Serveringstillstånd till slutna sällskap

Med slutna sällskap menas sammanslutningar eller grupper av begränsad omfattning, med en personkrets som är känd på förhand och som har ett gemensamt intresse.Exempel på detta kan vara föreningen eller arbetsplatsen.

Ansökan

Ansök via vår e-tjänst: Ansökan om serveringstillstånd

För att se vilka andra handlingar som ska bifogas ansökan, se Checklista. Pdf, 120.5 kB.

Kopia på betald avgift ska bifogas ansökan/anmälan.

Handläggning påbörjas först när alla handlingar lämnats in och avgiften är betald.

Övrigt

Tillfällig servering till slutna sällskap ställer krav på matutbud. Kraven på den som ska ansvara för serveringsverksamheten kan dock ställas något lägre. Inköp av alkoholdrycker får endast göras hos Systembolaget.

Ideella föreningar, stiftelser med flera ska ha tillfredsställande organisation och ha antagit stadgar för sin verksamhet.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle krävs inte att sökanden genomgår kunskapsprovet.

Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap som riktar sig till ungdomar ska bedömas med stor restriktivitet. Föreningar och klubbar som uppbär någon form av kommunalt stöd till sin ungdomsverksamhet riskerar att mista stödet om ett serveringstillstånd beviljats under samma år som stödet beviljats.

Har näringsidkare redan serveringstillstånd eftersträvas en kort handläggningstid . För övriga gäller att ansökan ska inkomma minst 10 dagar i förväg. I ansökningsavgiften ingår administrativa tillsynskostnader.

I kommunen medges servering till slutna sällskap normalt längst till klockan 03.00.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser kan inte var ett slutet sällskap i alkohollagens mening.


Vad kan du förvänta dig av oss?

Vid komplett ansökan gällande stadigvarande serveringstillstånd, tillfälliga tillstånd längre än 6 dagar samt tillstånd för försäljning av tobak finns förslag till beslut framtaget inom sex veckor från den dagen ansökan kommit in.

Komplett ansökan gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten upp till sex dagar beslutas inom en månad, samt till slutna sällskap inom 10 dagar från den dagen ansökan kommit in.

Om vi inte lever upp till vad vi lovar vill vi gärna att du meddelar oss detta. Dina synpunkter ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Behandling av personuppgifter

Samhällsbyggnad hanterar personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen (GDPR), Arkivlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt gällande speciallagstiftningar för myndighetsutövning t.ex. Alkohollagen med tillhörande förordning och föreskrifter.

Information om hantering av personuppgifter finns angiven på respektive e-tjänst/ blankett för olika typer av anmälningar eller ansökningar.

För mer övergripande information om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter, hänvisas till www.ostersund.se/dataskydd

Sidan uppdaterad 2024-02-05