Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

I Tillgänglighetsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera och diskutera om sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Tillgänglighetsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder kunskaper och erfarenheter sett ur funktionsnedsattas perspektiv.

Tillgänglighetsrådets möten

Inför varje ordinarie möte hålls ett öppet beredningsmöte dit alla som är intresserade av frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder i kommunen är välkomna. Där kan du ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Med anledning av pandemin kommer beredningsmöten tills vidare att hållas digitalt – de är med andra ord inte öppna.

Mötestider 2022

Beredningsmöte
2022-01-31 kl 11.00

Möte med Tillgänglighetsrådet
2022-02-17 kl 13.00

Beredningsmöte
2022-05-02 kl. 11.00

Möte med Tillgänglighetsrådet
2022-05-18 kl 18.00 (OBS! Kvällsmöte)

Beredningsmöte
2022-08-29 kl 11.00

Möte med Tillgänglighetsrådet
2022-09-15 kl 13.00

Beredningsmöte
2022-10-24 kl 11.00

Möte med Tillgänglighetsrådet
2022-11-10 kl 13.00

Senaste protokollen

Tillgänglighetsspriset

Varje år delar tillgänglighetsrådet ut ett tillgänglighetspris i form av ett diplom. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Läs mer om tillgänglighetspriset

Medborgardialoger om tillgänglighetsfrågor

Tillgänglighetsrådet har vid ett antal tillfällen de senaste åren bjudit in allmänheten till öppna möten för att diskutera tillgänglighetsfrågor.

Vid de öppna mötena har Tillgänglighetsrådet och allmänheten tillsammans diskuterat frågor om bland annat:

  • kollektivtrafik och centrumutveckling
  • Östersund som attraktiv destination för alla, oavsett funktionsförmåga
  • Hur vi kan använda framgångarna i Paralympics för att utveckla Östersund som destination för alla
  • Arbetsmarknad och sysselsättning

Här nedanför hittar du fullständiga minnesanteckningar från Tillgänglighetsrådets öppna möten. Där kan du läsa mer om vilka frågor som diskuterats vid de olika tillfällena och om hur Tillgänglighetsrådet arbetar.

Ledamöter i Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av tretton ledamöter, varav sju representanter för organi­sationer för funktionsnedsatta och sex för kommunen i form av förtroende­valda från Miljö- och samhälls­nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgs­nämnden, Barn- och utbildnings­nämnden, Tekniska nämnden respektive Kommunstyrelsen. Varje ledamot har en ersättare.

Ledamöter i Tillgänglighetsrådet

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2022-05-02