Attefallshus

Här hittar du en guide för hur du anmäler attefallshus.

Attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus och ska vara ett komplement till boendet. Det går att dela upp attefallshuset på flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 30 kvadratmeter.

Ett attefallshus är en byggnad som är maximalt 30 kvadratmeter stor och högst 4 meter från mark till taknock. Om du ska bygga ett attefallshus (en komplementbyggnad), till exempel ett garage, carport, förråd eller växthus ska du anmäla det och invänta ditt startbesked innan du börjar bygga.

Komplementsbostadshus

Ska du bygga ett komplementsbostadhus får attefallshuset vara 30 kvadratmeter stort. Ett komplementsbostadshus kan vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus.

Här kan du läsa mer om friggebodar

Guide: Anmäl Attefallshus

Beställ kartunderlag

Om du ska göra en attefallsåtgärd måste du markera på ett kartutdrag för enkla ärenden var åtgärden ska utföras.

Beställ kartutdrag för enkla ärenden

Kontakta och anlita en kontrollansvarig

Om ditt attefallshus ska användas som bostadshus måste du anlita en kontrollansvarig.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webb.

Anmälan

Du gör din anmälan i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället göra din anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

Gör i ordning de handlingar som krävs

Gör du din anmälan i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Ritningar:
  Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
  • Situationsplan: måttsatta och skalenliga.
  • Planritningar: måttsatta och skalenliga.
  • Fasadritningar: måttsatta och skalenliga.
  • Konstruktionsritningar över takstolarna.
  • Ventilationsritningar (Om din anmälan rör ventilation)
  • Rörritningar (Om din anmälan rör rördragning.)
 • Medgivande från din granne, om huset ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Redovisning av brandklassning av komplementbyggnaden. (Om den placeras närmare annan befintlig byggnad än 8 meter.)
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör. (Om din anmälan berör sådana.)

Handlingar som krävs om ditt attefallshus ska användas som bostadshus

 • Ritningar:
  Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. 
 • Medgivande från din granne, om huset ska placeras inom 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Redovisning av brandklassning av komplementbyggnaden. (Om den placeras närmare annan befintlig byggnad än 8 meter.)
 • Typ- och miljögodkännande för eldstad och rökrör. (Om din anmälan berör sådana.)
 • Redovisning av u-värdena för de nya byggnadsdelarna.
 • VA-situationsplan.

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

Skicka in anmälan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

Handläggning

När din anmälan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har fyra veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din anmälan i god tid!

För attefallshus får du ofta beslut inom 2-4 veckor.

Beslut om startbesked

När du får beslut om startbeskedet kan du påbörja byggnationerna.

När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt startbesked. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

I ditt startbesked står det också om du behöver ett slutsamråd. Behövs det kontaktar du din handläggare när du har byggt klart för att boka in ett möte på plats. Kontrollansvarig och övriga som kan bedömas vara med ska närvara vid slutsamrådet.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvariga har gjort och kontrollerar så att kontrollplanen har följts. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Om något inte är färdigställt eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett intermistiskt slutbesked. Det ger rätt att börja använda byggnaden under en tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen.

Slutbeskedet innebär att du kan börja använda din byggnad!

Mer information

Läs mer om attefallshus

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • Det får vara högst 30 kvadratmeter stort.
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
 • Det ska vara fristående.
 • Det ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus.
 • Det ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Det får inte byggas vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Det får inte byggas inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallshus kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Din granne kan behöva lämna medgivande

Om du ska placera ditt attefallshus mindre än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha ett skriftligt medgivande från din granne.

Tänk på att det tydligt ska framgå vad det är som grannen godkänner. Be därför grannen att skriva under medgivandet direkt på en situationsplan eller liknande.

Om din granne inte lämnar sitt medgivande kan så behöver du söka bygglov för attefallshuset.

Hur länge gäller en anmälan?

En anmälan gäller i två år från och med att du har fått startbesked. Du har totalt två år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla, det slutar även att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom två år från beslutsdatum.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-04-12