Information till fastighetsägare

Bättre vatten och avlopp runt Näkten - så berörs du

Östersunds kommun bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet runt sjön Näkten. Det handlar om ett antal byar i Fåker med omnejd. Syftet är att förbättra kvaliteten på dricksvattnet för de som bor i området, men också att värna den känsliga sjön och naturen runt omkring.

Den här informationen vänder sig till dig som är berörd av utbyggnaden.

Här får du information som rör anslutningen av din fastighet i form av arbetsgång, checklistor och tips.

  • Arbetsgången för att ansluta till avloppsanläggningen
  • Vem som gör vad i de olika stegen, vad som är ditt respektive kommunens ansvar
  • Hur lång tid varje moment beräknas ta
  • Kommunens vatten och avloppstjänster
  • Val av abonnemang och avgifter

Om du har frågor och funderingar så är du välkommen att kontakta Kundcenter på 063 – 14 30 00 eller kundcenter@ostersund.se

Under varje flik/rubrik i denna information finns en checklista för aktuella dokument. De dokument som ännu inte finns med kommer att skickas ut till dig, eller läggas upp på hemsidan allt eftersom projektet löper på.

Tips:

Information om kommande arbeten, både planerade och akuta kommer att skickas ut via sms. För att få informationen på sms måste du ha ett mobilnummer registrerat på adressen. Om du inte redan har det registrerat på adressen så kan du göra det på www.ostersund.se/sms, eller ring Kundcenter på 063 – 14 30 00 så kan de hjälpa dig.

Det här ska hända

Arbetet kommer att följa stegen enligt nedan. Det är svårt att ange exakta tider för varje fas, men fas 2 beräknas starta i maj. Även fas 3 inleds i maj när tjälen har släppt och pågår tills vi är klara i respektive område.

Fas 4 genomförs allt eftersom ledningen till anslutningspunkten vid respektive hus är klar och därefter har fastigheten kommunalt avlopp.

Det ser ut som en blå tvåa, med text i. Det är en illustration av arbetsgången.

Klicka på bilden för att få den större.

1. Uppstart

Syftet med utbyggnaden är att skapa ett vatten- och avloppssystem som är bra för både människor och miljö. Kommunen är skyldig enligt lag att ordna vatten och avloppstjänster där det finns behov och där bebyggelsen samtidigt är tät. Det är dessutom viktigt att värna den känsliga sjön Näkten.

Fram tills nu, har Tekniska förvaltningen gjort utredningar, projekterat och valt vägar. Nu, våren 2022, är det så klart att utbyggnaden av avloppsanläggningen i ert område kan påbörjas.

Vad har hänt hittills?

Brev till boende i Fåker skickades ut 2020 med information om planerna för att bygga ut avloppsledningsnätet för att värna hälsa och miljö. Det befintliga reningsverket har kapacitet för en utökning.

Brev till berörda skickades ut i mars 2022 om att mäta in exakt position för var avloppet går in i huset. Den positionen behövs för att välja var huvudledningen ska gå och om det räcker med självfall till huvudledningen.

Utbyggnaden av kommunalt avlopp börjar i Grönviken.

Projektet är försenat, men kommer att genomföras. Under 2022 har projektering och övrig planering genomförts, men ingen grävning kommer att ske. Grävning kommer istället att påbörjas så snart det går våren 2023 med början i den västra delen.


En kartbild med ett ljusgrönt område för utbyggnad av kommunalt avlopp. Näs

Under 2023 fortsätter utbyggnaden av avloppsledningsnätet i Näs, berör de boende i den gröna zonen.


En kartbild med ett blått område för utbyggnad av kommunalt avlopp. Bränna
En kartbild med ett blått och rött område för utbyggnad av kommunalt avlopp.

Under 2024 avslutar vi arbetet i Bränna, berör de boende i de blå områdena.

2. Placering av din anslutning (förbindelsepunkt)

Nu fattas beslut om anslutningspunktens placering. Anslutningspunkten är den punkt där fastighetsägarens och VA-huvudmannen kopplar ihop ledningarna.

VA-huvudman är den som är ägare till vatten och avloppsanläggningarna, i det här fallet är det Östersunds kommun. 

Inför beslutet har vi haft kontakt med var och en och ni har fått en karta för er fastighet och anslutningspunkt. Detta sker under sommaren.

Det första som händer när du ska ansluta din fastighet till avloppsanläggningen är att du får en karta med placering av anslutningspunkten vid din fastighet. Om du har synpunkter på placeringen så kan du kontakta Marina Koster via kundcenter.

I brevet som du har fått tillsammans med kartan finns kontaktuppgifterna. Anslutningspunktens läge justeras endast om det finns särskilda skäl.

