Cykelflödesmätning

Östersunds kommun deltog under 2020 och 2021 i VTIs pilotprojekt för enhetliga cykelflödesmätningar.

Östersunds kommun har som mål att fler ska cykla. Precis som många andra kommuner. Men eftersom cykeltrafiken i Sverige inte mäts och följs upp i samma omfattning som till exempel biltrafiken är det svårt att mäta om vi når målen.

Därför har VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) genomfört ett nationellt pilotprojekt för cykelflödesmätningar, på uppdrag av SKL (Sveriges kommuner och regioner). Projektets syfte var att ta fram en enhetlig metod för mätning av cykelflöden i Sveriges kommuner.

Östersund, Stockholm och Uppsala medverkade som pilotkommuner.

Enhetliga mätningar gör att cykeltrafiken kan följas upp

Idag genomför många kommuner, även Östersund, punktmätningar och det genomförs nationella resvaneundersökningar. Men det görs inga flödesmätningar på systemnivå för hela det cykelbara vägnätet.

Att det inte finns något enhetligt sätt att mäta och följa upp cykeltrafiken gör att det blir svårt att följa cyklingens utveckling. Projektets gick ut på att ta fram en tillförlitlig, tillämpbar och enhetlig metod för cykelflödesmätningar på systemnivå.

Metoden ska sedan kunna användas för att bland annat planera satsningar på infrastruktur, se vilka effekter cykelsatsningar får samt ge underlag för att bedöma klimatpåverkan och hälsovinster inom transportsystemet.

Mätningarna ger ökad kunskap

Totalt har ett 100-tal slupmässigt utvalda mätpunkter studerats i Östersunds kommun. Både på cykelvägar och i blandtrafik. Mätningarna har gjorts med hjälp av slangar på körbanan eller med kamerateknik, beroende på trafiksituation. Mätningarna har genomförs av externa trafikmätningsföretag.

Utifrån mätningarna har en projektgrupp, bestående av VTI:s experter, räknat fram cykeltrafikarbetet inklusive dess osäkerhet i Östersunds kommun. Kommunen får därmed ökad kunskap om hur det cyklas i Östersund.

Sidan uppdaterad 2023-04-18