Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation ska barnets bästa vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Hänsyn ska alltid tas till barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad. Målsättningen är att föräldrar har gemensam vårdnad om det är till barnets bästa.

Vad menas med begreppen?

Begrepp: Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn kallas vårdnadshavare. Vårdnaden innebär rätt- och skyldighet att ansvara för barnets personliga förhållanden och se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Ett barn står under vårdnad av båda sina föräldrar, gemensam vårdnad, eller en av föräldrarna, ensam vårdnad. Ibland kan det vara nödvändigt att utse annan vårdnadshavare än föräldrarna.

Begrepp: Boende

Med boende avses barnets faktiska bosättning, det vill säga där barnet normalt bor. Ett barn kan bo på heltid hos en förälder eller hos båda föräldrarna enligt det som bedöms bäst för barnet, ex växelvist boende. Några grundläggande förutsättningar för växelvist boende är att föräldrarna har gemensam vårdnad, bor förhållandevis nära varandra samt att de kan samarbeta.

Begrepp: Umgänge

Barnet har rätt att träffa den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget är till för barnet och det är barnets intresse som ska vara avgörande. Rätten till umgänge bestäms med hänsyn till barnets bästa. Det finns ingen skyldighet för barn att träffa en förälder om barnet inte vill det. Umgänge kan även ske per telefon, e-post eller andra sätt.

Upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge

Med familjerättens hjälp kan ni som föräldrar upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge för gemensamt barn. För att kunna upprätta ett avtal krävs det att ni är överens om avtalets innehåll, att ni har full insikt i innebörden av avtalet samt att avtalet bedöms vara till barnets bästa.

Prövningen görs av socialnämnden i den kommun där ert barn är folkbokfört, i Östersunds kommun är det familjerätten som utreder, prövar och upprättar avtalen. Om och när ett avtal har godkänts av familjerätten har det samma giltighet som en dom i domstolen. Familje­rätten kan välja att inte godkänna ett avtal, dessa beslut kan inte överklagas. Om föräldrar vill ändra vårdnaden från ensam till gemensam och de inte har tvistat om vårdnaden tidigare, kan de vända sig direkt till Skatteverket och anmäla gemensam vårdnad.

Om föräldrarna inte hittar en gemensam lösning

Om det inte är möjligt för föräldrar att själva, alternativt med hjälp av samarbetssamtal vid familjerätten, hitta en lösning för sitt barns vårdnad, boende eller umgänge kan domstolen besluta hur det ska vara för barnet.

Samarbetssamtal

En förälder kan vända sig till domstolen med ett yrkande om hur föräldern vill att det skall vara för barnet. Domstolen brukar lyssna till båda föräldrarnas åsikt och innan domstolen avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge brukar den ge socialnämnden i uppdrag att lämna upplysningar i ärendet, så kallade snabbupplysningar. Uppdraget från domstolen hamnar hos familjerätten där en utredning genomförs skyndsamt i syfte att ge rätten ett bredare underlag för beslutet. En vanlig handläggningstid för upplysningar är cirka fyra veckor från det att familjerätten fått uppdraget till dess att upplysningarna lämnas till domstolen.

Domstolen avgör om det är tillräckligt att socialnämnden får tillfälle att lämna upplysningar eller om det är nödvändigt med ytterligare utredning. Om frågan behöver utredas mer kan domstolen lämna ett uppdrag till socialnämnden att göra en utredning. En vanlig handläggningstid för utredning är cirka fyra månader från det att familjerätten får uppdraget till dess att utredningen lämnas till domstolen.

Sidan uppdaterad 2022-06-30