Samiskt samråd

Vård- och omsorgsnämnden har startat ett samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Tillsammans med den samiska befolkningen ska Vård- och omsorgsnämnden ta fram en handlingsplan som ska säkra att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Planen ska omfatta både vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Handlingsplanen kommer att gälla 2020 - 2023.

Här kan du ta del av protokollet från samrådet den 27 februari Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av protokollet från första samrådet 7 november 2019 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tider för samråd 2020

 • 27 februari 2020
 • 13 maj 2020
 • 23 september 2020
 • 18 november 2020

Protokoll läggs ut efter varje samråd.

Rapport från samråden

Här nedanför hittar du länkar till rapporter från de samråd som hittills har hållits. Rapporterna finns också översatta till sydsamiska och nordsamiska.

Rapport från samiskt samråd 27 februari 2020

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att säkra samernas rättigheter fortsätter. Handlingsplanen var en av punkterna på det samiska samråd som hölls den 27 februari.

Det här är det andra samrådet som har hållits sedan Vård- och omsorgsnämnden startade ett samråd med den samiska befolkningen i november 2019. Här följer en kort sammanfattning av vad som har sagts under samrådet.

När protokollet justerats kommer du att kunna ta del av hela protokollet här Länk till annan webbplats.

Information om beslut angående medborgarförslag

Vid föregående möte diskuterade samrådet ett medborgarförslag som kommit in att all personal inom äldrevården ska erbjudas utbildning i sydsamiskt språk och kultur.

Vård- och omsorgsnämnden och samrådsrepresentanter har nu fått möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget inför beslut i Kommunfullmäktige.

Anna Kråik Åström som är samisk utvecklingsstrateg i Östersunds kommun håller nu på att handlägga ärendet inför Kommunfullmäktiges beslut.

Hon kommer även att göra ett tillägg med förslag om ytterligare personalresurser för det samiska minoritetsarbetet. Den personen kommer att arbeta som kurs- och aktivitetssamordnare för den samiska befolkningen och vara en resurs i förvaltningarnas arbete.

Utveckling av minoritetsarbetet i Östersunds kommun

Samtliga nämnder kommer att starta upp samråd med den samiska befolkningen under 2020.

Kommunen kommer också utöka sin budget för arbetet med samisk förvaltningskommun med nästan 1,5 miljoner kronor för 2020.

Seniorresor med buss

Anna berättar att det finns ett sydsamiskt nätverk som arrangerar seniorresor med buss varje år. Dessa resor bekostas med statsbidrag. Hittills har det varit sameföreningen som skickat ut inbjudan för dessa seniorträffar med det kan ändras då den nya tjänsten i kommunen blir tillsatt.

Mattias Matsson lyfter frågan hur den här typen av resor kan bli mer tillgängliga även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Samrådets arbete med att ta fram en handlingsplan

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med den samiska befolkningen ta fram en handlingsplan som ska säkerställa att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Handlingsplanen ska gälla både äldre samer och samer som har en funktionsnedsättning.

Planen ska gälla för åren 2020 till 2023.

Handlingsplanen ska innehålla aktiviteter som leder till lagefterlevnad och preciserar hur nämnden ska:

 • informera samerna om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • ge inflytande till och samråda med samerna
 • skydda och främja de samiska språken och kulturen, särskilt med fokus på barn
 • ge service och erbjuda myndighetskontakter på samiska
 • erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Samrådet beslutade att samrådsrepresentanterna tillsammans med Ulrika Paulsson, uppdragsstrateg på Vård- och omsorgsförvaltningen ska ta fram förslag till handlingsplan med mål, aktiviteter och kostnader. Förslaget tas upp för diskussion och beslut vid nästa samråd den 13 maj 2020.

Dás máhtát lohkat ođđasiid nuortasámegillii.

Rapporta sámi álbmoga ráđđehallamis 27 guovvamánus

Bargu háhkát doaibmaplána mainna sihkkarastá sámiid rivttiid jotkojuvvo.Doaibmaplána leai okta čuoggá sámi ráđđehallamis mii dollojuvvo 27 beaivvi guovvamánus.

Dát lea nubbe ráđđehallan mii lea čađahuvvon maŋŋá go Dikšun-ja ovddasmorašlávdegoddi álggahii ráđđehallat sámi álbmogiin skábmamánus jagis 2019.

