Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut.

Skyltar och containerlock med snö på överkanterna på återvinningscentralen.

Krav på sortering

Vid byggnadsåtgärder finns krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall, både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. Olika avfallsslag ska sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på utsortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Följande avfallsslag ska sorteras

 • Trä
 • Mineral, exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja
 • Förpackningsavfall, exempelvis emballage av plast eller wellpapp
 • Returpapper, exempelvis reklam, tidningar och kopieringspapper.
 • Brännbart avfall (det brännbara avfall som blir kvar efter att avfallsslagen ovan har sorterats ut)

Alla fraktioner ska sorteras ut separat från de övriga avfallsfraktionerna. Förpackningar ska alltså sorteras ut separat från annat avfall även om de består av samma material.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Lämna ditt bygg- och rivningsavfall

Som privatperson kan du kostnadsfritt lämna ditt bygg- och rivningsavfall på någon av Östersunds kommuns återvinningscentraler. Företag och verksamheter kan lämna sitt bygg- och rivningsavfall mot en avgift till Gräfsåsens avfallsanläggning. Förpackningsmaterial som wellpapp, plast, frigolit och övriga förpackningsmaterial kan dock lämnas gratis på FTI:s mottagningspunkt på Lundstams i Lugnvik. Gräfsåsen tar inte emot något annat förpackningsmaterial än wellpapp.

Undantag

Kravet på utsortering gäller inte avfallsslag som:

 • Har en sådan konstruktion eller är sammanfogade på ett sätt som gör att det tekniskt är omöjligt att separera och sortera dem på plats. Exempel på när det kan vara omöjligt att sortera avfall är när en träbalk är ingjuten i betong.
 • Är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Om bedömningen görs att avfallet omfattas av undantagen ska det finnas tydlig dokumentation om detta. Dokumentation kan göras genom fotografier och en skriftlig beskrivning av hur bedömning har gjorts i det fallet att det specifika avfallet inte kan sorteras ut. Denna dokumentation ska sparas minst under den tiden som bygget/rivningen pågår.

Dispens

Om det finns andra fall där du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt de nya bestämmelserna krävs en dispens från Samhällsbyggnad, miljö och hälsa.

Du kan ansöka om dispens från kravet på utsortering med motivering:

 • Det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet
 • Fördelarna med utsorteringen överväger inte nackdelarna

Dispens kan bara lämnas för det avfall som inte går att sortera, inte för hela fraktionen av en viss sorts avfall. Ansökan görs via e-tjänst Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall

Tillsynsansvar

Samhällsbyggnad, miljö och hälsa är ansvarig för tillsyn av reglerna om utsortering och kommer att göra slumpvisa kontroller för att se att kraven följs. Om du får ett kontrollbesök tas en avgift ut för nedlagt arbete.

Farligt avfall

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. För mer information se Företagsavfall - verksamhetsavfall, Östersund.se. Det krävs också en anmälan eller ansökan till Länsstyrelsen för att få transportera farligt avfall.

Kontrollplan

I alla byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga (exempelvis nybyggnation, renovering eller vid rivning) ska det finnas en kontrollplan.

Kontrollplanen ska bland annat innehålla uppgifter om:

 • Vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand
 • Vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand
 • Hur det kommer att möjliggöras att avfallet materialåtervinns med hög kvalitet
 • Hur det kommer att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen

För att få reda på detta behöver en materialinventering göras.

Mer information om bygg- och rivningsavfall

För frågor om rivningslov och bygglov, kontakta plan och bygg på Samhällsbyggnad via Kundcenter.

Sidan uppdaterad 2024-04-04