Så här bra är vi på att sortera sopor i Östersund

Avfall Återvinning gör regelbundna analyser av innehållet i östersundsbornas soppåsar; så kallade plockanalyser. Det gör vi för att följa upp hur bra vi i Östersund är på att sopsortera. Under hösten 2022 gjordes den nionde plockanalysen på restavfall till förbränning, då vi tittade på både villor och flerbostadshus. Vi gjorde också en analys på matavfallet.

Resultat 2022 års plockanalys av soptunnorna

Avfallet som samlades in togs både från flerfamiljshus och villor och undersöktes var för sig. Procenten som nämns är baserade på sopornas vikt, det vill säga viktprocent. Om man slår ihop resultatet för både villor och flerfamiljshus så kan vi se att 43 procent av restavfallet och 95 procent av matavfallet är rätt sorterat.

Det skiljer sig lite mellan hur villahushåll och flerbostadshus sorterar. Speciellt när det gäller restavfallet.

Restavfall - vi kan halvera mängden som körs till Sundsvall

Resultatet från analysen visar att soppåsen som de som bor i villa slänger i restavfallstunnan innehåller 53 procent rätt sorterat avfall. I flerfamiljshusen är 45 procent av restavfallet rätt sorterat.

Resten av soppåsen fylls till mesta delen upp av förpackningar och matavfall. I flerfamiljshusen slängs något mer matavfall i restavfallspåsen än i villahushållen.

Plockanalysen visar alltså att om alla skulle sortera ut sina förpackningar och matavfall mer noggrant så skulle vi kunna halvera den mängd sopor som hamnar i restavfallskärlet.

Restavfall körs idag till Sundsvalls förbränningsanläggning och eldas upp till fjärrvärme. Vi skulle alltså kunna halvera antalet transporter dit om vi alla hjälptes åt att sopsortera bättre.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större

Matavfall - plast orsakar problem

När det gäller matavfall så skiljer sig andelen rätt sorterat matavfall bara någon enstaka procent mellan villor och flerbostadshus. Det ligger runt 95 procent.

Det som hamnat fel i matavfallet är till stor del trädgårdsavfall men också plastförpackningar och plastpåsar. Det kan verka som att mängden plast är så liten så att det inte borde spela någon roll, men det gör det.

Idag komposterar vi matavfallet till jord. Jorden använder vi sedan till att täcka över vår gamla deponi på Gräfsåsens avfallsanläggning. Tyvärr kan jorden inte användas till varken anläggning av parker, fotbollsplaner, odlingar eller planteringar just på grund av plasten.

I framtiden kan plasten fortsätta orsaka problem då matavfallet ska rötas i en biogasanläggning.

I plockanalysen räknar man också i viktprocent. Plast väger lite men tar stor plats. Därför visar inte riktigt analysen hur stort problemet med plast i matavfallet är.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större

Läs mer i miljörapporten

I Östersunds kommuns miljöredovisning från 2022 kan du läsa mer om plockanalysen och hur vi jobbar med avfallsfrågor.

Så här mycket restavfall, matavfall och förpackningar samlade vi in i Östersunds kommun

Invägda mängder avfall i Östersunds kommun


2021

2022

Restavfall kg/person

124

122

Matavfall kg/person

59

57

Plastförpackningar kg/person

10,6

12,9

Metallförpackningar kg/person

2,6

3,1

Glasförpackningar kg/person

25

25

Returpapper kg/person

18,6

12,7


 

Sidan uppdaterad 2024-04-05