Guide - marklov

Här hittar du en guide anpassad för dig som vill schakta, fylla mark eller fälla träd och ska söka marklov.

Du behöver söka om marklov om du ska göra en schaktning eller en fyllning som innebär att marknivån förändras med mer än 50 centimeter uppåt eller nedåt eller om du vill fälla skyddade träd eller plantera skog.

Guide: Söka marklov

1. Beställ kartunderlag

Du måste märka ut var du ska schakta/fylla upp mark/fälla träd/plantera skog på ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden

2. Ansökan

Du söker marklov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka marklov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälp med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

Här kan du titta på exempelkontrollplaner.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

5. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om marklov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För marklov får du oftast besked inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

6. Beslut och startbesked

Om du får ditt marklov beviljat innebär det att kommunen godkänner det du vill göra, ofta får du startbesked tillsammans med beslutet.

Beslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att beslutet om lov har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga. Läs mer om laga kraft.

7. Slutbesked

För att få slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av din handläggare.

Mer information

Läs mer om markförändringar, schakta, eller fylla

Markförändringar, schakta eller fylla

Marklov krävs om det område där du ska utföra åtgärder ligger inom ett detaljplanerat område, och om du ska göra en schaktning eller en fyllning som innebär att marknivån förändras med mer än 50 centimeter uppåt eller nedåt.

Även om området inte omfattas av en detaljplan kan du behöva marklov, tillexempel om det finns områdesbestämmelser där du tänkt göra åtgärden.

Med schaktning och fyllning menas både jord- och bergschaktning samt sprängning.

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Är du osäker på vad som gäller för det du vill göra kan du kontakta kundcenter på 063 – 14 30 00 eller mejla på kundcenter@osterund.se

Läs mer om trädfällning

Vill du fälla träd på egen tomt?

Tänk på att träd, även på privat mark, kan vara skyddade i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det kan, tillexempel, vara träd som är ett värdefullt inslag i den bebyggda miljön.

Kontrollera om dina träd är skyddade i detaljplanen i e-tjänsten Bygg - Gällande detaljplaner.

Har dina träd ett skydd i detaljplanen måste du ansöka om marklov.

Blir du störd av träd på kommunal mark?

Det kan vara träd eller buskar som skuggar en uteplats eller fäller löv över din tomt

Läs mer om vad som krävs för att kommunen ska fälla träd på kommunal mark.

Alléer är skyddade

Trädalléer har ett särskilt naturvärde.

Läs mer om alléer

Vill du fälla hela eller delar av en allé ska du kontakta Länsstyrelsen. Läs mer på deras sidan Dispens från biotopskydd.

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Vad kostar ett lov?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-02-26