Garage, carport, förråd, växthus och liknande

Här hittar du en guide som är anpassad för dig som ska bygga garage, carport, ett förråd, växthus eller liknande. Något vi ofta kallar komplement­byggnad.

Ofta krävs bygglov om du ska bygga ett garage, en carport, förråd, växthus eller liknande, men inte alltid. Det beror på hur stort det du ska bygga är och var byggnaden ska placeras.

Guide: Sök bygglov för garage, carport, förråd, växthus och liknande

1. Beställ kartunderlag

Om du ska bygga garage, carport, förråd, växthus eller liknande måste du rita in byggnadens placering på fastigheten och ange mått till fastighetsgränser på ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden

2. Kontakta och anlita en kontrollansvarig

Det är inte ofta det krävs kontrollansvarig för att bygga garage, carport, förråd, växthus eller liknande. Är den byggnad du vill göra större än 80 kvadratmeter och/eller har stora spännvidder kan kontrollansvarig krävas.

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på ett separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats

3. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

4. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälp med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

  • Uppgifter om kontrollansvarig.
  • Ritningar
    Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
  • VA-situationsplan (om det ska vara vatten och avlopp i byggnaden).
  • Markplanering (redovisa gärna marknivåerna på fasadritningen).
  • Konstruktionsritningar eller beskrivningar över tak.

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina ärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

6. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi att handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet beslut inom 21 kalenderdagar. För komplementbyggnader som garage, förråd och liknande får du ofta beslut inom 2-6 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

7. Bygglovsbeslut och startbesked

Bygglovsbeslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

Bygglovsbeslutet innebär att du får bygga, men det innebär inte att du kan börja bygga. Du måste först få ett startbesked. Tänk på att du inte får påbörja din byggnation innan du har fått ett startbesked!

Är det ett enklare ärende kan du få ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

Är det ett större byggprojekt krävs ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat.

8. När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

Är det ett större byggprojekt kan ett arbetsplatsbesök under byggnadstiden krävas, och ett slutsamråd när byggnaden är färdig krävas. I startbeskedet kan du läsa vad som gäller i ditt fall.

När du har fått slutbesked får du börja använda ditt garage/carport/förråd!

Mer information

Läs mer om att bygga garage, carport, förråd och liknande

Ett garage, en carport eller ett förråd räknas som en så kallad komplementbyggnad. Du kan behöva söka bygglov eller anmäla det du vill bygga, beroende på hur stor byggnaden är och var den ska uppföras.

Områden i Östersunds kommun som är detaljplanerade

Alla detaljplaner (e-tjänsten Gällande detaljplaner)

Attefallshus

Om det du ska bygga är mindre än 30 kvadratmeter behöver du normalt inte ansöka om lov. Däremot måste du anmäla till kommunen att du vill bygga, eftersom byggnaden då räknas som ett så kallat attefallshus.

Guide för attefallshus

Läs mer om bygglovsbefriade åtgärder

Tänk på att om det redan finns ett annat attefallshus på fastigheten så behöver du söka bygglov även för byggnader som är mindre än 30 kvadratmeter. Det går bra med flera attefallshus på samma fastighet, men bara om den sammanlagda arean på alla attefallshus inte överstiger 30 kvadratmeter.

Sammanhållen bebyggelse

Om det krävs lov eller anmälan i just ditt ärende beror på om du vill bygga inom så kallad sammanhållen bebyggelse eller utanför. Med sammanhållen bebyggelse menas exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter.

Om du är osäker på om det område där du vill bygga utgör sammanhållen bebyggelse kan du alltid kontakta oss för rådgivning, på telefonnummer 063-14 30 00, välj knappval 3 för att komma till rätt svarsgrupp, eller mejla på kundcenter@ostersund.se.

Bygga i närheten av en strand

Tänk på att du även kan behöva ansöka om strandskyddsdispens om det du vill bygga ligger inom 100 meter från en strand.

Strandskyddsdispens

Läs mer om att bygga bryggor och båthus

Om du ska bygga en brygga eller båthus måste du alltid ansöka om strand­skydds­dispens.

Strandskyddsdispens

Allt som du gör ute i vattnet, till exempel att flytta sten eller anordna en pir, måste du anmäla till Länsstyrelsen.

Vattenverksamhet - Länsstyrelsen Jämtland

Bryggor

Om du ska bygga en brygga så är storleken på bryggan det som avgör om du behöver bygglov eller inte. Bryggor som har mer karaktär av småbåtshamn kräver alltid bygglov.

Om du är osäker på vad som gäller för den brygga du har tänkt bygga så kan du kontakta kundcenter på 063-14 30 00, välj knappval tre för att komma till rätt svarsgrupp, eller mejla på kundcenter@ostersund.se för rådgivning.

Båthus

För båthus krävs normalt bygglov om du ska bygga inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse menas exempelvis en tätort, en by eller en samling av minst tre bebyggda tomter.

Utanför sammanhållen bebyggelse kan du få bygga utan lov, men kontrollera gärna med oss innan för att vara söker på vad som gäller i just ditt fall.

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-03-04