Om det inte finns särskilda skäl att flytta anslutningspunkten så betraktar vi placeringen som fastställd och är grund för hur vi planerar ledningsnätet och utbyggnaden i området.

Karta med hus, tomt, väg och ledningar för vatten och avlopp

 

Anslutningspunkten ligger oftast ungefär en halvmeter utanför tomtgräns. Det är också dit, till anslutningspunkten, som kommunen har ansvar för vatten och avloppsanläggningens ledningar. Från anslutningspunkten och in på fastigheten är det fastighetsägaren som har ansvaret och utför de arbeten som behövs för att ansluta.

Tidsåtgång: Upprättande av anslutningspunkt sker parallellt med utbyggnaden av huvudledningsnätet och kan ta upp till ett år.

Vi vet inte var anslutningspunkten kan placeras förrän vi vet var huvudledningen placeras.

Checklista:


Tips:

Har du tänkt på hur du ska finansiera din anslutning? Om du till exempel behöver ett lån är det bra att kontakta din bank i god tid innan anläggningsavgiften ska betalas. Vi tar ut avgifter först när du kan börja använda anläggningen.

Länk till mera information om att bygga nytt och bygga om.

3. Ledningsarbeten

När tjälen har släppt är det dags för ledningsarbeten i ditt område. Personal från kommunen kommer att vara på plats under lång tid för att gräva och lägga ledningar i marken. Parallellt med det arbetet kommer bredband att läggas och reningsverket kommer att uppgraderas.

Arbetstider och metod

Arbetet startar när tjälen i marken har släppt i april - maj och kommer att ske på vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00. Det kan förekomma avvikelser. Under perioder kan framkomlighet i området vara begränsad och det kan bullra och damma. Vi hoppas att ni har förståelse och tålamod med de störningar som arbetet kan innebära för er. Under E45:an kommer vi att trycka ledningen för att slippa gräva av vägen.

Vi försöker ha så få öppna schakter, gropar, som möjligt, det betyder att vi gräver en bit i taget och lägger igen allt eftersom. Alla schakter kommer att vara inhägnade för att skydda både arbetsmiljö och boende, trafikanter.

Den allmänna vatten och avloppsledningen kommer att vara klar att använda när det finns en anslutning till din fastighet.

Återställningsarbeten med eventuell asfaltering och sådd av gräsmattor kommer att ske följande år när jorden i ledningskanalerna har satt sig.

Information om arbeten kommer att skickas ut via sms eller röstmeddelande till fasta telefoner.

Tidsåtgång: det tar troligen hela året.

Checklista:

  • Översiktlig karta över ledningssträckningen
  • Information om arbeten via sms, när det händer och var det händer.

4. Eget arbete och ansvar

När anslutningspunkten vid din fastighet är beslutad och fastställd till en förbindelsepunkt kan du påbörja arbetet på din fastighet. Det är du som fastighetsägare som ska ordna med rörledning in till huset och sedan ansvara för den. Den kallas för servisledning. Om du behöver hjälp med att anlägga ledningen så bör du kontakta en entreprenör i god tid.

Tidsåtgång: Anslut så snart som möjligt, men inom två år.

Om avloppsvattnet behöver pumpas till huvudledningen

På en del fastigheter behöver spillvattnet/avloppsvattnet pumpas till huvudledningen och vid behov kommer vi att installera en LTA-station, det vill säga en brunn med en pump i. Läs mer om vad som gäller för LTA-stationer.

Checklista:

  • Fastighet som behöver pumpa avloppsvatten till huvudledningen ska få kontakt och instruktioner om installation

5. Välkommen

Nu har du tillgång till våra vatten och avloppstjänster dygnet runt och året runt.

Den som är ansluten till den kommunala VA-anläggningen har dricksvatten i kranen och omhändertagande av avloppet varje dag, året om. I VA-taxan kan du se räkna ut vad det blir för fast avgift för dig och din fastighet. Den rörliga kostnaden för vattenförbrukning kan du själv påverka.

Anslutningsavgiften kommer att vara ca 15 000 kronor för en fastighet med enskilt hushåll. Detta gäller för fastigheter som redan har kommunalt dricksvatten. Priset är beräknat utifrån taxan 2020. 


Tips:

Fastän du nu har ett avlopp som är anslutet till reningsverket så kan du inte spola ner vad som helst i avloppet. Fortsätt att bara spola ner sånt som kommer från kroppen som kiss och bajs. Toapapper går också bra.

Kemikalier ska till återvinningscentralen och skräp som tops, tamponger, bindor, hår, kondomer, tvättlappar och munskydd stoppar du i sopkorgen och lämnar i sopkärlet för restavfall.

Fel saker i avloppet kan orsaka stopp och översvämning.

Sidan uppdaterad 2024-01-09