollen till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för året 2022. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämför vi sedan med den inkomstuppgift du lämnat till oss.

Om de beloppen inte är lika, betyder det att du betalat för mycket eller för lite i avgift. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalat.

Belopp mindre än 600 kr för hela det granskade året kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 2013-11-20 fattades beslut om att införa avgiftskontroll.

Varför kontrollerar ni 2022, så långt bakåt i tiden?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2022. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Vi behöver också tid för att kontrollera våra egna uppgifter. Det finns familjer som redan under 2021 eller en bit in på 2022 fått justeringar av avgiften, i samråd med sin placerings­handläggare. De uppgifterna finns i ekonomi­systemet, och dessa måste vi samköra med avgifts­kontrollen.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej. Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela oss rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för förskola och fritidshem för hushållet blir rätt.

Meddela inkomst via e-tjänst

Jag ska få pengar tillbaka. Kan ni inte dra av det på nästa vanliga räkning?

Vi kan tyvärr inte koppla ihop belopp från avgifts­kontrollen med den vanliga avgiften för förskola och fritidshem på grund av tekniska skäl. Det är inte heller säkert att familjebilden är densamma nu som den var 2022.

När får jag min faktura?

Vi fakturerar i olika omgångar. Vi genomför kontrollerna utifrån fakturamottagarens (inte barnets) födelsemånad.

De första som får fakturor är de fakturamottagare som har födelsemånad i januari och februari.

Hur snabbt ska jag betala fakturan?

Fakturan ska betalas inom 60 dagar.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Kontakta Kundcenter på avgiftskontroll@ostersund.se eller 063-14 30 00.

Min faktura stämmer nog, men jag kan inte betala allt på en gång, hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd. Anstånd kan du få upp till max ett år från förfallodatumet. Tiden för anstånd kan variera beroende på hur stort beloppet är. Du kan välja att betala in varje månad under anståndstiden eller betala hela beloppet i en klumpsumma innan förfallodatumet. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso efter en påminnelse.

Kontakta Kundcenter på avgiftskontroll@ostersund.se eller 063-14 30 00 om du behöver ansöka om anstånd.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Vill ni bestrida en faktura vill vi ha in bestridandet skriftligen inom en månad från fakturadatumet. Ange tydligt vad det är ni bestrider.

Hör av dig till oss via mejl: avgiftskontroll@ostersund.se eller till Östersunds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 831 82 Östersund.

Om jag inte kan betala tillbaka i tid, blir mitt barn avstängt då?

Vår kommun har valt att inte tillämpa avstängningsrutinen i samband med avgifts­kontrollen. Däremot går en obetald faktura till inkasso efter en påminnelse.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan som görs av inkasso?

Ja, det tillkommer sedvanliga räntor och uppläggningskostnader.

Vad har jag gjort för fel om jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift till placerings­handläggarna. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Uppdatera din/era inkomstuppgifter via e-tjänst

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis inkomst av tjänst (inklusive OB-tillägg och övertid), föräldrapenning, sjukpenning med mera.

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, introduk­tionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Om vi som vårdnadshavare har separerat, hur beräknar ni avgiften och vem ska betala den?

Bodde ni ihop under det aktuella året ansvarar ni båda för att betala fakturan. Att en person fått fakturan innebär inte att det är den personen som ensam ska betala hela beloppet.

Om ni separerade efter år 2022 och vill dela på fakturen måste ni lämna in en överklagan för att administratören ska kunna dela upp fakturan för avgiftskontrollen.

Så beräknar vi avgiften

  • Om barnet bor varannan vecka och vårdnadshavarna har delad faktura
    Vårdnadshavarnas inkomster kontrolleras var för sig.
  • Om vårdnadshavarna har separerat efter att vi har kontrollerat ett aktuellt år och båda står på fakturan
    Vårdnadshavarna delar på fakturan. Kommunen räknas ut hur mycket respektive vårdnadshavare ska betala utifrån deras inkomst.

Vid överklagan om faktura

Om du som vårdnadshavare fått en faktura som du vill överklaga eller dela med den andra vårdnadshavaren är du välkommen att kontakta oss på avgiftskontroll@ostersund.se. 

Jag har kontaktat er, men inte fått något svar. Varför inte?

Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Hand­lägg­nings­tiden kan vara upp till fyra veckor. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Det kan också vara svårt att nå oss på telefon under denna period. När du skickar ert ärende via e-post till oss får du ett autosvar som ett kvitto på att ärendet har kommit fram. Har du inte fått något autosvar dagen därpå, skicka in ditt ärende igen.

Sidan uppdaterad 2024-04-04