Kretsloppspark i Östersund

Återvinningscentralen i Odenskog är för liten. Vi har problem med trafik och arbetsmiljö och vi kan inte utveckla återvinningen på den yta vi har idag. Därför vill vi bygga en ny återvinningscentral, gärna med en Kretsloppspark.

Framsidor på rapporten

Det här är ett arbete som i allra högsta grad pågår, den här sidan uppdateras allt eftersom.

Vad är en kretsloppspark?

Det är ett ställe där det du inte längre vill ha kan få ett nytt liv och bli återanvänt, återvunnet eller i sista hand faktiskt bli ett avfall.

På en kretsloppspark finns mer än en återvinningscentral. Här kan det finnas reparatörer som ger grejerna en ny chans. Här kan det finnas butiker där besökarna kan handla begagnade men kanske uppfräschade saker. Här kan det finnas butiker där besökaren kan köpa material som blivit över hos någon annan. Till exempel byggnadsmaterial.

Det som inte har värde för någon alls går till återvinning som vanligt.

Schematisk bild med olikfärgade ytor inom en oval. Ytorna har text med: Försäljning i stadskärnan, etableringsyta för partners, pedagogisk park, återbrukscentrum, materialåtervinning, logistik och parkering

Hur berör det mig?

Återvinningscentralen finns för att du som medborgare ska kunna bli av med ditt avfall på ett miljöriktigt sätt. Genom att samarbeta med fler organisationer och företag vill kommunen skapa ännu bättre möjligheter för återbruk och återvinning så att färre saker behöver gå till förbränning eller deponi.
Du kan vara med och skapa detta genom att lämna förslag och idéer. Driver du en verksamhet och är intresserad av samarbete då vill vi gärna ha kontakt!

Vad händer nu?

2023 påbörjades arbetet med en affärsplan och kostnadsuppskattning och det fortsätter under våren 2024. Detta ska sedan fastställas och beslutas av kommunfullmäktige under 2024.

Parallellt sker ett arbete med att utreda om den tomt som föreslogs 2022 kan bli tillgänglig för en kretsloppspark (Norr 1:20).

Våren 2024 startar projektet också upp flera pilotverksamheter. Syftet är att praktiskt testa delar av de verksamheter som planeras ingå i den färdiga kretsloppsparken men också som ett sätt att bjuda in till medborgardialog

Pilotverksamheter:

  • Repair Café. Lagningscafé arrangerade den 19 januari och 29 februari, och planeras att ske cirka var 6:e vecka under våren. Öppet för alla och gratis. Vill du vara med? Kontakta projektledaren för information om nästa tillfälle (datum ännu inte satt).
  • Materialbank. Återbruk av trä och metall för användning av skolslöjden. Tillsammans med en mindre referensgrupp av slöjdlärare, återvinningscentralen i Odenskog och Daglig verksamhet kommer vi under våren 2024 påbörja ett mindre test av insamling, förberedelse och leverans av material. Målsättningen är att sedan skala upp testet för att innefatta kommunens alla slöjdlärare, inklusive textil. Vill du veta mer? Kontakta projektledaren.
  • Marknadstorg. Under några veckor i maj-juni kommer vi driva en cirkulär pop-up-butik i Östersunds stadskärna, exakt datum och plats är ännu inte klart. Den cirkulära popupen är tänkt att samla utvald secondhand, hyrservice, resurssparande produkter, reparationer, återbruk och svinnsmarta koncept etcetera under ett och samma tak.  I popupen kommer både lokala och nationella företag få plats, men tanken är främst att lyfta lokala företag. Vill ditt företag veta mer? Kontakta projektledaren.
kartbild över fastighet där kretsloppsparken kanske kommer att byggas

Vad har hänt hittills?

Styrgrupp, projektledare och biträdande projektledare är tillsatt

Kommundirektör Anders Wennerberg har tillsatt en styrgrupp med representanter från flera förvaltningar. En projektledare och en biträdande projektledare har anställts som tillsammans med en projektgrupp arbetar fram affärsplan och budget.

Vill du ha kontakt med projektledare så är det Johanna Leymann, projektledare: johanna.leymann@ostersund.se

Kretsloppsparken får en arbetsgrupp

Kommunfullmäktige har fattat beslut att kommundirektören ska sätta samman en tvärfunktionell arbetsgrupp. Gruppen ska ta fram ett beslutsunderlag till budgetarbetet 2024. Arbetet kommer att kräva samverkan mellan kommunens olika verksamheter.

