Utvändig ändring

Här hittar du en guide som är anpassad för dig som ska göra en utvändig ändring på din byggnad. Det kan vara att du ska byta eller ändra tak eller andra fasadändringar.

Ska du göra en utvändig ändring och har ett hus från 40-, 50-, 60- eller 70-talet kan det vara viktigt att veta vad som är tidstypiskt för byggnader från olika tidsepoker. Kanske har ditt hus spännande originaldetaljer som kan vara värda att bevara?

Läs mer om vad som är tidstypiskt för olika byggnader.

Guide: Ansök om utvändig ändring

1. Ta fram kartunderlag

Om du ska göra en utvändig förändring måste du redovisa vilken byggnad det gäller genom att markera byggnaden på en karta.

Karta över Östersund

2. Ansökan

Du söker bygglov i vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Där får du hjälp med vilka uppgifter och ritningar som krävs för just ditt ärende – så att du skickar in en komplett ansökan på en gång.

Vill du istället söka bygglov eller göra en anmälan via blankett kan du kontakta kundcenter. Men för att handläggningen ska bli effektivare och snabbare vill vi helst ha digitala handlingar och kommunicera digitalt.

3. Gör i ordning de handlingar som krävs

Söker du bygglov i e-tjänsten får du hjälpa med vilka handlingar som krävs för just ditt ärende.

Handlingar som krävs:

  • Uppgifter om kontrollansvarig (Din handläggare avgör om det behövs i ditt ärende.)
  • Ritningar:
    Alla ritningar ska vara på vitt, ej rutat eller linjerat papper, vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.
  • Eventuell redovisning av förändring av konstruktion.


Det kan även krävas ytterligare handlingar för att du ska få ett startbesked. Din handläggare avgör vilka handlingar som krävs i ditt ärende.

Om du vill veta mer om vad som krävs av de handlingar och ritningar som du ska bifoga till din ansökan så kan du läsa mer på sidan Ritningar och handlingar.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Fyll i din ansökan och skicka in tillsammans med övriga handlingar. Var noggrann och se till att din ansökan är komplett – då går processen snabbare! E-tjänsten efterfrågar automatiskt alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs i ditt ärende – därför är det viktigt att du fyller i allt den efterfrågar.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi har fått din ansökan och du får även reda på vem som är din handläggare. Om du behöver göra kompletteringar kommer din handläggare att skicka ett meddelande eller mejl till dig.

Du kan följa ditt ärende i e-tjänsten Mina byggärenden, även om du har skickat in din ansökan på papper kan du följa ditt ärende i e-tjänsten.

5. Handläggning

När din ansökan är komplett börjar vi handlägga ditt ärende. Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan du får beslut, det skiljer sig mellan olika ärenden. Vi har tio veckor på oss att handlägga och ta ett beslut. Normalt har vi löpande kontakt med dig under ärendets gång.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor, i så fall informerar vi dig om det. Tänk därför på att skicka in din ansökan om bygglov i god tid!

Handläggningstiden för bygglov är max 70 kalenderdagar, och för bygglov enligt detaljplan med mera är den max 21 kalenderdagar. För utvändig ändring får du ofta beslut inom 2-4 veckor.

Beroende på hur ditt ärende ser ut och om det är enligt gällande detaljplan kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare som till exempel grannar.

6. Beslut och startbesked

Om du får ditt bygglov beviljat får du oftast med startbesked i ditt bygglovsbeslut. Startbeskedet innebär att du kan påbörja byggnationerna.

Beslutet vinner inte laga kraft förrän fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har tagits. Beslutet skickas för kännedom till grannar och andra berörda, samt tillkännages i Post- och inrikestidningar. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och går inte längre att överklaga.

7. När du har byggt klart

När du har byggt klart ska du anmäla det till kommunen och intyga att du har gjort åtgärden enligt ditt bygglov. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar, exakt vilka framgår av ditt startbesked.

Mer information

Läs mer om utvändig ändring

Kravet på bygglov för utvändig ändring på en- eller tvåbostadshus gäller inom områden som är detaljplanerade. För fasadändringar är det krav på bygglov om det innebär att husets eller omgivningens karaktär påverkas väsentligt.

Boverket

För flerbostadshus, lokaler, kontor, industrier och andra större huvudbyggnader krävs alltid bygglov för utvändiga ändringar inom detaljplanerade områden.

Områden i Östersunds kommun som är detaljplanerade

Alla detaljplaner (e-tjänsten Gällande detaljplaner)

Vad är väsentlig påverkan?

Det är svårt att ge ett exakt svar på vad som är väsentlig påverkan på husets eller omgivningens karaktär. Ofta ser husen i ett område likadana ut, om du gör stora ändringar på ditt hus som inte passar in så ändras karaktären på byggnaden/området.

Om du är osäker på om den förändring du vill göra kräver lov eller inte så kan du alltid kontakta kundcenter på 063-14 30 00 eller mejla kundcenter@ostersund.se

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte lov

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte lov för fasadändringar. Däremot kan det krävas bygglov för utvändig ändring om den byggnad du vill göra ändringen på är kulturhistoriskt värdefull och det finns även krav på att du ska vara extra varsam. Tänk även på att du aldrig får förvanska ditt hus, oavsett om det är utpekat eller inte.

På våra sidor om kulturmiljöer finns mer information om kulturhistoriskt värdefulla hus. En stor del av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer finns även samlade på vår Kulturmiljöwebb.

Detaljplaner

Kulturmiljöer

Hur länge gäller ett lov?

Ett lov gäller i två år från och med att det har vunnit laga kraft. Du har totalt fem år på dig att bygga färdigt.

Om du inte har börjat bygga inom två år slutar beslutet att gälla. Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du börjar bygga. Beslutet slutar att gälla om du inte har avslutat byggnationen inom fem år från lagakraftdatumet.

Hur mycket kostar det?

Läs om hur mycket det kostar på sidan Så mycket kostar ett bygglov eller en anmälan.

Olovligt byggande

Om du utan lov eller anmälan bygger något eller gör en åtgärd som du måste söka lov eller göra en anmälan för gör du dig skyldig till ett brott. Även om du påbörjar din byggnation utan startbesked eller flyttar in eller tar åtgärd i bruk utan slutbesked gör du dig skyldig till ett brott.

Du kan då bli tvungen att betala en sanktionsavgift, även om du har byggt på grund av okunskap eller oaktsamhet.

Läs mer om olovligt byggande på sidan Olovligt byggande/Svartbygge.

Sidan uppdaterad 2023-11-23