E-tjänster bygglov

Du kan söka bygglov, göra olika sorters anmälan, ta del av beslut och mycket mer i våra e-tjänster.

För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in med BankID eller e-legitimation. Väl inloggad väljer du vad du vill göra.

Ska du söka för ett företag loggar du också in med ditt privata BankID eller e-legitimation, du som loggar in blir då kontaktperson för företagets ärende och företaget registreras som byggherre.

Det kostar ingenting att använda kommunens e-tjänster, men vi tar som vanligt ut en avgift för handläggningen av en ansökan eller anmälan, enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

E-tjänsten hjälper dig med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Våra e-tjänster om bygg

Bygg 01 – Söka bygglov och andra åtgärder
Här kan du ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Bygg 02- Komplettera ditt pågående ärende
Här kan du skicka in kompletteringar i ditt pågående byggärende. Du kan även skicka in en komplettering i pågående kart- och mätbeställning.

Bygg 03 – Ansökan om slutbesked.
Har du byggt klart? Då är det dags att meddela kommunen att byggprojektet är klart så att du kan få ett slutbesked. Du måste ha ett slutbesked för att få börja använda din byggnad.

Bygg 04 – Mina bygg-, kart- och mätärenden
Här kan du se vad som händer i dina byggärenden och kart- och mätbeställningar.

Bygg 05 – Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare
Har du fått ett brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Bygg 07 – Ta del av beslut som granne/sakägare
Här ka du som granne ta del av beslut och tillhörande handlingar i din grannes byggärende

Bygg 08 – Meddelande till handläggare
Här kan du skicka ett meddelande din handläggare om du har ett pågående byggärende.

Bygg 09 – Lägg till en intressent till ditt byggärende
om vi har bett dig att komplettera ditt pågående byggärende med uppgift om kontrollansvarig kan du göra det här. Du kan även lägga till ytterligare kontaktperson eller medsökande i ditt ärende.

Bygg 10 – Vårt bygglovsarkiv
Här kan du se och hämta ritningar från vårt bygglovsarkiv genom att söka på fastigheter. Du kan även se ärenden som fått beslut i vårt diarium för pågående ärenden.

Bygg 11 – Gällande detaljplaner
Här kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i såna fall även få tillgång till detaljplanen.

Bygg 12 – Anmälan om bygge utan lov eller ovårdad tomt/hus
Har du upptäckt något som du tror är gjort utan tillstånd eller inte följer regler kan du här anmäla misstänkt olovligt byggande (svartbygge). Du kan även anmäla ovårdade tomter och byggnader, strandskyddsintrång samt enkelt avhjälpta hinder. Du kan välja om du vill vara anonym.

Bygg 13 – Lämna in och hämta OVK-protokoll
Här kan du som besiktningsman, fastighetsägare eller myndighet lämna in OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll). Du kan även hitta tidigare OVK-protokoll genom att söka via fastighet eller adress.

Bygg 14 - Ta del av beslut i tillsynsärende
Här kan du som sakägare i ett tillsynsärende ta del av beslut i ditt pågående ärende. Du kan även ta del tjänsteskrivelser som du får yttra dig kring inför beslut i miljö- och samhällsnämnden.

Andra relevanta e-tjänster när du ska bygga

Förutom e-tjänsterna om bygg finns det andra e-tjänster som är relevanta för dig som ska bygga något:

Anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät
Här kan du ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Beställning av kartor, geodata och mätningstjänster
Här kan du beställa beställa nybyggnadskartor samt kartutdrag för enkla byggärenden på din fastighet till ditt ärende för lov, anmälan om attefallsåtgärd, förhandsbesked samt strandskyddsdispens.

Du kan även beställa mätningstjänster som husutstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

Enskilt avlopp
Här kan du söka tillstånd för att få anlägga enskilt avlopp med ansluten vattentoalett. Du kan även anmäla åtgärd på befintligt avlopp och anmäla att du vill anlägga en annan sorts avlopp.


Installation av värmepump
Här anmäler du att du ska installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

Planbesked
Här kan du ansöka om planbesked om du vill att kommunen ska ändra en gällande detaljplan eller gör en helt ny detaljplan.

Vattenverksamhet
Här kan du anmäla vattenverksamhet. Tillexempel ombud ska gräva eller muddra i ett vattenområde, anlägga en pir eller brygga, byta eller lägga ny vägtrumma eller om du vill ta ut vatten för dricks- eller bevattningsändamål.

Bostadsanpassning
Här kan du söka bidrag för bostadsanpassning.

Sidan uppdaterad 2024-04-29