Bygglovsbefriade åtgärder

Här hittar du information om vanliga bygglovsbefriade åtgärder, som friggebodar och enkla altaner.

Känner du dig osäker kan du alltid kontakta oss på Samhällsbyggnad och rådfråga. Ring Kundcenter på 063-14 30 00 och fråga efter en byggnadsinspektör.

Illustration på hus med attefallsbyggnader.
Illustration på hus med olika attefallsåtgärder.

Altan

Den 1 juli 2019 ändras plan- och bygglagen, PBL. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan. Ändringarna innebär även att de bygglovsbefriade altanerna och vissa andra icke lovpliktiga altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en altan utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen, om inte dina grannar går med på att du placerar altanen närmare.
 • Får inte byggas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.

På altanen får du uppföra ett staket eller räcke om det är minst 50 procent genomsiktligt. Om altanens golv är högre upp än 1,8 meter får du inte uppföra staket eller räcke utan lov.

Attefallshus

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som sen den 1 augusti 2020 får vara max 30 kvadratmeter. Du behöver inte bygglov, men du måste göra en anmälan.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Det får vara högst 30 kvadratmeter stort.
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
 • Det ska vara fristående.
 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte byggas vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Det får inte byggas inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallshus kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide för anmälan av attefallshus.

Komplementsbostadshus

Ska du bygga ett komplementsbostadhus får attefallshuset vara 30 kvadratmeter stort. Ett komplementsbostadshus kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus.

Attefallstillbyggnad

En attefallstillbyggnad är en bygglovsbefriad tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på ett en- eller komplementbostadshus. Du behöver inte bygglov, men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga. Inom vissa områden får inte attefallstillbyggnader byggas utan bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • Den får bara byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts ut med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det får inte byggas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Den får inte byggas inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallstillbyggnader kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide för anmälan av attefallstillbyggnader.

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad är ett samlingsbegrepp för byggnader som används inom jordbruk, skogsbruk, rennäring eller annan liknande näringsverksamhet.

Bygga, flytta, bygga till, ändra eller riva en ekonomibyggnad kan vara bygglovsbefriad åtgärd om alla följande villkor stämmer:

 • Det finns jordbruk, skogsbruk, rennäring eller annan liknande näringsverksamhet i anslutning till byggnaden.
 • Byggnaden nyttjas för att möjliggöra eller underlätta jordbruk, skogsbruk, rennäring eller annan liknande näringsverksamhet.
 • Byggnaden har en lämplig utformning för sitt ändamål.
 • Åtgärden utförs utanför detaljplanelagt område.

Friggebod

Friggebodar ska placeras i omedelbar närhet till en- och tvåbostadshus.

Den ska vara ett komplement till boendet och får inte placeras någon annanstans om du inte har bygglov. Det går att dela upp friggeboden på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 kvadratmeter.

En friggebod är en byggnad som är maximalt 15 kvadratmeter stor och högst tre meter från marken till taknocken. Friggeboden kan användas som till exempel uthus, garage, förråd, växthus eller liknande.

Medgivande från granne

Om du ska placera din friggebod mindre än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha ett medgivande från din granne. Ett tips är att få medgivandet skriftligt.

Om din granne inte lämnar sitt medgivande kan så behöver du söka bygglov för friggeboden.

Inreda ytterligare bostad utan bygglov

Du behöver inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs istället en anmälan, ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked för att få börja använda den nya bostaden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få inreda ytterligare en bostad utan bygglov:

 • Det ska finnas ett enbostadshus.
 • Det får inte genomföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att åtgärden kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide som passar för dig som ska inreda ytterligare en bostad.

Parkeringsplats

Du behöver inte bygglov för att göra en parkeringsplats på en tomt där det ett eller två enbostadshus, eller ett tvåbostadshus om parkeringen bara är avsedd för fastighetens behov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en parkeringsplats utan bygglov:

 • Det finns bara ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus på tomten.
 • Parkeringsplatsen är bara till för fastighetens behov.
 • Att parkeringsplatsen ej kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Pergola

En pergola är ett luftigt byggnadsverk och består av ett glest tak som lyfts upp av stolpar i hörnen. Det innebär att det måste finnas mer än 50% luft mellan takstolar och reglar i eventuella "väggar".

Det behövs varken bygglov eller anmälan för att bygga en fristående pergola vid enbostadshus. Pergolan måste dock följa gällande detaljplan. Om den ska placeras nära tomtgräns så bör du prata med berörd granne först.

Skyddad uteplats

Du behöver bygglov för murar och plank. Men för att bygga en skyddad uteplats med mur eller plank vid ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller göra en anmälan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en skyddad uteplats utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att göra en skyddad uteplats.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Uteplatsen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Att uteplatsen kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skärmtak

Det krävs normalt bygglov för skärmtak eftersom det räknas som en tillbyggnad. Men för skärmtak till en- och tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller göra en anmälan. Det gäller både inom och utanför detaljplanerade områden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga ett skärmtak utan bygglov:

 • Det ska finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket får högst vara 15,0 kvadratmeter.
 • Det ska byggas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Att skärmtaket kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Spaljé

En spaljé är en mycket gles stående konstruktion (liknande ett staket). Spaljé består mestadels av luft och går att se igenom.
Det behövs varken bygglov eller anmälan för att bygga en spaljé. samtidigt kan det vara en svår gränsdragning mellan ett bygglovspliktigt plank och en spaljé. Om spaljén ska placeras nära tomtgräns så bör du prata med berörd granne först.

Ställa upp båt, husbil och husvagn

Du behöver inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar.

Du får inte ställa upp båtar, husbilar eller husvagnar vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplanen eller områdesbestämmelserna.

Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.

Finns det inget bostadshus på tomten får du inte ställa upp båt, husbil eller husvagn utan bygglov.

Takkupor

En attefallstakkupa är en bygglovsbefriad tillbyggnad. Du behöver inte bygglov, men du kan behöva göra en anmälan, Inom vissa områden får inte attefallstakkupor byggas utan bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få bygga en takkupa utan bygglov:

 • Den får bara byggas på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det bara finnas två takkupor på bostadshuset.
 • Takkupor får tillsammans uppta max halva takfallet på bostadshuset.
 • Den får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Här hittar du en guide för att anmäla attefallstillbyggnad.

Tillbyggnad med balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel

Du behöver bygglov för en tillbyggnad, men för en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan behöver du inte bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få göra en liten tillbyggnad:

 • Den ska byggas på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, om inte dina grannar medger det.
 • Den får inte byggas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Att tillbyggnader kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Tält

Är tältet tillfälligt uppställt så är det inte bygglovspliktigt. Tillfälligt uppställt tält innebär att det är uppställt kortare tid än en månad.

Tält som är uppsatta för permanent bruk eller för längre tid än en månad kräver dock bygglov.

Växthus

Vill du bygga ett växthus behöver du inte ha bygglov om du följer reglerna för attefallshus eller friggebodar.

> Läs mer om attefallshus

> Läs mer om friggebodar

Snö och smältvatten

 • Se till att det du bygger är rätt dimensionerat så att det klarar av tyngden från vinterns snö.
Sidan uppdaterad 2024-03-04