Restavfall och matavfall i företag eller flerbostadshus

Där det finns lunchrum och toalett där blir det kommunalt avfall, och det ska kommunen hämta. Kommunen ansvarar också för matavfall (bioavfall) från restaurang och butiker.

Restavfall och matavfall hämtar vi

Kommunen ska hämta restavfall och matavfall från verksamheter också. Läs mer om vad restavfall och matavfall är. Däremot hämtar inte kommunen förpackningar eller avfall som uppstår på grund av företagets verksamhet, om det inte är mat eller bioavfall från restaurang och butik. Om företaget delar kärl för förpackningar med hushåll då är det kommunen som hämtar förpackningarna.

Våra vanliga tjänster finns beskrivna i taxan.

Matavfall och föredetta livsmedel från butiker

Här är våra tjänster för matavfall från butiker:

 • Frukt och grönt sorteras utan förpackningar i kärl för matavfall. Matavfall från kök i butiken eller matavfall från personal får också läggas här även om det innehåller animalier som till exempel kött, ägg, mjölk eller fisk. Det är matavfallstaxa.
 • Före detta livsmedel som innehåller animaliska biprodukter (ABP). Här läggs före detta livsmedel som innehåller animalier t ex kött, ägg och mjölk, utan förpackningar. De nya kraven om att skilja avfallet från sin förpackning gäller även före detta livsmedel som innehåller ABP. För transport av animaliska före detta livsmedel krävs handelsdokument. Vi har en speciell taxa för matavfall med ABP. Här finns blankett för beställning av digitalt handelsdokument Word, 43.4 kB..

Före detta livsmedel från butiker får inte komposteras på Gräfsåsens avfallsanläggning utan ska hanteras separat. Hanteras allt bioavfall i ett gemensamt flöde omfattas allt av regelverket kring ABP.

Det byggs just nu en biogasanläggning i Östersund. Anläggningen planeras vara klar under 2025 och då kommer båda fraktionerna (utan förpackningar) att kunna hanteras i samma flöde och lämnas till biogasanläggningen.

Bakgrund till uppdelningen

Före detta livsmedel som innehåller animalier omfattas av regelverket kring animaliska biprodukter (ABP). Det innebär bland annat att:

 • Kärlen ska vara uppmärkta med information om ABP
 • Transporteras av en transportör som godkänts av Jordbruksverket (Avfall Återvinnings matavfallsbil är godkänd för transport av ABP kategori 3)
 • Butiken ska upprätta ett handelsdokument som ska följa med transporten.

Före detta livsmedel från butiker får inte komposteras på Gräfsåsens avfallsanläggning utan ska hanteras separat. Hanteras allt bioavfall i ett gemensamt flöde omfattas allt av regelverket kring ABP.

Läs mer

Handelsdokument och uppmärkning av kärl

Enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter så krävs att ett handelsdokument upprättas i samband med hämtningen. Dokumentet ska följa med transporten.

Det är verksamheten som ansvarar för att dokumentet upprättas. Det kan vara ett fysiskt papper, men Östersunds kommun har fått godkänt av Jordbruksverket att få använda sig av digitala handelsdokument.

Det innebär att ett handelsdokument per kärl genereras i vår fordonsdator vid varje hämtning hos butiken, dokumentet skickas sedan till den e-post som verksamheten angett.

Beställ tjänsten Digitala handelsdokument

Det finns också krav på hur kärl med före detta livsmedel som innehåller ABP ska märkas. Vi har tagit fram dekaler för de båda abonnemangen, och vi märker upp kärlen efter din beställning.

Här kan du läsa mer om kravet på handelsdokument och ladda ner en blankett för handelsdokument (Jordbruksverket)

Flytande bioavfall som inte är fett

Kommunen håller på att utreda olika alternativ för insamling av flytande bioavfall.

Nuvarande insamling av matavfall via kärl är inte anpassad för flytande matavfall, eftersom det inte går att lägga i påse. Det innebär i sin tur att kärlen blir svåra att hålla rena.

Flytande avfall, som exempelvis mejeriprodukter och juicer orsakar problem i avloppsledningsnätet och ska därför inte hällas ut i avloppet.

I dagsläget finns ingen särskild tjänst för insamling av flytande matavfall. I avvaktan på den tjänsten kan butikerna söka dispens från kravet på avskiljande av förpackningar för flytande matavfall.

Vid en eventuell dispens läggs flytande matavfall i sin förpackning i kärlet för före detta livsmedel med ABP.

Flytande ätligt fett

Flytande ätligt fett/olja ska sorteras ut separat. I dagsläget kan inte kommunen erbjuda någon tjänst för detta, utan hänvisar till privata aktörer.

Fettavskiljare

Har butiken en fettavskiljare?
Läs mer om krav på fettavskiljare

Matavfallspåsar ska fungera i vår behandling

Tänk på att använda påsar som fungerar i vår kompostering.
Stäng soppåsen och matavfallspåsen väl
- ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er!

Sortera mer och spara pengar!

