Grannars möjlighet att påverka

Som granne kan du få möjlighet att lämna dina synpunkter om någon sökt lov för en åtgärd på en fastighet som gränsar till din.

När någon söker lov för en åtgärd som strider mot den detaljplan som gäller för området blir du som är berörd granne alltid tillfrågad om dina synpunkter om åtgärden. Det kallas för grannehörande.

Om du bor i ett område som inte omfattas av detaljplan kan du också bli tillfrågad, om den åtgärd som din granne har sökt lov för är så omfattande att kommunen bedömer att den kommer att påverka dig som granne.

Vid ett grannehörande skickar vi ett brev till dig där vi ber om dina synpunkter. Vi skickar även med de handlingar som berör dig som granne, i form av en situationsplan och fasadritningar.

Om du har fått ett brev om att vi vill ha dina synpunkter så kan du under remisstiden lämna in dina svar via vår e-tjänst Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare.

Rågrannar får alltid beslut för kännedom

Vid bygglovsbeslut får alla så kallade rågrannar beslutet skickat till sig, oavsett om det har blivit beviljat eller avslaget. Rågrannar är alla de fastigheter som direkt angränsar eller är avskilda via gatan från den fastighet där bygglovet är sökt.

Beslutet skickas ut för grannars kännedom och där upplyser vi även om vilka möjligheter du har för att överklaga beslutet.

Vi skickar inte med några handlingar. Vill du se handlingarna för det beslutade bygglovet kan du gå in på vår e-tjänst Ta del av beslut - granne för att se beslutet. Där kan du även se de handlingar som ligger till grund för beslutet samt meddela oss att du har mottagit det. Du kan även höra av dig till kundcenter på 063-14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se för att få handlingarna.

Om du vill överklaga

Om du vill överklaga ett beslut om bygglov så kan du göra det inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Överklaga beslut om bygglov

Sidan uppdaterad 2024-02-09