Dás oanehis čoahkkáigeassu das mii lea daddjon ráđđehallamiin.

Dalle go beavdegirji lea dárkkistuvvon don máhtát lohkat olles beavdegirjji dás. Länk till annan webbplats.

Dieđut mearrádusaid birra mat gullet stáhtaborgárevttohusaide

Mannan čoahkkimis ságasteimmet ráđđehallamis dán stáhtaborgárevttohusa birra ahte visot bargiide boarrásiid divššus galgá fállat oahpahusa oarjánsámi gielas ja kultuvrras.

Dikšu-ja ovddasmorašlávdegoddi ja ráđđehállanovddasteaddjit lea ožžon vejolašvuođa buktit ovdán oainnuset ovdal go gieldda dievasčoahkkin mearrida das.

Anna Kråik Åström guhte bargá sámi ovdáneami strategan Staare gielddas lea dál meannudeami ášši ovdal go gieldda dievasčoahkkin mearrida das.

Son boahtá maiddái buktit lasáhusa evttohusain ahte lasihit bargiid návccaid sámi unnitlogu barggu váras. Dat olmmoš boahtá bargat kurssaid ja doaimmaid heivehallamiiguin sámi álbmogii ja doaibmat veahkkevárrin hálddahusa barggus.

Unnitlogubarggu ovdáneapmi Staare gielddas

Buot lávdegottit bohtet álggahit ráđđehallamiid sámi álbmogiin 2020 jagis.

Gielddat bohtet maiddái lasihit bušeahtas sámi hálddašangieldda bargguide lagabui 1,5 miljovnna ruvnnaid jagis 2020.

Seniorreaissut bussiiguin

Anna muitala gávdnot sámi fierpmádat mii ordne seniorreaissuid juohke jagi. Dát reaissut goasttiduvvojit stáhta juolludeami bokte. Dán rádjái lea sámisearvi sádden bovdehusaid dáidda seniorgávnnademiide, muhto dat máhttá rievdat dalle go dat ođđa virgi gielddas virgáiduvvo.

Mattias Matsson jearrá man láhkái dán lágaš reaissuid máhttet šaddat eambbo vejolaččat olbmuide geain leat man nu lágaš doaibmahehttehusat.

Ráđđehallamiid bargu háhkat ođđa doaibmaplána

Dikšu-ja ovddasmorašlávdegoddi galgá ovttasráđiid sámi álbmogiin ráhkadit doaibmaplána mii sihkkarastá dan ahte lávdegoddi váldá vuhtii sámiid rivttiid. Doaibmaplána galgá leat gustovaš sihke vuorrasit sámiide ja sámiide geain leat doaibmahehttehusat.

Plána galgá leat gustovaš jagiide 2020 -2023.

Doaibmaplánas galget leat doaimmat mat dagahit olbmuid čuovvut lágaid ja neavvut man láhkái lávdegoddi galgá:

 • dieđihit sámiid našunála unnitloguid ja unnitlogugielaid birra.
 • addit váikkuhanvejolašvuođa ja ráđđehallat sámiiguin
 • suddjet ja ovddidit sámi gielaid ja kultuvrra, erenoamážit mánáid
 • fállat bálvalusaid ja oktavuođaid eiseválddiiguin sámegillii
 • fállat boarrásiiddivššu ollásit dahje buori muddui sámegilli dalle go dat gáibiduvvo.

Ráđđehallan mearridii ráđđehallanovddasteddjiid ovttas Ulrika Paulssoniin, bargogohččunstratega Dikšu-ja ovddasmorašlávdegottis galget buktit evttohusa doaibmaplánii mas leat ulbmilat, doaimmat ja golut. Evttohus digaštallu ja mearriduvvo boahtte ráđđehallamis miessemánu 13 beaivvi jagis 2020.

Daesnie maahtah saerniem lohkedh åarjelsaemien.

Reektese rååresjimmeste saemien årrojigujmie goevten 27.b.

Barkoe jåarhka dahkoesoejkesjinie barkedh saemiej reaktah vihtiestidh. Dahkoesoejkesje lij akte tsiehkijste saemien rååresjimmesne mij lij goevten 27.b.