Tekniska nämnden sa ja till Kretsloppspark

Tekniska nämnden säger ja till Teknisk förvaltnings förslag på kretsloppspark på stadsdel Norr (norr om bandyplanen och ishallen). Nämnden föreslår också att Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att skapa en arbetsgrupp som ska ta fram ett beslutsunderlag för kretsloppspark inför budget 2024.

Karta med knappnålar i och en grönmarkerad fastighet

Förslaget är att använda en del av fastigheten Norr 1:20 till Kretsloppspark

Rapport om Kretsloppspark är klar

Tekniska nämnden gav Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda vilka företag och andra aktörer som är intresserade av en Kretsloppspark, och var en sådan ska ligga. Utredningen är klar och finns i rapporten "Kretsloppspark - Arena för storskaligt återbruk med fokus på utbildning och entreprenörskap Pdf, 12 MB.".

Utredning om placering

Representanter från Teknisk förvaltning, Miljö och hälsa, näringslivskontoret och mark och exploatering har tagit fram en lämplig plats för kretsloppsparken. Under arbetets gång har det kommit in önskemål från företagare, ungdomar och besökare på återvinningscentralen om att en kretsloppspark ska placeras så att det är lätt att ta sig dit med cykel och bil. Detta önskemål finns med i förslaget till lämplig plats.

Workshop för att ta fram förslag till tekniska nämnden

En intern workshop har hållits för att ta fram rapporten med förslag till tekniska nämndens möte i april 2022.

Frukostträff 9 december

Torsdagen den 9 december 2021 bjöd vi in till en digital frukostträff främst för företagare som var intresserade av en kretsloppspark. Vi berättade om det som kommit fram i utredningen så långt och fick en frågestund med företagare från Retuna återbruksgalleria.

Hösten 2021

Gymnasieelever på Wargentinskolan fick svara på frågorna om hur ungdomar ska bli bättre på kretslopp och hur en kretsloppspark ska var utformad. De svarade: Kretsloppsparken ska vara ljus och fräsch. Man ska kunna läsa om den i sociala medier som vi är aktiva i och det ska vara billigt fika som är tillverkat av råvaror som skulle blivit svinn på livsmedelsbutikerna.

Medborgarenkäten

Den 23 oktober 2021 pratade vi med besökare på återvinningscentralen i Odenskog om vad de vill ha på en kretsloppspark.

De vill ha en kretsloppspark med bygghandel, secondhand-butiker och biståndsorganisationerna. De vill också ha café och lekpark på området.

Dialoger med aktörer

Under våren och sommaren 2021 höll vi dialoger med olika aktörer, företag och organisationer med intresse av återvinning och återbruk.

Workshop om Kretsloppspark i Östersunds kommun, 4 juni

Den 4 juni höll vi en workshop online för politiker, företag, ideella organisationer, studenter, stödaktörer, tjänstemän, beslutsfattare. Det var 100 deltagare som fick höra om goda exempel från Umeå i norr till Göteborg i söder. En kretsloppspark är bevisligen en angelägenhet för arbetsmarknadsenheten, näringslivet och förstås avfallsbranschen.

Utreda intresse och behov av Kretsloppspark

Tekniska nämnden beslutade 2021 - 01 - 28 att utreda vilka verksamheter som lämpar sig för att ligga i närheten av en återvinningscentral och i en Kretsloppspark och att utreda placering av en ny återvinningscentral där det finns utrymme för en kretsloppspark.

Förstudie om en återvinningscentral

2019 - 11 - 21 Kommunfullmäktige gav Avfall Återvinning i uppdrag att göra en förstudie gällande förslag på placering och utformning av en ny återvinningscentral i Östersund

Juridiken kring kretsloppsparker

I miljöbalkens kapitel 1, första paragrafen står det att miljöbalken ska tillämpas så att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Kommunen bör erbjuda insamling av avfall för förberedelse för återanvändning.

Kommunen kan och får ta vara på material som har lämnats som avfall till återvinningscentralen.

En kommun får bedriva näringsverksamhet om

  • näringsverksamheten drivs utan vinstsyfte
  • näringsverksamheten är allmännyttiga tjänster åt kommunmedlemmarna.

Det är inte förbjudet att gå med vinst!

 

Kontakt med projektledaren

Johanna Leymann, projektledare: johanna.leymann@ostersund.se

Sidan uppdaterad 2024-03-05