Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (TR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer för personer med funktionsnedsättning och Östersunds kommun.

I Tillgänglighetsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera och diskutera om sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Syftet med Tillgänglighetsrådet är att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Tillgänglighetsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder kunskaper och erfarenheter sett ur funktionsnedsattas perspektiv.

Tillgänglighetsrådets möten

Inför varje ordinarie möte hålls ett öppet beredningsmöte dit alla som är intresserade av frågor som rör tillgänglighet och funktionshinder i kommunen är välkomna. Där kan du ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Senaste protokollen

Tillgänglighetsspriset

Varje år delar tillgänglighetsrådet ut ett tillgänglighetspris i form av ett diplom. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Läs mer om tillgänglighetspriset

Medborgardialoger om tillgänglighetsfrågor

Tillgänglighetsrådet har vid ett antal tillfällen de senaste åren bjudit in allmänheten till öppna möten för att diskutera tillgänglighetsfrågor.

Vid de öppna mötena har Tillgänglighetsrådet och allmänheten tillsammans diskuterat frågor om bland annat:

  • kollektivtrafik och centrumutveckling
  • Östersund som attraktiv destination för alla, oavsett funktionsförmåga
  • Hur vi kan använda framgångarna i Paralympics för att utveckla Östersund som destination för alla
  • Arbetsmarknad och sysselsättning

Här nedanför hittar du fullständiga minnesanteckningar från Tillgänglighetsrådets öppna möten. Där kan du läsa mer om vilka frågor som diskuterats vid de olika tillfällena och om hur Tillgänglighetsrådet arbetar.

Ledamöter i Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av tolv ledamöter, varav sju representanter för organisationer för funktionsnedsatta och fem för kommunen i form av förtrpendevalda från Miljö- och samhälls­nämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Barn- och utbildnings­nämnden respektive Kommunstyrelsen. Varje ledamot har en ersättare.

Val av ledamöter för mandatperioden 2018-2022 pågår fortfarande. Listan kommer därför att kompletteras under våren 2019

Ledamöter

Pär Löfstarand (L)

Inger Persson, Handikappsamverkan

Åsa Danvind, Handikappsamverkan

Lars Brolén, Handikappsamverkan

Anne-Christine Malmsten, Handikappsamverkan

Christer Hållstrand, Handikappsamverkan

Anette Wilmer, DHR

Ersättare

Anne-Katrine Persson, Handikappsamverkan

Sven-Bertil Bengtsson, Handikappsamverkan

Eva Åberg, Handikappsamverkan

Jenny Jonsson, Handikappsamverkan

Karl-Gustaf Brygg, Handikappsamverkan

Sekreterare för Tillgänglighetsrådet

Maria Walther

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-03-27