Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd mellan företrädare för pensionärsorganisationer och Östersunds kommun.

I det kommunala pensionärsrådet ska kommunens styrelser och nämnder informera om, och diskutera, sin verksamhet. Här lyfter man frågor om planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som rör pensionärer.

Syftet med det kommunala pensionärsrådet är att stärka pensionärernas inflytande i alla kommunala frågor som rör deras intressen. Pensionärsrådet ska också tillföra kommunala styrelser och nämnder pensionärernas kunnande och erfarenhet.

Protokoll från rådets senaste möten

Protokoll från tidigare möten hittar du i vårt diarium på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möten 2020

Kommunala pensionärsrådet har möten fyra gånger per år. Inför varje ordinarie möte hålls ett öppet beredningsmöte dit alla som är intresserade av frågor som rör äldre är välkomna. Där kan man ställa frågor eller framföra synpunkter till kommunen.

Öppna beredningsmöten 2020

  • 30 januari 10.00 - 12.00, Tavelbäcksvägen 2
  • 8 april 10.00 - 12.00, Mötesplatsen Prästgatan58/City - inställt på grund av coronaviruset
  • 10 september 10.00 - 12.00, Mötesplatsen Reveljen/Körfältet (plats preliminär)
  • 28 oktober 10.00 - 12.00, Mötesplatsen Hornsberg/Frösön (plats preliminär)

Det skrivs inga mötesanteckningar eller protokoll vid de öppna beredningsmötena.

Ledamöter

Det kommunala pensionärsrådet består av totalt elva ledamöter och elva ersättare.

Åtta ledamöter och ersättare representeras av pensionärsorganisationer. Tre ledamöter och ersättare representeras av de kommunala nämnderna.

Kommunstyrelsen utser vilka organisationer som ska vara representerade i pensionärsrådet. Organisationerna ska vara riksorganisationer som bedriver verksamhet i kommunen genom sina lokalföreningar.

Antal ledamöter från respektive organisation bestäms bland annat med hänsyn till antalet medlemmar.

Ledamöter 2020:

Lise Hjemgaard Svensson, M, Vård- och omsorgsnämnden, ordförande
Magnus Andersson, C, Miljö- och samhällsnämnden
Per Lundgren, C, Kultur- och fritidsnämnden
Alvi Berglund, PRO
Gertrud Nygren, PRO, vice ordförande
Inger Breil, PRO
Margareta Halvarsson, SPF Seniorerna
Margaretha Mooe Helleren, SPF Seniorerna
Britt Wikman, SKPF Pensionärerna
Christina Bondelid, SKPF Pensionärerna
Kalle Olsson, Visions pensionärssektion

Ersättare:

Anton Waara, S, Vård- och omsorgsnämnden
Anders Edvinsson, S, Miljö- och samhällsnämnden
Svante Freij, V, Kultur- och Fritidsnämnden
Bo Örjan Försth, PRO
Inger Könberg, PRO
Katrin Wallin, PRO
Björn von Essen, SPF Seniorerna
Marit Borg, SPF Seniorerna
Eivor Hagström, SKPF Pensionärerna
Per-Håkan Högmark, SKPF Pensionärerna
Margareta Pettersson, Visions pensionärssektion

Reglemente

Det kommunala pensionärsrådets uppgifter och arbetsformer framgår av ett särskilt reglemente som Kommunfullmäktige har fastställt. Där framgår bland annat att pensionärsrådet är ett rådgivande, och inte beslutande, organ.

Pensionärsrådet ska verka för att pensionärernas intressen tas tillvara i planeringen inom de nämnder och verksamheter som kommunen ansvarar för.

Via rådet ska kommunens nämnder och styrelser informera och hämta synpunkter på planer för förändringar som rör pensionärer. Rådet ska även ges möjlighet att yttra sig innan beslut fattas.

Rådet är inriktat på allmänna frågor som berör bland annat samhällsplanering och omsorg. Frågor som rör enskilda människors förhållanden eller personalfrågor behandlas däremot inte.

Till reglemente för Kommunala pensionärsrådetPDF

Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidan uppdaterad 2020-06-30