Daate lea mubpien rååresjimmie mij orreme mænngan Hokse-jïh såjhtoemoenehtse rååresjimmiem eelki saemien årrojigujmie rahkan 2019. Daesnie åenehks iktedimmie mejstie rååresjimmesne jeahteme.

Gosse protokolle justeeredammemaahtah abpe protokollem daesnie lohkedh Länk till annan webbplats.

Bïevnesh meatanårroje-raeriestimmien sjæjsjalimmien bïjre

Åvteli tjåanghkosne rååresjimmie digkiedi meatanårroje-raeriestimmiem mij sïjse båateme gaajhkh barkijidie voeresehoksesne faaledh åarjelsaemien gïelen jïh kultuvren ööhpehtimmiem.

Hokse-jïh såjhtoemoenehtse jïh rååresjimmielïhtsegh leah daelie nuepiem åådtjeme vuajnoeh raeriestæmman åvteli Kommunfullmäktige /Tjïeltereereme galka sjæjsjalidh.

Anna Kråik Åström gie lea saemien evtiedimmiestrateege Staaren tjïeltesne daelie ieriem gïetede åvteli Kommunfullmäktiges / Tjïeltereeremen sjæjsjalimmie.

Dïhte aaj edtja lissiem darjodh raeriestimmine jienebe barkijevierhtieh saemien unnebelåhkoebarkose. Dïhte almetje edtja barkedh goh kurse-jïh darjomeiktedæjja saemien årroejidie jïh edtja vierhtiem årrodh reeremi barkojne.

Evtiedimmie unnebelåhkoebarkoste Staaren tjïeltesne

Gaajhkh moenehtsh edtjieh aelkedh rååresjidh saemiej årrojigujmie jaepien 2020 raejesne.

Tjïelte edtja aaj dan budsjehtem lissiehtidh barkose saemien reeremedajvine mahte 1,5 millijovnh kråvnah jaepien 2020.

Voeresefeelemh bussine

Anna soptseste gååvnese åarjelsaemien viermie mij voeresefeelemh bussine öörnie fïerhten jaepien. Dejtie feelemidie staatedåarjojne maaksa. Dan raajan lea saemiensiebrie mij lea bööresovveme dejtie voeresegaavnesjimmidemen maahta dam jeatjahtehtedh gosse orre dïenesjem tjïeltesne aalka juhtedh.

Mattias Matsson gihtjie guktie dejtie feelemidie maehtieh buerebe sjïehteladtedh almetjidie ovmessie funksjovnegiehpiedimmiejgujmie.

Rååresjimmien barkoe dahkoesoejkesjem darjodh

Hokse-jïh såjhtoemoenehtse edtja saemien årrojigujmie ektesne dahkoesoejkesjem darjodh mij edtja vihtiestidh moenehtse saemiej reaktaj krööhkeste. Dahkoesoejkesje edtja dovne saemien voeresidie jïh saemide funksjovnegiehpiedimmine.

Soejkesje jaepien 2020 raejeste jaepien 2023 raajan.

Dahkoesoejkesjisnie edtja darjomh mejtie laaken mietie jïh tjïelkestieh guktie moenehtse edtja:

 • Saemide bïevnedh laaken bïjre nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre
 • Faamoem vedtedh saemide jïh saemiejgujmie rååresjidh
 • Saemien gïelh jïh kultuvrem gorredidh jïh vaarjelidh, sjïere fokuse maanide
 • Dïenesjh vedtedh jïh åejvieladtje-gaskesh saemiengïelesne faaledh
 • Voeresehoksem faaledh ållesth jallh mahte ållesth saemiengïelesne jis naan dam sæjhta

Rååresjimmie sjæjsjali rååresjimmielïhtsegh ektesne Ulrika Paulsson, stillemestrateege Hokse-jïh såjhtoereeremisnie edtjieh raeriestimmieh dahkoesoejkesjasse buektedh ulmiejgujmie, darjomigujmie jïh maaksoejgujmie. Raeriestimmiem edtja digkiedidh jïh sjæjsjalidh båetije rååresjimmesne suehpeden 13.b. 2020.

Rapport från samiskt samråd 7 november 2019

Arbetet med en handlingsplan påbörjas 2020 för att säkra samernas rättigheter. Handlingsplanen kommer gälla från 2020 - 2023.

