Kontrollplan

I alla byggärenden ska det finnas en kontrollplan. Den ska se till att de viktigaste delarna av bygg- och rivningsarbeten går till på rätt sätt. Kontrollplaner är ofta utformade som checklistor med olika kontrollpunkter.

Kontrollplanen ska innehålla vem som ska göra kontrollerna, vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna avser. Det är du som byggherre som ska upprätta ett förslag på kontrollplan som miljö- och samhällsnämnden sen godkänner i ett startbesked. Det är när du får ett startbesked som du får börja bygga eller riva.

Vid rivning kallas kontrollplanen ibland för rivningsplan.

Hur gör jag en kontrollplan?

Din kontrollplan ska innehålla:

  • vad som ska kontrolleras
  • vem ska kontrollera (till exempel byggherre eller sakkunnig)
  • vilken kontrollmetod som ska användas och hur den ska utföras (till exempel mätning eller visuellt)
  • mot vad kontrollen ska göras (till exempel mot en ritning eller arbetsbeskrivning)

Kontrollplan i enklare ärenden

Vid enklare ärenden lämnar du in förslag på kontrollplan samtidigt som du ansöker om bygglov eller gör en anmälan, till exempel om en bygglovsbefriad tillbyggnad. Miljö- och samhällsnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet.

Kontrollplan i större ärenden

Vid större ärenden som kräver en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in senast i samband med det tekniska samrådet, som sker efter att bygglovet har beviljats. I större ärenden är det kontrollansvarig som tar hand om kontrollplanen.

Kontrollansvarig

För alla större byggprojekt, till exempel nya bostäder eller industrier, ska det finnas en kontrollansvarig. I vår ordlista kan du läsa mer om kontrollansvarig.

Avfall i kontrollplan

I alla byggprojekt blir det avfall. I de byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga ska du redogöra för hur avfallet ska hanteras i kontrollplanen.

Om du som privatperson till exempel byter kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Men du måste ändå sortera ditt avfall enligt reglerna för bygg och rivningsavfall, som du hittar på Naturvårdsverkets webbplats.

På sidan Sortera ditt avfall hittar du information om hur och var du sorterar ditt avfall.

Vad händer när byggprojektet är färdigt?

När ditt byggprojekt är färdigt ska alla punkter i kontrollplanen vara kontrollerade och kontrollplanen ska vara undertecknad av dig som byggherre. Det är byggherren som ansvarar för att kontrollerna har gjorts på rätt sätt. När din undertecknade kontrollplan har kommit in till miljö- och samhällsnämnden och godkänts kan du få ett slutbesked och börja använda det du har byggt.

Sidan uppdaterad 2024-02-27