Så fungerar den anpassade grundskolan

Den anpassade grundskolan i Östersund är en skolform som har egna lokaler i Odensala­skolan. Skolan är för elever med intellektuell funktions­nedsättning och omfattar årskurs 1-9. Skolan kan inkludera elever i förskoleklass under vissa förutsättningar.

I den anpassade grundskolan läser eleverna ämnen eller ämnesområden. Om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden beslutas utifrån vad utredningen inför mottagande i den anpassade grundskolan kom fram till.

  • Ämnesområden är för elever med medelsvår, svår eller mycket svår intellektuell funktion­snedsättning.
  • Ämnen är för elever med lindrig eller medelsvår intellektuell funktion­snedsättning.
  • Lugna spåret är för elever med kombinationen intellektuell funktionsnedsättning och autismsspektrumtillstånd. Eleverna läser ämnesområde eller ämne.

Undervisningen sker i mindre grupper. Elevernas behov styr bemanningen (lärare, specialpedagog, speciallärare och elevassistent finns normalt i varje grupp).

Ansökan till den anpassade grundskola

Innan en elev blir mottagen i den anpassade grundskola ska en utredning på barnet/eleven göras. Utredningen omfattas av:

  • en pedagogisk bedömning
  • en psykologisk bedömning
  • en medicinsk bedömning
  • en social bedömning

De olika delarna utförs av olika professioner. Ansvarig för utredningarna är i huvudsak Barn- och elevhälsan, förutom för den pedagogiska bedömningen som förskolan/­skolan ansvarar för. Utredning sker på uppdrag av rektor med samtycke från vårdnadshavare.

Utredning och de fyra bedömningarna sker i samverkan mellan Barn- och elevhälsan, skolan, elev och vårdnadshavare. Om det visar sig att barnet/­eleven inte har förutsättningar att klara utbildningen i grundskolan på grund av intellektuell funktions­nedsättning erbjuder vi barnet/­­eleven plats i den anpassade grundskolan.

Vårdnadshavarna ansöker om byte av skolform för sitt barn.

Under elevens skolgång

Betyg och omdömen

  • I den anpassade grundskolans ämnen får eleven endast betyg om elev eller vårdnadshavare begär det från rektor i samband med höstterminens start. Betygen utgår ifrån betygskriterierna i den anpassade grundskolans ämnen.
  • I den anpassade grundskolans ämnesområden sätts inga betyg.

När eleven gått ut den anpassade grundskolan kan hen få ett intyg om sin utbildning.

Fritidshem och fritidsklubb (tillsyn över 12 år)

Fritidshemmet i den anpassade grundskolan har öppet från 06.30 och efter skoldagens slut som längst till 18.30.

Fritidsklubben är en verksamhet för de elever över 12 år som har ett LSS beslut (kort­tidstillsyn för skolungdom över 12 år). Fritidsklubben erbjuder olika aktiviteter utifrån elevernas intresse och behov. Fritids­klubben erbjuder tillsyn före och efter skolan till 17.00 samt under skollov.

Fritidsklubbens lokaler ligger i anslutning till skolan. Personalen som arbetar på fritids­klubben är elev­assistenter och fritids­pedagoger som eleverna har i skolan under dagarna. All personal är därav bekant med de elever som vistas på fritids­klubben.

Skolskjuts

Elever i den anpassade grundskolan kan, oavsett avstånd till skolan, ha rätt till skolskjuts till och från skolan (ej fritids). Eleven kan på grund av sin funktions­nedsättning beviljas skolskjuts på de grunderna. Typen av transport utgår från elevens individuella behov.

Mer om skolskjuts och ansökan

Om eleven behöver gå fritids kan vårdnadshavare ansöka om färdtjänst för eleven.

Ansök om färdtjänst

Vad händer efter den anpassade grundskolan?

Efter att eleven avslutat sina studier kan eleven söka till den anpassade gymnasieskolan. En del väljer att inte gå vidare till den anpassade gymnasieskolan och då kan Navigatorcentrum vara ett alternativ.

Utbildningstiden på den anpassade gymnasieskolan är fyra läsår. All undervisning sker i samarbete med yrkeslivet och arbetsplatser i närheten.

För tips, hjälp eller vägledning kring gymnasieval har den anpassade grundskolan studie- och yrkesvägledare. Tillsammans med elev och vårdnadshavare hittar de lämpliga lösningar för fortsatta studier, både inom hemkommunen och utanför kommungränsen.

Sidan uppdaterad 2023-12-13