Strandskyddsdispens

Om du vill bygga eller uppföra något i direkt anslutning till en strand måste du ansöka om tillstånd, så kallad strandskyddsdispens.

Om du ska bygga en brygga eller båthus måste du alltid ansöka om strandskyddsdispens. Ibland måste du också ha bygglov.

Guide för dig som vill bygga en brygga eller ett båthus och måste ha bygglov.

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen eller ansöka om tillstånd.

Läs mer om hur du anmäler vattenverksamhet.

Sök strandskyddsdispens

Du söker strandskyddsdispens i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för att just ditt ärende så att du skickar in det komplett på en gång.

Vill du istället söka strandskyddsdispens via blankett kontaktar du Kundcenter på 063-14 30 00, eller på mejl kundcenter@ostersund.se. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Det är viktigt att du förbereder dig noga innan du påbörjar processen, läs gärna igenom våra steg-för-steg-guider.

Om du har ett pågående byggärende kan du skicka ett meddelande till din handläggare i e-tjänsten Meddelande till handläggare. När din handläggare har fått ditt meddelande återkommer hen inom kort.

Mer om strandskydd

Stränder är viktiga rekreationsområden för människor och har också stort värde för växt- och djurlivet. Därför finns det krav på tillstånd om någon vill bygga eller uppföra något vid en strand.

Strandskyddsbestämmelserna gäller i hela landet. Det spelar ingen roll hur tät- eller glesbebyggt området är. Inte heller spelar det någon roll hur mycket eller hur stora sjöar eller vattendrag som finns, eller vilken naturtyp det är.

Strandskyddszon och förbud

En standskyddszon sträcker sig 100 meter upp på land från strandkanten, och 100 meter ut i vattnet. Strandskyddet gäller alltså både land och vatten, och även det som finns under vattenytan.

Förbud inom strandskyddszon

För att stränderna ska vara skyddade för framtiden gäller vissa förbud inom strandskyddszonen.

Inom strandskyddszonen är det förbjudet att:

 • Uppföra nya byggnader och bryggor.
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för nya byggnader och bryggor.
 • Ändra byggnader som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten, eller försämrar livsvillkoren för växter och djur. Tillexempel fälla träd, gräva, muddra eller gödsla.

Strandskyddet gäller även för byggnader och anläggningar som i övrigt kan vara bygglovsbefriade, till exempel friggebod och brygga.

Om du är osäker, kontakta kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla på kundcenter@ostersund.se.

Vad krävs för att få strandskyddsdispens?

För att få bygga eller uppföra något inom en strandskyddszon ska två förutsättningar vara uppfyllda. Dels ska syftet med strandskyddet inte påverkas, dels ska det finnas så kallade särskilda skäl.

Om ansökan uppfyller de två förutsättningarna kan du få strandskyddsdispens.

Vad innebär att syftet med strandskydd inte påverkas?

Att syftet med strandskyddet inte påverkas innebär att det bar går att få strandskyddsdispens om:

 • Djur- och växtlivet inte påverkas på oacceptabelt sätt.
 • Allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras.

Vad innebär särskilda skäl?

Vad som är särskilda skäl i frågan om strandskydd regleras i miljöbalken. Det är bara skälen i miljöbalken som kan utgöra särskilda skäl när kommunen prövar strandskyddsdispens.

Det räknas som särskilda skäl bara om de område du söker dispens för:

 • Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 • Är väl avskilt från område närmast strandlinjen genom en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 • Behövs för en anläggning som måste ligga vid vattnet för att fungera och det behovet inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och verksamheten inte kan utvidgas utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Läs mer om bryggor och båthus

Bryggor

Om du ska bygga en brygga så är storleken på bryggan det som avgör om du behöver bygglov eller inte. Bryggor som har mer karaktär av småbåtshamn kräver alltid bygglov.

Om du är osäker på vad som gäller för den brygga du har tänkt bygga så kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00, välj knappval tre för att komma till rätt svarsgrupp, eller mejla på kundcenter@ostersund.se för rådgivning.

Båthus

För båthus krävs normalt bygglov om du ska bygga inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse menas exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter.

Utanför sammanhållen bebyggelse kan du få bygga utan lov, men kontrollera gärna med oss innan för att vara söker på vad som gäller i just ditt fall.

Hur länge gäller en strandskyddsdispens?

Strandskyddsdispensen gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat bygget inom denna tid slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börja bygga. Detsamma gäller om du inte avslutat bygget inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft.

Sidan uppdaterad 2024-03-01