Alla kärl för Restavfall till förbränning och Matavfall är märkta med en digital id-bricka (en svart plastrundel). Varje tömning av ert kärl registreras digitalt med en avläsare i sopbilen som läser koden i id-brickan och registrerar hämtningen. På så sätt kvalitetssäkrar vi vår sophämtning.

För Restavfall till förbränning betalar ni per hämtning. Varje tömning registreras och ni betalar sedan bara för det antal tömningar som vi utfört hos er. Har ni flera kärl för Restavfall till förbränning kan ni spara pengar så här:

 • Sortera ut alla förpackningar och tidningar samt allt Matavfall
 • Se till att fylla ett kärl för restavfall till förbränning i taget

Då förblir kanske ett kärl för Restavfall till förbränning tomt och det tar vi inte ut någon hämtningsavgift för.

Välsorterat, snyggt och prydligt

Ett soprum ska vara snyggt och prydligt med sorterade sopor i lagom stora kärl. Då blir det trevligare för er att lämna sopor och för oss att hämta. Stäng soppåsen och kompostpåsen väl - ju bättre paketerat desto mindre risk för nedskräpning hos er! Förpackningar och tidningar samt Ej återvinningsbart som läggs på deponi (utom stickande och skärande avfall) ska läggas löst i kärlen.

Använd gärna våra sopsorteringsskyltar för soputrymmen.

Vi hjälper gärna till med förbättringar av ert soputrymme - en soprums-makeover

Alla förpackningar och allt avfall ska sorteras

Alla förpackningar som innehåller avfall ska separeras från sitt innehåll. Detta för att underlätta återvinning av både förpackningen och innehållet. En förpackning måste vara helt tom innan den kan anses vara förpackningsavfall.

Det kan innebära att förpackningar behöver sköljas ur eller att innehåll som är svårt att ta bort måste skrapas ut. Förpackningar kan antingen separeras på plats där avfallet uppstår eller överlämnas till en behandlingsanläggning.

Skyldigheten att tömma förpackningen gäller allt avfall, inte bara för de förpackningar som innehåller matavfall.

Matavfall i förpackning

Bioavfall, inklusive matavfall, som separeras från förpackningen ska också sorteras separat. Syftet är att minska matsvinn och främja andra hanteringsmetoder, som prissänkningar eller samarbeten med sociala verksamheter.

Den som har matavfall som behöver kasseras har alltså en skyldighet att tömma förpackningen för att kunna sortera ut förpackningsavfallet och bioavfallet separat.

Flytande avfall och flytande matavfall

Kravet på att skilja förpackning från sitt innehåll gäller även för flytande varor som till exempel schampo och matavfall.

Undantag och dispens

Förpackningar som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall är undantagna från regeln om separation, om förpackningen underlättar hanteringen. I så fall ska förpackningen och innehållet hanteras som farligt avfall.

Dispens kan ibland beviljas i enskilda fall, om separationen inte går att genomföra eller om fördelarna inte överväger nackdelarna.

 

Mina sidor - för abonnemang och statistik

mina sidor kan du med hjälp av företagets kundnummer och organisationsnummer. Här kan du bland annat hantera abonnemang, kolla avläsningen av vattenmätaren, reklamera, se när det är nästa sophämtning och hitta fakturakopior.

 

Sophämtning vid storhelger

Kommunen hämtar restavfall och matavfall enligt företagets abonnemang, nästan året runt. Några dagar tar vi dock ledigt så kolla upp när det blir sophämtning kring storhelgerna.

Har soporna inte blivit hämtade?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat soporna. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.

Extremt väder, halka och trasiga sopbilar kan orsaka att vi inte hinner hämta dina sopor på utsatt dag.

Problem vid tömning

Av praktiska och arbetsmiljömässiga skäl hämtar vi inte soporna om:

 • kärlet inte är utställt senast klockan 7 på morgonen.
 • vägen till kärlet inte är framkomlig.
 • kärlet står på fel plats eller draghandtaget är vänt åt fel håll.
 • matavfallet frusit fast i kompostkärlet.

Överfulla soptunnor - flerbostadshus

Överfulla kärl är svåra att hämta ur arbetsmiljösynpunkt och det blir dessutom skräpigt i soprummet.

Har ni rätt antal kärl för avfallet? Har ni rätt hämtningsintervall?

 • Kan ni ordna bättre möjligheter för sortering av förpackningar och matavfall? Vi kan hjälpa till med råd om en soprums-makeover. Det handlar om att skylta upp i soprummet och dela ut sorteringsguider.
 • Är det lätt för de boende att få tag i matavfallspåsar?
  Beställ matavfallspåsar till soprummet (e-tjänst).
 • Har ni rätt antal kärl för matavfall och eller sopor till förbränning och töms de tillräckligt ofta? Beställ större kärl eller ändra intervall hos kundcenter på 063 - 14 30 00.

Vill du få mejl om varför avfallet inte blivit hämtat?

Vi vill kunna meddela dig och ditt företag varför vi inte har hämtat avfallet. Se till att vi har en användbar e-postadress till företaget.Anläggningsnumret finns med på fakturan, sex siffror.

Ange adressen där soporna finns.
Sidan uppdaterad 2024-04-23