Annersia - utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Östersunds kommun har påbörjat planering av en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. På den här sidan kan du läsa mer om projektet och få svar på de vanligaste frågorna.

Projektet omfattar:

Vi kompletterar sidan med mer information allt eftersom projektet tar fart under 2023 med mätningar i fält och planering av detaljer.

KartaFörstora bilden

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Saknar du svaret på din fråga. Kontakta Kundcenter - se kontaktuppgifter längst ned på sidan

Vad händer nu?

Under vårvintern 2024 börja vi undersöka markförhållanden mellan Slandrom och Bye genom att göra en del borrprover. Fastighetsägarna får eller har fått brev om detta.

Sommaren 2023 sker projektering av området mellan Sandviken och Vålbacken för att hitta den mest lämpliga placeringen av ledningarna.

En ansökan om ledningsrätt är inskickad till Lantmäteriet. Det betyder att Lantmäteriet kontaktar fastigheter där ledningar eller anordningar för vatten och avlopp är planerade för att kommunen ska få tillgång till marken.

Hänsyn tas också till kultur, miljö och arkeologi.

Vad har hänt hittills?

Svar:

svarta rör ligger på isen

Februari 2023

Arbetet med dricksvattenledningen till Orrviken har startat. Läs mer om vattenledningen mellan Frösön och Fannbyn.

En skylt med texten "avspärrat område" sitter på en tallstam

Februari 2023

I Fannbyn - Hegled är förberedelser påbörjade för att göra möjligt att exploatera en godkänd detaljplan i Hegled.

Mars - april 2023: Inmätningar fortsätter mellan Slandrom och Sandviken. Det kommer även göras mätningar i Solberg för eventuell framtida ledningsdragning där.

Februari - mars 2023: Planeringen för en del av vatten och avloppsnätet på Annersia börjar. Kommunens entreprenör PEAB och Arctan kommer att göra mätningar på olika platser mellan Sandviken och Vålbacken. Det kommer vara varselklädda människor som går runt på fastigheter och mäter in saker som är intressanta att känna till när man ska planera vatten och avloppsledningarnas placering.

Sedan fortsätter planeringen för resten av sträckan fram till Orrviken.

Upphandling av entreprenör för att göra partneringen är klar. Det blev PEAB.

Företaget som är upphandlat för att göra dricksvattenledningen till Orrviken gick i konkurs i slutet av augusti 2022. Arbetet försenas och därmed dröjer det innan flera kan ansluta sig till det kommunala dricksvattnet. Under vintern 2023 startar arbetet igen, med ny entreprenör.


Varför ska det här arbetet göras?

Svar: Kommunen är skyldig enligt lag att ordna vatten och avloppstjänster där det finns behov och där bebyggelsen samtidigt är tät.

Detta gör vi genom att ersätta enskilda avlopp med att ansluta fastigheterna till de kommunala reningsverken som är bättre för miljön. Samtidigt förser vi området med dricksvatten från det kommunala nätet.

Var kan man få mer detaljerad information om utbyggnaden och exakt vilka hushåll som berörs?

Svar: Den planerade utbyggnaden är i ett tidigt skede. Just nu görs förberedande projektering för att hitta bästa möjliga plats för ledningarna. Under 2023 kommer vi att jobba med detaljplaneringen för att komma fram till lämplig ledningsdragning och vilka fastigheter som bedöms bör ingå i verksamhetsområdet. 

Mer information kommer att skickas till hushållen och läggas på hemsidan allt eftersom detaljplaneringen blir klar.

Mer information om respektive del finns i länkarna

Måste jag betala för att jag bor i verksamhetsområdet?

Svar: Ja, därför att det kommunala vattnet och avloppet betalar vi för kollektivt. Det betyder att när det finns möjlighet för en fastighet att koppla in sig till VA-anläggningen så är man med och betalar, en så kallad anläggningsavgift.

Du måste inte ansluta dig. Däremot kan kommunens avdelning Miljö & Hälsa neka en fastighetsägare att anlägga en ny eller döma ut en befintlig anläggning. Då är man som fastighetsägare skyldig att ansluta sig till det kommunala nätet.

Läs om vad ett verksamhetsområde är för något och vad det innebär att vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Hur mycket nya bostäder kan det bli?

Svar: I första hand handlar det om att bygga ut det kommunala vatten och avloppsnätet för den befintliga bebyggelsen. Så klart tar vi också hänsyn till kända utbyggnadsplaner och lite till.

Ordförklaringar

Avloppsvatten - ett samlingsbegrepp för flytande orenligheter från hushåll, industrier och annan mänsklig verksamhet som samlas upp i avloppsystem. Spillvatten och dagvatten är olika typer av avloppsvatten.

Spillvatten - avloppsvatten från kök, badrum och toaletter samt från verksamheter och industrier. Spillvatten leds via ledningar till reningsverk där det renas innan det släpps ut i naturen igen.

Dagvatten - regn- och smältvatten från hustak och gator. I tätbebyggda områden är dagvattnet förorenat av bland annat avgaser, bränslerester, oljor och smörjmedel, asfalt, m.m. Dagvatten leds via separata dagvattenledningar ut i omgivande sjöar och vattendrag.

Sidan uppdaterad 2024-03-04