Vård- och omsorgsnämnden har valt att starta ett samråd med den samiska befolkningen. Samrådet är ett viktigt forum för att den samiska befolkningen ska få inflytande och möjligheter att påverka äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning i Östersunds kommun.

Robert Brandt som är förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen säger att det är viktigt att den samiska befolkningen ska ha ett faktiskt inflytande. Det ska kunna göra skillnader i kvaliteten för vården och omsorgen av den samiska befolkningen.

Här följer en kort sammanfattning av vad som har sagts under första samrådet.

Handlingsplan samisk äldreomsorg

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med den samiska befolkningen ta fram en handlingsplan som ska säkra att nämnden tillgodoser samernas rättigheter. Planen ska omfatta både vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Handlingsplanen kan innehålla aktiviteter som preciserar hur nämnden ska:

 • Informera samerna om lagen
 • Ge inflytande till och samråda med samerna
 • Skydda och främja det samiska språket och kulturen, särskilt med fokus på barn
 • Ge service och erbjuda myndighetskontakter samiska
 • Erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på samiska vid efterfrågan

Samrådet ska påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan vid nästkommande samråd i februari 2020.

Förslag på språkutbildning i samiska

Kommunfullmäktige har fått ett förslag från en medborgare som innebär att all personal inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning i sydsamiskt språk och kultur.

Vård- och omsorgsnämnden har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan Kommunfullmäktige fattar ett slutgiltigt beslut om detta. Synpunkterna ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 januari 2020.

Tider för samråd 2020

Nedan ser du tider för kommande samråd.

 • 27 februari 2020
 • 13 maj 2020
 • 23 september 2020
 • 18 november 2020

Efter varje samråd kommer det att läggas ut en sammanfattning av det viktigaste som sagts under samrådet.

Här kan du ta del av hela protokollet Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Dás máhtát lohkat ođđasiid nuortasámegillii.

Raporta vuosttaš ráđđehallamis sámi álbmogiin skábmámánu 7 beaivvis

Doaibmaplána sámiid rivttiid sihkkarastimis álggahuvvo jagis 2020. Doaibmaplána boahtá leat gustovaš jagiin 2020- 2023.

Dikšun- ja fuolahuslávdegoddi lea mearridan álggahit ráđđehallamiid sámi
álbmogiin. Ráđđehallan lea dehálaš forum mainna sámi searvegoddi máhttá
váikkuhit ja vejolašvuođa báidnit boarrásiid divššu daidda olbmuide Staare
gielddas main leat doaibmahehttehusat

Robert Brandt guhte lea hálddahushoavda Dikšun- ja fuolahushálddahusas dadjá leat
dehálaš ahte sámiin lea duohta vejolašvuohta váikkuhit. Dat galgá máhttit buktit
mearkkašumi sámi álbmoga divššu ja fuolahusa kvalitehtii.

Dá oanehis čoahkkáigeassu das mii daddjui vuosttáš ráđđehallamis.

Doaibmaplána sámi boarrásiid fuolaheapmái

Dikšun- ja fuolahuslávdegoddi galgá ovttasráđiid sámi álbmogiin háhkat dakkár
doaibmaplána mii sihkkarastá dan ahte lávdegoddi váldá vuhtii sámiid rivttiid. Plána galgá fátmastit sihke boarrásiid divššu ja fuolahusa ja olbmuid geain leat doaibmahehttehusat.


Doaibmaplánas máhttet lea bijut mat dárkkistit movt lávdegoddi galgá:

 • Juohkit dieđuid sámiide lága birra
 • Addit váikkuhanvejolašvuođa ja ráđđehallat sámiiguin
 • Suddjet ja ovddidit sámi giela ja kultuvrra, erenomážit mánáid váras
 • Addit bálvalusa ja fállat oktavuođaid mat čáđahuvvojit sámegillii
 • Dalle go jerrojuvvu fállat boarrásiid divššu oalát dahje buori muddui sámegillii.


Ráđđehallan galgá álggahit barggus ráhkadit doaibmaplána boahtte ráđđečoahkkimis
guovvamánus 2020.

