Mur, plank och staket

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska bygga en mur, ett plank eller ett staket. Kravet på bygglov för mur, plank eller staket beror dels på höjden, dels på hur långt ifrån bostadshuset muren, planket eller staketet ska placeras.

Murar och plank kräver nästan alltid bygglov om höjden är över 50 centimeter. Är din mur eller ditt plank lägre än så krävs alltså inget lov. För staket gäller 1,2 meter, högre staket än så kräver bygglov.

Plank och staket måste vara glesa för att för att bygglov inte ska krävas. Med en genomsiktlighet på minst 50 procent kan det gå att bygga plank eller staket utan bygglov.

Guide: Sök bygglov för mur, plank och staket

1. Beställ kartunderlag

Om du ska bygga en mur, ett plank eller ett staket måste du visa längd och placering på fastigheten med mått till fastighetsgräns på ett för ett kartutdrag för enkla byggärenden.

Beställ kartutdrag för enkla byggärenden

2. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten ser automatiskt till att du har med alla handlingar, ritningar och uppgifter.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och du får även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.


Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

5. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är den max 21 kalenderdagar. För mur, plank och staket får du oftast beslut inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

6. Beslut och startbesked

Bygglovsbeslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

Är det ett enklare ärende kan du få ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

Är det ett större byggprojekt krävs ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat.

Tänk på att du inte får påbörja din byggnation innan du har fått ett startbesked!

7. När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt slutbesked.

Mer information

Läs mer om mur, plank och staket

Mur, plank eller staket inom 3,6 meter från bostadshus

Om din mur, ditt plank eller ditt staket ska placeras inom 3,6 meter från ditt bostadshus för att anordna en skyddad uteplats behöver du inte söka lov för det, så länge muren, plankets och staketets höjd inte är högre än 1,8 meter från marken och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Så placerar du mur, plank och staket på tomten

Du ska placera muren, planket eller staketet så att du kan sköta om det (till exempel måla om) från din egen tomt. Du ska alltså inte behöva gå in på din grannes mark för att sköta muren, planket eller staketet.

Vi rekommenderar att du placerar muren, planket eller staketet ungefär en meter från tomtgränsen, såvida du inte delar muren, planket eller staketet med din granne. Tänk då på att det kan vara bra att skriva ett avtal med grannen.

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2023-10-16