Samarbetssamtal

Enheten för familjerätt erbjuder samarbetssamtal för att hjälpa separerade föräldrar att komma överens kring gemensamma barn. Här kan du läsa mer om hur samarbetssamtalen fungerar.

När föräldrar bestämt sig för att separera kan det finnas saker kring barnet som det är svårt att komma överens om. Många gånger är det barnet som kommer i kläm. Det kan till exempel handla om beslut kring hur ofta barnet skall vara hos respektive förälder eller hur samarbetet mellan föräldrarna ska se ut. Enheten för familjerätt kan vara ett stöd för att lösa dessa praktiska frågor.

Samtalen kan leda till ett avtal

Samtalen kan leda fram till en överenskommelse eller ett juridiskt bindande avtal. En samtalsserie består vanligen av två till fem samtal. Samtalsledaren försöker vägleda föräldrarna att lyssna till varandra och se situationen med fokus på det gemensamma barnets perspektiv.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrar eller på uppdrag av domstol. De omfattas av sekretess och registreras eller journalförs inte. Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och förutsätter att båda föräldrarna deltar.

Finns problem i relationen, som till exempel hot och våld, psykisk ohälsa eller missbruk som gör det svårt att möta den andra föräldern? Prata med handläggaren på Enheten för familjerätt för att få bra förutsättningar för samarbetssamtal.

Familjerådgivningen - ett stöd i vuxenrelationen

Om svårigheterna inte i första hand är kopplade till föräldraskapet utan mer handlar om vuxenrelationen rekommenderas föräldrar att kontakta Familjerådgivningen.

Till Familjerådgivningen 

Sidan uppdaterad 2022-02-17