Information om praoelevers försäkringar

Informationen på den här sidan riktar sig till arbetsgivare som tar emot skolelev från Östersunds kommuns grundskola, vid till exempel praktik.

Arbetsgivare har enligt skadeståndslagen ett skadeståndsansvar beträffande skador orsakats av anställda. Som anställd betraktas även personer som mottagits för praktik (nedan kallad för praktikant). Många arbetsgivare har som en förutsättning för beredande av praktikplats krävt ett utökat åtagande från kommunens sida, och i syfte att främja tillgången på praktikplatser har Östersunds kommun löst det enligt nedan.

Östersunds kommun övertar ansvaret för eventuella skador som praktikanten orsakar eller orsakas i samband med sin praktik. Kommunens utökade åtagande täcks av kommunens ansvarsförsäkring och gäller enligt standardvillkor, se nedan.

Östersunds kommun övertar ansvaret under förutsättning att skadan sker under vistelse på arbetsplats hos arbetsgivare enligt skriftlig överenskommelse mellan Östersunds kommun och arbetsgivare om praktikplatsen.

Kommunens ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för, av praktikant orsakad:

  • Personskada (försäkringsbelopp 10 000 000 kr)
  • Sakskada (försäkringsbelopp 10 000 000 kr)
  • Förmögenhetsskada (försäkringsbelopp 500 000 kr)

som drabbar annan skolelev eller annan person, eller när sådan skada drabbar tredje man. Försäkringen gäller oberoende om vållande föreligger.

Jämkningsgrunder

Vid vållande hos arbetsgivaren eller dennes anställda ska ersättningen jämkas eller bortfalla efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om arbetsgivaren till exempel har brustit i sin tillsyn eller sitt handledarskap reduceras således försäkringsersättningen.

Rutiner i händelse av skada

Arbetsgivaren uppmanas att alltid först och främst försöka nyttja sin egen egendomsförsäkring då en sådan oftast ger bättre ersättning än vad en ansvarsförsäkring gör.

Om arbetsgivaren väljer att rikta ett krav mot kommunen ska det göras via kommunens e-tjänst Ansöka om skadestånd - Östersund.se (ostersund.se) alternativt ske skriftligt, kravet bör då innehålla en beskrivning av händelseförloppet, skadans omfattning samt varför arbetsgivaren anser att kommunen är ansvarig för skadan. Arbetsgivaren måste också kunna styrka att denne har lidit skada genom verifikationer (till exempel genom kvitton, fakturor, offerter, bilder eller dylikt underlag). Kravet skickas till elevens skola.

Beroende på omfattningen och innehållet i kravet kommer sedan ärendet att hanteras enligt kommunens rutiner, av antingen kommunen eller kommunens försäkringsbolag.

Övriga försäkringar som praktikanten omfattas av

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller för kommunens elever dygnet runt, det vill säga även under praktik. Försäkringen gäller för olycksfallsskada som drabbar praktikanten genom en plötslig, oförutsedd yttre händelse. Försäkringen lämnar ersättning för bland annat läkekostnader, medicinsk invaliditet, och sveda och verk.

För fullständig information om försäkringen, vänligen se olycksfallsbesked och försäkringsvillkor

Tjänstereseförsäkring

Kommunen har tecknat en tjänstereseförsäkring som bl.a. omfattar elever under praktik. Försäkringen gäller för bl.a. olycksfallsskador som inträffar under resan och lämnar ersättning för bl.a. sjukvårdskostnader och kristerapi.

För fullständig information om försäkringen, vänligen se olycksfallsbesked och försäkringsvillkor

Rutiner i händelse av skada

I händelse av skada som kan omfattas av olycksfalls- eller tjänstereseförsäkringen ska anmälan göras till aktuellt försäkringsbolag. Observera att det är praktikanten själv (eller dennes vårdnadshavare) som ansvarar för anmälan till olycksfallsförsäkringen.

Skolan skall informeras om elev som drabbats av skada eller tillbud.

Sidan uppdaterad 2024-03-12