Takkupa

Här hittar du en guide som är anpassad för dig som vill söka bygglov för att bygga en ny takkupa.

Om du vill bygga en mindre takkupa på ett en- eller tvåbostadshus behöver du inte bygglov, men det kan krävas en anmälan om det innebär ingrepp i bärande konstruktion.

Bygglovsbefriade takkupor på Boverkets hemsida.

Om du vill bygga en större takkupa på ett en- eller tvåbostadshus, eller takkupa på ett flerbostadshus, kontors- eller industribyggnad så måste du söka bygglov för tillbyggnad.

Guide för att söka bygglov för tillbyggnad

Guide: Sök bygglov för ny takkupa

1. Beställ kartunderlag

Om du ska bygga en takkupa på ditt hus måste du redovisa vilken byggnad det gäller genom att markera byggnaden på ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden

2. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Anmäl ingrepp i bärande konstruktion

Om takkupan eller takkuporna innebär ingrepp i en- eller tvåbostadshusets bärande konstruktion måste du anmäla det till oss. Det gör du i e-tjänsten Söka bygglov och andra åtgärder, välj Ändring av byggnad, fyll i alla uppgifter och skicka med alla handlingar direkt i e-tjänsten.

Vill du istället anmäla via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt

4. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

  • Uppgifter om kontrollansvarig.
  • Förslag till kontrollplan.
  • Teknisk beskrivning.
  • Konstruktionsritningar på takkupan, samt redovisning på hur infästningen mot befintlig byggnad kommer att göras.

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

6. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För takkupa får du ofta beslut inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

7. Beslut och startbesked

Om du får ditt bygglov beviljat får du oftast med startbesked i ditt bygglovsbeslut. Startbeskedet innebär att du kan påbörja byggnationerna.

Beslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

8. När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

Mer information

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Läs om hur mycket det kostar på sidan Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2024-02-09