Cykeltrafikprogrammet

Foto: En vintertrampare i vackert vinterlandskap

Ökad cykelanvändning är bra både ur hälso- och miljösynpunkt. Det är dessutom en viktig pusselbit för att nå Östersunds kommuns klimatmål. Syftet med programmet är att fler ska börja cykla och att de ska kunna göra det i ett säkert och sammanhängande cykelvägnät.

Programmet innehåller en rad åtgärder och investeringar som kommunen ska göra för att uppnå programmets mål om att:

  • 20 procent av alla resor inom staden sker med cykel år 2020
  • 70 procent av alla cyklister i Östersunds kommun använder hjälm år 2020
  • De föreslagna investeringarna är genomförda till år 2030

Mål om cykling i översiktsplanen Östersund 2040

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040, som också innehåller en rad mål om cykling som transportsätt, bland annat att:

  • Vi ska uppmuntra medborgarna att använda cykel som fortskaffningsmedel i högre grad. Kommunen ska verka för fler och säkrare cyklelparkeringar, samt ett utökat cykelvägnät.
  • Vi ska utforma våra så kallade huvudcykelstråk för expresscykling.
  • Cykeltrafiken ska vara separerad från motorfordonstrafik längs huvudgator.
  • Vi ska hantera gångtrafikanter och cyklister för sig i stads- och trafikplanering.
  • Vi ska främja cykelpendling på sträckor längre än 20 kilometer.
  • Vi ska bygga ut cykelnätet och länka ihop cykelvägarna.
  • Vi ska anpassa vinterväghållningen för att ge goda förutsättningar för cykeltrafik, både med dagens klimat och framtidens.

Översiktsplan Östersund 2040 Pdf, 7.7 MB.

Om Cykeltrafikprogrammet

Miljö- och samhällsnämnden antog Östersunds kommuns cykeltrafikprogram i mars 2014.

Sidan uppdaterad 2024-05-17