Invändiga ändringar

Här hittar du en guide för hur du anmäler invändiga ändringar.

Om du ska ändra en byggnad så att det avsevärt ändrar till exempel planlösningen måste du anmäla det.

Ska du ändra användningen av en byggnad kan du behöva bygglov, läs mer på sidan Ändra vad en byggnad används till.

Vad är en invändig ändring?

 • Ändring av planlösning.
 • Ändring av vatten- och avloppsinstallation (VA).
 • Ändring av ventilation.
 • Ändring av brandskydd.
 • Ändring av bärande konstruktion.
 • Hissinstallation eller ändring av hiss.

Vad räknas som avsevärd ändring?

Om du är osäker på om den ändring du vill göra räknas som avsevärd ändring kan du alltid kontakta oss på: 063-14 30 00, eller mejla kundcenter@ostersund.se

Guide: Anmäl invändiga ändringar

Ta fram kartunderlag

Ska du göra en invändig ändring måste du måste på en karta vilken byggnad du vill göra ändringen i.

Karta över Östersund

Kontakta och anlita en kontrollansvarig

Det kan krävas en kontrollansvarig i ärenden om invändig ändring.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webb.

Anmälan

Du lämnar in din anmälan i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället lämna in din anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Översiktlig karta.
 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Uppmätningsritning, det vill säga hur det ser ut innan tänkt ombyggnad.
 • Planritning, om ändringen gäller planlösningen.
 • Rörritning, om ändringen gäller vatten- och avlopp.
 • Ventilationsritning, om ändringen gäller ventilation.
 • Brandskyddsbeskrivning, om ändringen påverkar brandskyddet.
 • Konstruktionsritning, om ändringen påverkar konstruktionen.
 • Produktbeskrivning på hiss, om ändringen gäller installation av hiss.

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

Skicka in anmälan och handlingar

Fyll i din anmälan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare. E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din anmälan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din anmälan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din anmälan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

Handläggning

När din anmälan är komplett börjar vi att handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har fyra veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din anmälan i god tid!

För invändiga ändringar får du ofta beslut inom 2-4 veckor.

Beslut om startbesked

När du får beslut om startbeskedet kan du påbörja byggnationerna.

När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt din anmälan. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

I ditt startbesked står det också om du behöver ett slutsamråd. Behövs det kontaktar du din handläggare när du har byggt klart för att boka ett möte på plats. Kontrollansvarig och övriga som kan bedömas vara lämpliga att vara med ska närvara vid slutsamrådet.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och kontrollerar så att kontrollplanen har följts. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Om något inte är färdigställt eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett intermistiskt slutbesked. Det ger rätt att börja använda byggnaden under en tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du det slutgiltiga slutbeskedet.

Du måste ha ett slutbesked innan du får ta din byggnation i bruk.

Mer information

Hur mycket kostar det?

Läs om hur mycket det kostar på sidan Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan.

Hur länge gäller en anmälan?

En anmälan gäller i två år från och med att du har fått startbesked. Du har totalt två år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla, det slutar även att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom två år från beslutsdatum.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-04-12