Tillsyn

Alkohol

Den direkta tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om servering av spritdrycker, vin och starköl utövas av kommunen och av polisen. 9 kap 2 § alkohollagen 

Kommunen och polisen utövar också tillsyn över detaljhandel eller servering med folköl. 9 kap 2 § alkohollagen

Kommunerna har rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl. Avgifterna beslutas av Kommunfullmäktige. 8 kap. 10 § alkohollagen

Tobak

Kommunen har den direkta tillsynen när det gäller tobaksvaror som säljs till konsumenter och för rökfria serveringar. Polisen har tillsynsansvar för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Kommunen har även tillsynsansvaret när det gäller tillsyn av rökfria miljöer angivna i tobakslagen till exempel restauranger och på andra serveringsställen, i lokaler som är avsedda för exempelvis barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom, på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem med flera. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

En kommun får ta ut avgift för sin för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. 8 kap 1§ Lag om tobak och liknande produkter

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommunen har den omedelbara tillsynen över att e-cigaretter och påfyllningsbehållare tillhandahålls konsument i enlighet med de bestämmelser som finns, bland annat produktkrav, produktpresentation och hälsovarning. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Kommunen och polisen när det gäller bland annat åldersgränser, anmälan och egenkontroll. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Kommunen får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig verksamhet. 8 kap 2§ Lag om tobak och liknande produkter

Receptfria läkemedel

Kommunen kontrollerar efterlevnaden när det gäller 18-årsgräns, skyltning och egenkontroll och ska rapportera bristerna till Läkemedelsverket 20-21 §§ lag om handel med vissa receptfria läkemedel

En kommun får för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Marknadsföring

Konsumentverket har det övergripande tillsynsansvaret men kommunen får utöva tillsyn på serveringsställen med serveringstillstånd. 9 kap 3 § alkohollagen

Konsumentverket har hela tillsynsansvaret över marknadsföringen av detaljhandelförsäljning med folköl.

Kommunen har tillsyn över marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsställen för tobak. Kommunen ska kontrollera att märkningen på tobaksvaror är korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta på svenska.
Central tillsyn delas av Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten och Konsumentverket. 7 kap Lag om tobak och liknande produkter

Läkemedelsverket har tillsyn över marknadsföring av receptfria läkemedel.

Sidan uppdaterad 2023-08-29