Anmälan vattenverksamhet

Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen eller ansöka om tillstånd.

Åtgärder som ska förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom att tillföra vatten är vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sån verksamhet. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken.

Exempel på vattenverksamhet

 • Olika byggen i vatten som broar och tunnlar.
 • Anläggning av pirar och bryggor.
 • Muddring i vattenområde eller rensning i vattendrag.
 • Kraftverks- och regleringsdammar.
 • Kabel- och ledningsdragningar i vattenområde.
 • Byte eller nyanläggning av vägtrummor.
 • Bortledande av grundvatten.
 • Vattenuttag för till exempel dricksvattenändamål och bevattning.
 • Utrivning av befintliga anläggningar i vattenområde.

Kom ihåg att du måste göra ett kartutdrag där du markerar var åtgärden ska utföras.

OBS: Vi tar ut en avgift för handläggningen av vattenverksamhet.

Beställ kartutdrag för enkla ärenden

Rådighet

För att få bedriva en vattenverksamhet måste du ha rådighet, alltså förfoganderätt över det vatten- och landområde där verksamheten ska bedrivas. Rådighet har du genom ägande av fastighet eller genom nyttjanderättsavtal med den som äger fastigheten.

Tillstånd, anmälan eller undantag?

För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till kommunen.

I Östersunds kommun har vi tagit över handläggningen för anmälningspliktiga vattenverksamheter från Länsstyrelsen från och med 1 januari 2021. Det finns dock tillfällen då du måste anmäla till Länsstyrelsen, läs mer här.

För vattenverksamhet där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd. Beviskravet på att inga intressen påverkas ligger på den som vill bedriva vattenverksamheten.

Anmälan om vattenverksamhet

Anmälan till Länsstyrelsen

Som regel ska anmälningspliktiga åtgärder anmälas till kommunen. Men det finns undantag där anmälan hanteras av Länsstyrelsen:

 • Anmälningspliktig vattenverksamhet som sker vid redan tillståndsprövade vattenverksamheter eller tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter där Länsstyrelsen har tillsyn.

  En anmälan om vattenverksamheten ska i dessa fall lämnas in till Länsstyrelsen innan de planerade åtgärderna påbörjas. Läs mer på Länsstyrelsens webb.

Anmälan till kommunen

Dessa verksamheter ska anmälas till Miljö- och samhällsnämnden enligt Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter:

 1. Anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 ha.
 2. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 m2.
 3. Uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 m2.
 4. Muddring, grävning, schaktning, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 m2.
 5. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 3 000 m2.
 6. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1m3/s.
 7. Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1m3/s, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.
 8. Nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.
 9. Bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten/dygn från ett vattendrag. Dock högst 100 000 m3/år, eller utförande av anläggningar för detta.
 10. Bortledande av högst 1 000 m3 ytvatten/dygn från ett annat vattenområde än ett vattendrag. Dock högst 200 000 m3/år, eller utförande av anläggningar för detta.
 • Utdrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1 -10.
 • Ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1 -10.
 • Ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1 - 10. (Prövas av Länsstyrelsen.)

Så här anmäler du vattenverksamhet

Här hittar du e-tjänsten Anmälan av vattenverksamhet.

En anmälan ska innehålla de uppgifter som kommunen behöver för att kunna bedöma verksamhetens omfattning, samt påverkan på miljön och närliggande fastigheter. Sådana typer av uppgifter kan vara:

 • Ritningar
 • Kartor
 • Tekniska beskrivningar
 • Fotografier av platsen

Det är viktigt att du i anmälan anger vilka försiktighetsåtgärder som vidtas för att minska negativ påverkan på miljön. I vissa fall kan kommunen begära att anmälan ska kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

En avgift tas ut för handläggningen av ärenden gällande anmälan av vattenverksamhet.

Sidan uppdaterad 2024-02-23