Cykeltrafikprogrammet

Foto: En vintertrampare i vackert vinterlandskap

Östersunds kommuns cykeltrafikprogram antogs av Miljö- och samhällsnämnden i mars 2014.

Programmet innehåller en rad åtgärder och investeringar som kommunen ska göra för att uppnå programmets mål om att

  • 20 % av alla resor inom staden sker med cykel år 2020
  • 70 % av alla cyklister i Östersunds kommun använder hjälm år 2020
  • de föreslagna investeringarna är genomförda till år 2030

Mål om cykling i översiktsplanen Östersund 2040

Cykeltrafikprogrammet bygger bland annat på översiktsplanen Östersund 2040, som också innehåller en rad mål om cykling som transportsätt, bland annat att

  • medborgarna ska uppmuntras att använda cykel som fortskaffningsmedel i högre grad, och kommunen ska verka för fler och säkrare uppställningsplatser för cyklar, samt ett utökat cykelvägnät
  • huvudcykelstråken ska utformas för expresscykling
  • cykeltrafiken ska vara separerad från motorfordonstrafik längs huvudgator
  • gångtrafikanter och cyklister ska hanteras för sig i stads- och trafikplanering
  • cykelpendling på sträckor längre än 20 km ska främjas
  • cykelnätet ska byggas ut så att cykelvägarna länkas ihop
  • vinterväghållningen ska anpassas för att ge goda förutsättningar för cykeltrafik idag och vid ett förändrat klimat

Läs hela cykeltrafikprogrammet Pdf, 21.1 MB.

Sidan uppdaterad 2023-04-18