Överklaga

Här hittar du information om hur du överklagar beslut om bygglov, vilka beslut som går att överklaga och vem som har rätt att överklaga.

Det är miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun som fattar beslut om till exempel bygglov och byggsanktionsavgifter.

Vem kan överklaga?

Det går att överklaga både som sökande (till exempel om du har fått avslag på en ansökan om bygglov) och om man på annat sätt är berörd av det beslut som har tagits, till exempel om du är granne.

Den som äger mark som angränsar till den fastighet där man planerar att bygga har också rätt att överklaga, oavsett avståndet till fastigheten.

Även de som skrivna på en angränsande fastighet enligt ovan och är myndiga har rätt att överklaga.

Andra myndigheter som är berörda kan också överklaga beslut.

När kan jag överklaga och var ska jag skicka överklagandet?

Överklagandet måste ske inom den så kallade besvärstiden, oftast tre veckor från det datum då du tagit del av beslutet.

Du skickar din överklagan till kommunen, men det är länsstyrelsen som prövar överklagandet som första instans. Överklagar du sen vidare är det Mark- och miljödomstolen som prövar överklagandet. Därefter kan du försöka få prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen som sista instans.

Hur överklagar jag ett beslut?

När du har fått ett beslut av oss finns det alltid information i beslutet om hur du ska göra för att överklaga. När du ska överklaga ett beslut måste du ange:

  • Tydlig rubrik som anger att din skrivelse är just en överklagan.
  • Ärendebeteckning.
  • Fastighetens beteckning och adress.
  • Datum då beslutet togs och vilken paragraf som tillämpades.
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Hur du tycker att beslutet ska ändras.
  • Ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer.

Överklaganden ska vara skriftliga. Du kan skriva på vanligt papper så länge ovanstående uppgifter finns med. Kom ihåg att underteckna ditt överklagande!

Det går även att överklaga genom ombud, skicka i så fall med en fullmakt.

Överklagan måste ske inom den så kallade besvärstiden, oftast inom tre veckor från det datum då du tagit del av beslutet via delgivning.

Besvärstiden kan även räknas från den dagen som beslutet annonseras i post- och inrikestidningar om berörda inte har delgivits beslutet. Då är besvärstiden fyra veckor från annonsdatum.

Vilka beslut går inte att överklaga?

Du har rätt att överklaga beslut om till exempel bygglov eller byggsanktionsavgifter.

Följande beslut går däremot inte att överklaga:

Sidan uppdaterad 2024-03-01