Guide för att söka strandskyddsdispens

Här hittar du som vill söka strandskyddsdispens en anpassad guide.

Om du ska bygga en brygga eller båthus måste du alltid ansöka om strandskyddsdispens. Ibland måste du också ha bygglov. Strandskyddet gäller 100 meter in på land och ut i vattnet från både sjöar och mindre vattendrag så som bäckar.

Guiden Garage, carport, förråd, växthus och liknande passar dig som vill bygga en brygga eller ett båthus och måste ha bygglov.

Allt som du gör ute i vattnet, till exempel att flytta sten eller anordna en pir, måste du anmäla till länsstyrelsen. På länsstyrelsens webb kan du läsa mer om vattenverksamhet.

Guide: Söka strandskyddsdispens

1. Beställ kartunderlag

Om du ska bygga något som du måste söka strandskyddsdispens för måste du rita in det på ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden

2. Ansökan

Du söker strandskyddsdispens i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka strandskyddsdispens via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälp med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

  • Skalenlig tomtskiss. (Tomtavgränsningar och fri passage längs med strandkanten ska redovisas.)
  • Ritningar på tänkt åtgärd.
  • Foton på eventuell befintlig byggnad.

Eventuella tidigare beslut, dokument gällande befintliga byggnader och tomtplats.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har mottagit din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina ärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten om du har fyllt i ditt personnummer på ansökan.

5. Handläggning och bedömning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

För att få bygga eller uppföra något inom en strandskyddszon ska två förutsättningar vara uppfyllda: syftet med strandskyddet får inte påverkas och det ska finnas särskilda skäl.

Normalt är det miljö- och samhällsnämnden som tar beslut om strandskyddsdispens. Nämnden har sammanträde tio gånger per år.

6. Beslut

Om du får din strandskyddsdispens beviljat får du besked via meddelande eller mejl.

Mer information

Olovligt byggande

Om du bygger något eller gör en åtgärd inom 100 meter från strandlinjen utan strandskyddsdispens gör du dig skyldig till ett brott. Då det handlar om ett miljöbrott kommer det även att innebära en polisanmälan.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Hur länge gäller en strandskyddsdispens?

Strandskyddsdispensen gäller i två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Om du inte påbörjat bygget inom denna tid så slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Detsamma gäller om du inte avslutat bygget inom fem år från beslutet vunnit laga kraft.

Vad kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på omfattningen av den åtgärd du vill göra och om marken redan är bebyggd.

Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Sidan uppdaterad 2024-02-13