Evttohus giellaoahpahussii sámegillii

Gieldda dievasčoahkkin lea ožžon evttohusa álbmotláhtus mii sisdoallá dan ahte visot
boarrásiiddivššu bargoveahkii galgá fállat oahpahusa oárjánsámi gielas ja kultuvrras.

Dikšun- ja fuolahuslávdegottis lea dál vejolašvuohta buktit ovdán oainnuidis ovdal go gieldda dievasčoahkkin dahká loahpalaš mearradusa dán áššis. Oaivalat galget leat Gielddastivrras maŋemusat ođđajagi 31 beaivvi 2020.

Áiggit ráđđehallamiidda 2020

Vuolábealde oainnát áiggiid boahttevaš ráđđehallamiidda.

 • 27 guovvamánus 2020
 • 13 miessemánus 2020
 • 23 čakčamánus 2020
 • 18 skábmamánus 2020


Maŋŋá juohke ráđđehallama boahtá juhkojuvvot čoahkkáigeassu ráđđehallamiid
deháleamos ságain.

Daesnie maahtah saerniem lohkedh åarjelsaemien.

Reektehtse voestes ektieraereste saemien åålmeginie rahkan 7.b.

Barkoe dahkoesoejkesjinie aalka jaepien 2020 guktie saemiej reaktah
vihtiestidh. Dahkoesoejkesje edtja juhtedh 2020 – 2023.

Hokse- jïh sujhtememoenehtse lea veeljeme aelkiestidh ektieraeriem saemien åålmeginie. Ektieraerie vihkeles forume guktie saemieh edtjieh tsevtsemem jïh nuepieh utnedh voeresesujhtemem jïh sujhtemem persovnide funksjovneheaptojne tsevtsedh Staaren tjïeltesne.

Robert Brandt mij lea reeremeåejvie Hokse- jïh sujhtemereeremisnie jeahta dïhte vihkeles saemieh edtjieh eensi tsevtsemem utnedh. Dïhte edtja maehtedh joekehts darjodh kvaliteetesne hoksesne jïh sujhtemisnie saemide.

Dan vuelelen åenehks iktedimmie mestie voestes ektieraeresne jeahteme.

Dahkoesoejkesje saemien voeresesujhteme

Hokse- jïh sujhtememoenehtse edtja saemien åålmegen ektesne dahskoesojkesjem darjodh mij edtja vihtiestidh moenehtse saemiej reaktah jååhkesje. Soejkesje edtja faerhmiestidh dovne hoksem jïh sujhtemem voeresidie jïh almetjidie funksjovneheaptojne.

Dahkoesoejkesjisnie maahta darjomh mah tjïertestieh guktie moenehtse edtja:

 • Bïevnedh saemide laaken bïjre
 • Tsevtsemem vedtedh jïh ektesne raeriestidh saemine.
 • Saemien gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh, sjïere fokusem maanide
 • utnedh.
 • Dïenesjimmiem vedtedh jïh åejvieladtjegaskesadtemh saemiengïelesne faalehtidh
 • Voeresesujhtemem faalehtidh ållesth jallh mahte ållesth saemiengïelesne jis naan
  gihtjie


Ektieraerie edtja barkoem aelkedh dahkoesoejkesjem darjodh båetije ektieraeresne goevten 2020.

Raeriestimmie gïeleööhpehtimmiem saemiengïelesne

Tjïeltereereme lea raeriestimmiem åådtjeme årroejistie maam jeahta gaajhkide barkijidie
voeresehoksesne åarjelsaemien gïele jïh kultuvre ööhpehtimmiem faalesovvedh.
Hokse- jïh sujhtememoenehtse daelie nuepiem åtna vuajnoem raeriestæmman vedtedh
åvteli Tjïeltereereme ihkuven nænnoestimmiem nænnoste dan bïjre. Vuajnoeh edtjieh
Tjïeltereeremasse båetedh minngemes tsïengelen 31.b 2020.

Aejkieh ektieraeride 2020

Vuelelen aejkieh vuajnah dejtie båetije ektieraeride. Goevten 27.b 2020

 • Suehpeden 13.b 2020
 • Skïereden 23.b 2020
 • Rahkan 18.b 2020

Fïerhten ektieraerien mænngan edtja iktedimmiem olkese bïejedh vihkielommeste maam ektieraeresne jeahteme.

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2021-01-26