Du som vill bli godkänd avfallsentreprenör

Vill du hjälpa oss att möta hushållens behov av avfallshämtning och erbjuda en ökad service för insamling avfall som kommunen har ansvar för att hämta?

Då är ditt företag välkommet att ansöka om att bli auktoriserad (godkänd) entreprenör inom våra auktorisationssystem.

Auktorisationssystem - vad är det?

Auktorisationssystem är endast ett godkännande av att leverantörerna uppfyller uppställda krav. Alla entreprenörer som ansöker och som uppfyller kraven blir auktoriserade av kommunen. Det finns inget sista datum för att ansöka.

Detta gäller för alla auktorisationssystem:

  • Entreprenörerna får konkurrera med pris.
  • Du tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själv priset, men priset får inte vara högre än gällande maxavgift i avfallstaxan.
  • Du är skyldig att erbjuda avtal till alla kunder i aktuell kundgrupp i Östersunds kommun inom din angivna maxkapacitet.
  • Du redovisar statistik till oss.

Auktorisationssystemet gäller tills vidare, från det datum företaget är auktoriserat.

I handlingarna för auktorisationssystemet finns ytterligare krav på kompetens, ekonomi, fordon med mera.

Så ansöker du om att bli auktoriserad (godkänd) entreprenör för hämtning av avfall

Inbjudan till auktorisationssystemet och ansökningsformulär hittar du via upphandlingsverktyget, opic. Länkar finns under respektive område.

När ditt företag har blivit godkänt publicerar vi företagets namn och tjänster på vår webbplats för godkända avfallsentreprenörer. Sidan uppdateras så fort en entreprenör har blivit godkänd.

Uppdrag inom hämtning av avfall

Insamling av förpackningar och returpapper

Från och med den 1 januari 2024 är insamling av förpackningar ett kommunalt ansvar. Det innebär att kommunen ansvarar för insamling och transport av avfallet. För returpappret har kommunen haft ansvar insamling, transport och behandling sedan 2022 då producentansvaret togs bort.

Auktorisationssystemet gäller fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från gemensamma hämtplatser.

Förpackningar och returpapper (opic)

Insamling av grovavfall

Grovavfall är det som är för tungt, skrymmande eller på annat sätt är olämpligt att lägga i de vanliga kärlen för matavfall eller restavfall till förbränning.

Auktorisationssystemet gäller avfall från hushåll i de här fraktionerna:

  • Skrymmande avfall
  • Skrymmande elektriskt avfall
  • Ej återvinningsbart avfall (deponi)
  • Bygg- och rivningsavfall (från privatpersoner som bygger och river själva)
  • Trädgårdsavfall inklusive invasiva växter

Avfallet ska kunna hämtas på fastigheten vid farbar väg. Skrymmande avfall och skrymmande elektriskt avfall ska även kunna hämtas direkt från bostaden.

Grovavfall från hushåll (opic).

Bakgrund till auktorisationssystemen

Kommunen har ensamrätt på att transportera förpackningar och avfall under kommunalt ansvar. Kommunen kan kan lägga ut transporterna till entreprenörer. Vi har därför valt att starta det här auktorisationssystemet.

Vad är kommunalt avfall och kommunalt ansvar?

Kommunalt ansvar 15 kapitlet miljöbalken

20 § Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten,
3. latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Lag (2020:601).

20 a § Kommunen ska transportera bort det avfall som avses i 20 § från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort avfallet och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna. Lag (2020:601).

Kommunalt avfall 15 kapitlet miljöbalken

3 § Med kommunalt avfall avses i denna balk avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogs-bruk,
3. avfall från fiske,
4. avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

Sidan uppdaterad 2024-02-23