Nybyggnation

Här hittar du en guide anpassad för dig som ska bygga en ny huvud­byggnad. Det kan vara en byggnad där någon ska bo, som en villa, ett fritidshus eller ett flerbostadshus. Det kan även vara ett kontorshus eller ett industrihus.

Du kan ansöka om förhandsbesked om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område, så slipper du lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Förhandsbesked

Guide: Sök bygglov för nybyggnation

1. Beställ kartunderlag

Om du ska bygga en helt ny byggnad måste du rita in det på fastigheten och ange mått till fastighetsgränser på en nybyggnadskarta. Ska du bygga utanför detaljplanelagt område ska en förenklad nybyggnadskarta användas.

Beställ nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta

2. Kontakta och anlita en kontrollansvarig

Du anmäler kontrollansvarig i e-tjänsten när du ansöker. Eller via den separata e-tjänsten Anmälan kontrollansvarig. Kontrollansvarig kan även fyllas i direkt på blanketten, eller på separat papper.

Tänk på att du ska ha en överenskommelse med den kontrollansvarige som du anmäler i ditt ärende.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats

3. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

4. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

 • Uppgifter om kontrollansvarig.
 • Ritningar:
  Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
 • VA-situationsplan (om det ska vara vatten och avlopp i byggnaden)
 • Markplanering (redovisa gärna marknivåerna på fasadritningen)

Det krävs även ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare meddelar vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och efter några dagar får du även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten, så länge du har angett ditt personnummer.

6. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är målet 21 kalenderdagar. För nybyggnation får du ofta beslut inom 4-6 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

7. Bygglovsbeslut

Ett beviljat bygglov innebär att kommunen godkänner det du vill göra. Men du får inte påbörja byggnationerna förrän du har fått ett startbesked.

Vid större byggprojekt krävs ett tekniskt samråd och då får du startbeskedet separat. Information om vilka handlingar som krävs till det tekniska samrådet får du i samband med bygglovsbeslutet.

Beslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

8. Förbered handlingarna som du ska lämna vid tekniskt samråd

På det tekniskt samrådet krävs det att du lämnar in ett antal handlingar:

 • Förslag till kontrollplan som är anpassad för ditt byggprojekt. Den kontrollansvarige hjälper till med att upprätta kontrollplanen.
 • Konstruktionsritningar och installationsritningar.
 • Bevis om färdigställandeskydd.
 • Energibehovsberäkning.
 • Ytterligare handlingar kan krävas, se vilka i kallelsen till tekniskt samråd som är bifogat till bygglovet.

Ritningar och handlingar

9. Tekniskt samråd och startbesked - nu får du börja bygga!

På det tekniska samrådet ska byggherren, alltså du, och din kontrollansvariga delta och diskutera planering och organisation, platsbesök, tekniska krav med mera tillsammans med en byggnadsinspektör.

Om alla handlingar som krävs har lämnats in och du har redovisat att du uppfyller de krav som ställs får du ett startbesked efter det tekniska samrådet. Ett startbesked innebär att du kan börja bygga!

10. Arbetsplatsbesök och slutsamråd

Vid ett arbetsplatsbesök kontrollerar din handläggare bland annat att kontrollplanen och bygglovet följs. På arbetsplatsbesöket ska den kontrollansvariga vara med, och gärna byggherren – alltså du.

Slutsamråd

När du har byggt klart ska du eller din kontrollansvarige kontakta handläggaren för att boka in ett slutsamråd. Det är då ni ska gå igenom och kontrollera att byggnaden stämmer överens med beslutat bygglov och startbesked. På slutsamrådet ska byggherren och den kontrollansvariga:

 • Redovisa att kontrollplanen är signerad och att eventuella handlingar enligt kontrollplanen är framtagna.
 • Redovisa att lovet följs.
 • Redovisa kontrollansvarigas utlåtande och dokumentation över arbetsplatsbesök.
 • Redovisa intyg på att eventuella villkor enligt startbeskedet följs.

Förutsättningarna för att du ska få ett slutbesked diskuteras utifrån en rundvandring och de redovisade handlingarna/intygen.

11. Slutbesked

För att få slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av det startbesked du har fått. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked av din handläggare. Byggnaden får inte börja användas innan du har ett slutbesked.

Om någon del inte är färdigställt eller om någon kontroll inte har kunnat genomföras kan du få ett intermistiskt slutbesked. Det ger rätt att börja använda byggnaden under en tid i väntan på att återstående arbeten/kontroller/mätningar/intyg redovisas till kommunen. Därefter får du det slutgiltiga slutbeskedet.

Mer information

Information om elanslutning

Eftersom Östersund, Åre och Krokom befinner sig i en omfattande byggfas har Jämtkraft utökade ledtider för att handlägga och genomföra vissa anslutningsarbeten. Ta med det i beräkningen om du bygger ett nytt hus, och kontakta Jämtkraft i god tid.

Anslut ditt hus eller fritidshus till elnätet

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Den avgift du betalar för handläggningen av ditt ärende beror på hur stor yta som omfattas av det du söker eller anmäler och vad det gäller. Läs mer om vad det kostar på sidan Så mycket kostar det.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2023-09-26