Buller

Buller är vårt vanligaste miljöproblem. På den här sidan hittar du information om vem du ska vända dig till om du störs av buller inomhus eller utomhus.

Buller definieras som ljud som uppfattas störande. Vad man uppfattar som störande ljud kan variera mycket från person till person. Det kan vara trafikbuller, hög musik från grannen eller industribuller.

Vad gör jag om jag störs av buller från min granne?

Det är alltid antingen den som orsakar bullret eller som äger fastigheten som du ska vända dig till om du störs av buller. Det gäller oavsett om det rör sig om inomhus- eller utomhusbuller.

Om du till exempel störs av att grannen spelar hög musik eller av ljud från tvättstugan ska du först kontakta din granne eller den som äger fastigheten och berätta för dem om problemet du upplever. Kom ihåg att din granne kanske inte vet att han eller hon stör andra.

Om det inte hjälper att tala med grannen eller fastighetsägaren kan du vända dig till hyresnämnden. Hyresnämnden är den myndighet som prövar frågor som rör till exempel störningar från grannar.

Mer information finns på Hyresnämndens webbplats.

Många fastighetsägare har också störningsjourer man kan ringa om du störs av till exempel hög musik från grannen.

Vem ska jag prata med om jag störs av buller från trafik, industrier, krogar eller liknande?

Om bullret kommer från utomhuskällor som exempelvis industrier, eller från trafik som bil, tåg och flyg, ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten - till exempel den industri eller flygplats som bullret kommer från.

Om du upplever störningar från trafikbuller längs en kommunal väg ska kontakt tas med väghållaren inom Östersunds kommun. Är det en statlig väg är det Trafikverket som först ska kontaktas. På Trafikverkets webbplats Nationell vägdatabas kan du via en karta få reda på om en väg är statlig, kommunal eller enskild.

Att kontakta den som är ansvarig för verksamheten gäller även buller som kommer från restauranger och krogar, till exempel hög musik.

Innan du tar kontakt är det bra om du skriver ner vilka tider på dygnet som det bullrar, och försöker att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för fastighetsägaren eller den verksamhetsansvarige att lokalisera bullret.

Om du inte får någon hjälp av fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren kan du vända dig till kommunen för att göra en så kallad olägenhetsanmälan.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Vad kan kommunen göra åt bullerproblem?

Om du inte fått någon hjälp av din fastighetsägare eller av den som orsakar bullret kan du vända dig till kommunen för att göra en så kallad anmälan om olägenhet.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Kom ihåg att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska ha fått rimlig tid på sig att utreda och åtgärda störningen innan du kontaktar kommunen. Rimlig tid kan variera men 1-2 veckor åtminstone.

Kommunen utreder då om bullerproblemet är så stort att det kan sägas utgöra en olägenhet. Olägenhet är ett begrepp från Miljöbalken.

Om vi kommer fram till att det handlar om en olägenhet kan vi besluta att fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska vidta åtgärder för att komma tillrätta med bullret. När vi bedömer åtgärd tar vi hänsyn till vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att göra.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Hur påverkar buller hälsan?

För mycket buller i vardagen kan göra att man blir trött och får svårt att koncentrera sig. Buller kan också leda till att man har svårt att somna eller sover dåligt.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för buller inomhus. Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats. Sök på "buller".

Hur skyddar jag min hörsel mot höga ljudnivåer?

Det händer ofta att människor utsätter sig för skadliga ljudnivåer utan att uppfatta dem som buller. På gym, krogar, diskotek, konserter och vid många andra tillfällen kan ljudnivån ibland vara så hög att det finns risk för bestående hörselskador.

Skador på hörseln kan komma sakta, om man under längre tider utsätter sig för höga ljudnivåer. Skadorna kan också uppstå omedelbart om ljudnivåerna är tillräckligt höga.

Bär hörselskydd om du vistas i bullriga miljöer!

Sidan uppdaterad 2024-04-17