Rökfria miljöer

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) som gäller från och med 1 juli 2019 förbjuder rökning i vissa lokaler och på vissa platser utomhus.

Följande miljöer ska vara rökfria:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Hälso- och sjukvård
  Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik
  På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
 • Restauranger och andra serveringsställen
  I restauranger och på andra serveringsställen samt uteserveringar. Man får röka i särskilda rökrum, men dit får man inte ta med mat eller dryck.
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
 • Om allmänheten har tillträde till andra lokaler än nu uppräknade, ska dessa också vara rökfria.
 • Perronger, busshållplatser, taxizoner och andra områden i anslutning till färdmedel, så som biljettområden och gångbanor.
 • Uteserveringar och områden utanför restauranger och caféer
 • Inhägnande platser/arenor utomhus, ex idrottsanläggningar, och fotbollsplaner etc.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Entréer till lokaler som omfattas av rökförbud, exempel restauranger, kyrkor, detaljhandel, järnvägsstationer och vårdcentraler etc.

Informationsblad om rökfria miljöer

Information till skolor Pdf, 127.3 kB.

Information till hälso- och sjukvården Pdf, 126.3 kB.

Information till de som bedriver inrikes kollektivtrafik Pdf, 127.8 kB.

Information om restauranger och andra serveringsställen Pdf, 155.4 kB.

Information om allmänna lekplatser Pdf, 123.5 kB.

Information om inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning Pdf, 122.7 kB.

Information om entréer till offentliga lokaler Pdf, 125.3 kB.

Information om lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård Pdf, 123.3 kB.

Undantag från rökförbudet

För inomhusmiljöerna ovan, med undantag för lokaler som används för barn- och ungdomsverksamhet och restauranger samt andra serveringsställen är det tillåtet med rökning i delar av dessa lokaler eller andra utrymmen, om dessa delar särskilt avsatts för rökning. När det gäller lokaler som används för barn- och ungdomsverksamhet, är det tillåtet i lokaler för personal.

På restauranger och andra serveringsställen får särskilda rum användas för rökning. Rum där rökning tillåts får endast utgöra en mindre del av serveringsställets yta. Placeringen av rummet får inte vara så att besökare måste passera genom rummet. Endast rökning är tillåten i detta rum. Servering eller annan liknande verksamhet får inte bedrivas i rummen när rökning pågår.

Vad som omfattas av rökförbudet

 • tobaksrök
 • inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak
 • användning av elektroniska cigaretter
 • rökning av örtprodukter för rökning
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Ansvar

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna följs.

Vid utomhusmiljöer till exempel entréer, har fastighetsägaren eller den som disponerar över lokalen eller utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum, är normalt fastighetsägaren ansvarig för att rökförbudet följs.

Den ansvarige ska sätta upp skyltar och tydligt informera besökare/gäster om förbudet, och ska också vid behov informera de som bryter mot rökförbudet.

Om rökning tidigare varit tillåten inom ett område där det nu råder rökförbud måste den ansvarige också ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att fysiskt avlägsna en person. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet.

När det gäller hur stort område utanför en entré eller annan yta, exempelvis en lekplats eller en busshållplats som skall vara rökfri, ska den ansvarige göra en bedömning. Syftet är att miljön ska vara rökfri för den som till exempel önskar gå in i en butik eller restaurang, väntar på en buss eller är på en lekplats som allmänheten har tillträde till.

Kommunens tillsynsansvar

Miljö- och samhällsnämnden har ansvar att kontrollera att rökförbudet upprätthålls.

Det praktiska arbetet utförs av Miljö och hälsa.

Folkhälsomyndighetens sida om Rökfria miljöer

Sidan uppdaterad 2024-02-05