Attefallstillbyggnad

Här hittar du en guide för hur du anmäler en attefallstillbyggnad.

Om du ska göra en tillbyggnad vars bruttoarea är mindre än 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus kan du välja om du vill söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen.

Ska du göra en tillbyggnad vars bruttoarea är större än 15 kvadratmeter måste du söka bygglov.

Guide för att söka bygglov för tillbyggnad

Tänk på att du bara kan göra en anmälan om att bygga till på en- eller tvåbostadshus vid ett tillfälle. Det gäller även om din första anmälan inte berör alla 15 kvadratmeter. Du kan alltså inte ”spara” kvadratmeter för att göra en till anmälan senare.

Den här guiden passar även dig som ska inreda en ytterligare bostad eller lokal i ett enbostadshus.

Guide: Anmäl Attefallstillbyggnad

Beställ kartunderlag

Om du ska göra en tillbyggnad måste du redovisa tillbyggnadens mått och placering på fastigheten, och ange mått till fastighetsgränser på ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden

Kontakta och anlita en kontrollansvarig

Ska du göra tillbyggnad som innehåller badrum krävs kontrollansvarig. I två eller fler plan eller om det är en större eller komplex byggnad krävs kontrollansvarig.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webb.

Anmälan

Du lämnar in din anmälan i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället lämna in din anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Ritningar:
  Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
  • Situationsplan: måttsatt och skalenlig, baserad på ett kartutdrag för enkla byggärenden. Du kan beställa ett sånt direkt via e-tjänsten för kartbeställningar.
  • Planritning: måttsatta och skalenliga.
  • Sektionsritningar: måttsatta och skalenliga.
  • Fasadritning: måttsatta och skalenliga.
  • Uppmätningsritning: det vill säga hur byggnaden ser ut idag. (Fasad och plan).
  • Konstruktionsritningar över takstolarna. Det ska framgå att takstolarna är dimensionerade enligt gällande EKS samt aktuell snözon.
  • Konstruktionsredovisning på hur man gör infästningar mot befintlig byggnad.
  • Redovisning av u-värdena för de nya byggnadsdelarna.

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

Här kan du titta på exempelkontrollplaner.

Skicka in anmälan och handlingar

Fyll i din anmälan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare. E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din anmälan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din anmälan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din anmälan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

Handläggning

När din anmälan är komplett börjar vi att handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har fyra veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din anmälan i god tid!

För attefallstillbyggnader får du ofta beslut inom 2-4 veckor.

Beslut om startbesked

När du får beslut om startbeskedet kan du påbörja byggnationerna.

När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt din anmälan. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

I ditt startbesked står det också om du behöver ett slutsamråd. Behövs det kontaktar du din handläggare när du har byggt klart för att boka ett möte på plats. Kontrollansvarig och övriga som kan bedömas vara lämpliga att vara med ska närvara vid slutsamrådet.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och kontrollerar så att kontrollplanen har följts. Därefter kan du få ditt slutbesked.

Om något inte är färdigställt eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett intermistiskt slutbesked. Det ger rätt att börja använda byggnaden under en tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du det slutgiltiga slutbeskedet.

Du måste ha ett slutbesked innan du får ta din attefallstillbyggnad i bruk.

Mer information

Läs mer om attefallstillbyggnad

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • Den får bara byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts ut med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det får inte byggas på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Den får inte byggas inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att attefallstillbyggnader kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Inreda ytterligare bostad utan bygglov

Du behöver inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs istället en anmälan, ett startbesked för att få börja bygga och ett slutbesked för att få börja använda den nya bostaden.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska få inreda ytterligare en bostad utan bygglov:

 • Det ska finnas ett enbostadshus.
 • Det får inte genomföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader här.
 • Det får inte genomföras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att åtgärden kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Hur länge gäller en anmälan?

En anmälan gäller i två år från och med att du har fått startbesked. Du har totalt två år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla, det slutar även att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom två år från beslutsdatum.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-04-12