Publicerad 2024-05-17

Mål som berör avfallsplanen

Idag producerar vi i Östersund 386 kg sopor per person och år. Det blir totalt 24 800 ton per år. Nära en tredjedel av det är förpackningar vars material vi kunnat återvinna, istället för att bryta ny järnmalm och pumpa upp ny olja. Hur ska vi ha det om fem år? Hur mycket kan vi ha minskat vår mängd avfall? Vad har vi för mål?

Det finns redan ett antal mål som berör avfallplanen i Östersunds kommun. Det är kommunens egna mål för klimat och miljö, nationella mål och mål på EU-nivå och de globala målen. Här listar vi de mål som är mest relevanta för Östersunds kommun.

Globala mål till 2030

Det finns 17 globala mål för hållbar utveckling. De som vi bedömer har störst relevans för avfallsplanen är:

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Under detta mål finns 8 delmål. Dessa delmål syftar till att vi ska uppnå en effektivare resursanvändning, frikoppling av ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan samt att avfallsmängderna och spridningen av farliga ämnen minskar.

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 14 - Hav och marina resurser har även dessa kopplingar till förebyggande och hantering av avfall

EU-mål; förpackningar, kommunalt avfall och textil

EU har mål för återanvändning av material, både förpackningar, textil och kommunalt avfall.

2025

Kommunalt avfall*: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 55 viktprocent.

Förpackningar: Senast den 31 december 2025 ska minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas samt ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
a) 50 % av plast
b) 25 % av trä
c) 70 % av järnmetall
d) 50 % av aluminium
e) 70 % av glas.
f) 75 % av papper och kartong

2030

Kommunalt avfall*: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 60 viktprocent.

Förpackningar: Senast den 31 december 2030 ska minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas samt ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
a) 55 % av plast
b) 30 % av trä
c) 80 % av järnmetall
d) 60 % av aluminium
e) 75 % av glas
f) 85 % av papper och kartong

Textil: Textilavfallet ska ha minskat med 20%. Förslag från EU-parlamentet. Ska beslutas efter EU-valet.

2035

Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka med minst 65 viktprocent.

Mängden kommunalt avfall som deponeras ska minskas till 10% eller mindre av den totalt mängden (vikt) genererat kommunalt avfall.

*Kommunalt avfall:

Med kommunalt avfall avses i denna balk avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogs-bruk,
3. avfall från fiske,
4. avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

Sveriges mål

Sverige har etappmål för att nå målen på EU-nivå.

2025

Kommunalt avfall*: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 55 viktprocent.

Bygg och rivningsavfall: Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 viktprocent

Matsvinn: En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument 2025. Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst 20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.

Förpackningar: Senast den 31 december 2030 ska minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas samt ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
a) 55 % av plast
b) 30 % av trä
c) 80 % av järnmetall
d) 60 % av aluminium
e) 75 % av glas
f) 85 % av papper och kartong

2030

Kommunalt avfall*: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka med minst 60 viktprocent.

Förpackningar: Senast den 31 december 2030 ska minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall materialåtervinnas samt ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:
a) 55 % av plast
b) 30 % av trä
c) 80 % av järnmetall
d) 60 % av aluminium
e) 75 % av glas
f) 85 % av papper och kartong

Cirkulär ekonomi: Av de förpackningar som släpps ut på marknaden i Sverige för första gången ska andelen som är återanvändbara öka med minst 20 procent från år 2022 till år 2026 och med minst 30 procent från år 2022 till år 2030

2035

Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka med minst 65 viktprocent.

Mängden kommunalt avfall som deponeras ska minskas till 10% eller mindre av den totalt mängden (vikt) genererat kommunalt avfall.

*Kommunalt avfall:

Med kommunalt avfall avses i denna balk avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogs-bruk,
3. avfall från fiske,
4. avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

Östersunds kommun

Östersunds kommun har mål i miljöledningssystemet, klimatstrategin (den är inte beslutad än), översiktsplanen, riktlinje för kosten och naturligtvis i den gällande avfallsplanen som heter Program och strategi för avfall.

2025

Klimatstrategin (är under revision): Ta fram färdplan och handlingsplan för klimatneutral bygg och anläggningsprocess (ej beslutad än). De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent i kommunorganisationen till år 2025.

Översiktsplan 2040: Den totala mängden avfall ska minska och den resurs som avfallet utgör ska tas tillvara på i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Avfall ska sorteras vid källan, vilket kommunen ska ta hänsyn till vid detaljplanering och bygglov.

Riktlinje för kosten: Barn och utbidlningsnämnden verkar för att stängigt minskat matsvinn både från kök, servering och tallrik.

2028

Program för avfall: Vi i Östersund ger upphov till väldigt lite sopor och nästan inget miljöfarligt avfall. Soporna sorterar vi där de uppstår och vi återbrukar eller återvinner så mycket som möjligt - vi tar avfallstrappan!

Mängden avfall (farligt avfall, förpackningar, tidningar, papper, matavfall, restavfall, grovavfall) ska ha minskat ner till 379 kg/person och år.

Mängden farligt avfall ska vara lägre än 16,3 kg/inv.

Andelen avfall som materialåtervinns ska vara minst 60 %.

Andelen utsorterat matavfall ska vara minst 80 % per invånare och år.

2030

Klimatstrategin (är under revision): Halvera hushållens konsumtionsbaserade utsläpp.

Ställ krav på förnybara bränslen vid alla upphandlingar inom transporter, energi, bygg och anläggning.

De fossila koldioxidutsläppen ska minska med 100 procent i Östersunds
kommun som geografiskt område till år 2030.

Energiförbrukningen ska ha minskat med 30% jämfört med 2010

2035

Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka med minst 65 viktprocent.

Mängden kommunalt avfall som deponeras ska minskas till 10% eller mindre av den totalt mängden (vikt) genererat kommunalt avfall.

 

*Kommunalt avfall:

Med kommunalt avfall avses i denna balk avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogs-bruk,
3. avfall från fiske,
4. avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

Tips. Prenumerera på våra nyheter och servicemeddelanden så håller du koll på viktig information från Östersunds kommun. Börja prenumerera

Sidan uppdaterad 2024-06-04