Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Östersunds kommun vill förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälso­samma och självständiga liv med ökad delaktighet i samhälls­frågor. Här hittar du information om hur arbetet med att bli en mer åldrandevänlig kommun är upplagt.

Somrig bild från gågatan i Östersund med många människor. Mitt i bilden står ett leende äldre par.

Som ett led i arbetet har Östersunds kommun blivit medlem i Världshälso­organisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC (Age-friendly cities and communities). Nätverket består av över 1 000 städer/kommuner i mer än 40 länder runt om i världen.

Östersunds medlemskap i WHO-nätverket är ett långsiktigt utvecklingsarbete, men kommunen börjar med att driva arbetet som ett projekt.

Aktuellt inom projektet

Nedanstående aktiviteter är aktuella inom projektet just nu.

Utskick av Seniorguide med information om kommunens service, stöd och omsorg

Östersunds kommun har under hösten 2022 tagit fram en Seniorguide riktad till medborgare över 70 år. Broschyren innehåller information om olika former av service, stöd och omsorg som kommunen erbjuder.

Broschyren har skickats ut till alla i Östersunds kommun där någon i hushållet är 70 år eller äldre (totalt cirka 10 000 personer), men går också att ladda ner/läsa nedan.

Länk till tillgänglighetsanpassad version av Seniorguide 2023 Pdf, 2.9 MB.

Utskick av informationsbroschyr med tips på sociala aktiviteter till medborgare över 70 år

Östersunds kommun har under hösten 2021 tagit fram ytterligare en informationsbroschyr riktad till medborgare över 70 år. Broschyren är en del i vårt arbete med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun och innehåller denna gång tips på sociala aktiviteter i Östersunds kommun. Coronapandemin har medfört minskade sociala kontakter för många, vilket kan påverka hälsan negativt. Nu när samhället börjar öppna upp igen vill vi därför ge tips och inspiration om olika aktiviteter där man kan träffa människor.

Broschyren har skickats ut till alla i Östersunds kommun där någon i hushållet är 70 år eller äldre (totalt cirka 10 000 personer), men går också att ladda ner/läsa nedan.

Länk till utskriftsvänlig broschyr – tillgänglighetsanpassad version Pdf, 1.2 MB.

Utskick av informationsbroschyr med tips på utomhusaktiviteter till medborgare över 70 år

Östersunds kommun har under våren 2021 tagit fram en ny informationsbroschyr riktad till medborgare över 70 år. Broschyren är en del i vårt arbete med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun och innehåller denna gång tips på utomhusaktiviteter i Östersunds kommun. Coronapandemin har medfört minskad fysisk aktivitet/ett ökat stillasittande för många, vilket kan påverka hälsan negativt. Nu när vi närmar oss sommaren vill vi därför ge inspiration till att både röra på sig och komma ut i naturen.

Broschyren har skickats ut till alla i Östersunds kommun där någon i hushållet är 70 år eller äldre (totalt cirka 10 000 personer), men går också att ladda ner/läsa nedan.

Länk till utskriftsvänlig broschyr – tillgänglighetsanpassad version Pdf, 3.4 MB.

Utskick av informationsbroschyr till medborgare över 70 år

Östersunds kommun har under hösten 2020 tagit fram en informationsbroschyr riktad till medborgare över 70 år. Broschyren är en del i vårt arbete med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun och innehåller både information om vad man kan tänka på för att främja sin egen hälsa och var det finns stöd att få när man behöver det.

Broschyren har skickats ut till 10 300 personer över 70 år inom kommunen, men går också att ladda ner/läsa nedan.

Länk till utskriftsvänlig broschyr, tillgänglighetsanpassad för webben Pdf, 1.5 MB.

Vi söker medborgare 65+ som vill delta i en undersökning om utemiljöer

Östersunds kommun kommer under perioden 5 oktober-30 november 2020 att genomföra en undersökning hur personer över 65 år som bor i 5 utvalda områden upplever utemiljön i sitt eget närområde. Undersökningen är en del av arbetet med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun.

De aktuella områdena är Hornsberg, Centrala stan, Odensala, Lit och Torvalla.

Vi söker nu personer över 65 år som bor i dessa områden och som vill delta i undersökningen.

Undersökningen innebär att deltagarna går runt och fotograferar/filmar sådant som man tycker är positivt och sådant som man tycker är mindre bra/risker i utemiljön.

Du som vill medverka kommer att bjudas in till ett informationsmöte där du även får lära dig hur man använder en Ipad (läsplatta) för att fotografera/filma. Du behöver inte ha några förkunskaper för att kunna delta. Möjlighet kommer att finnas att låna en Ipad/läsplatta om du inte har en sådan och inte vill använda egen mobil för att ta foton/filma.

Via undersökningen vill vi öka deltagarnas inflytande i stadsplaneringsprocessen genom att de får möjlighet att visa på vilka faktorer som är viktiga för dem i utformningen av utemiljön. Resultatet kommer att användas som ett delunderlag när det under nästa år ska tas fram en 3-årig handlingsplan för att göra Östersund mer åldrandevänligt.

Du som vill delta i undersökningen anmäler dig till Saranda Bajraktari via e-post saranda.bajraktari@ostersund.se eller via telefon 073-778 20 27. Anmälan görs senast den 15 oktober 2020.

Inbjudan till informationsmöte kommer därefter att skickas ut till alla som anmält sitt intresse att medverka. Informationsmöten kommer att genomföras corona-anpassat (dvs. med ett begränsat antal personer vid varje tillfälle och möjlighet att hålla avstånd).

Resultat – medborgar­dialoger/­fokusgrupps­intervjuer med personer över 18 år som har fysiska, psykiska/­neuro­psykiatriska respektive intellektuella funktions­nedsättningar

Under oktober-december 2021 har Östersunds kommun genomfört ett antal medborgardialoger och fokusgruppsintervjuer riktat till personer över 18 år som har fysiska, psykiska/neuropsykiatriska respektive intellektuella funktionsnedsättningar. Syftet har varit att få mer information om hur de upplever att det är att leva i Östersund.

Nedan finns sammanfattningar av resultatet från dessa dialoger.

Sammanställning - resultat medborgardialog SRF 19 oktober Pdf, 314.9 kB.

Sammanställning - resultat fokusgruppsintervju personer med psykisk ohälsa-NPF 22-25 oktober Pdf, 302.9 kB.

Sammanställning - resultat personer med olika fysiska funktionsnedsättningar Pdf, 312.6 kB.

Sammanställning - resultat fokusgruppsintervju intellektuell funktionsnedsättning 24 november Pdf, 279 kB.

Resultat – medborgardialoger med personer över 65 år

Under oktober-november 2021 har Östersunds kommun genomfört fem medborgardialoger med medborgare över 65 år för att få veta mer om hur de upplever att det är att leva i Östersund.

Medborgardialogerna hölls i områdena Hornsberg, Körfältet, Centrala stan, Lit och Odensala. Vid dialogerna diskuterade medborgare och politiker områdena utemiljöer, busstrafik, bostäder, social gemenskap, medborgarinflytande och samhällsstöd och service.

Nedan finns sammanfattningar av resultatet från respektive dialog.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Hornsbergskyrkan 12 oktober Pdf, 247.6 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Körfältet 13 oktober Pdf, 252.1 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Mötesplats Prästgatan 58 - 15 oktober Pdf, 210.9 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Lit 2 november Pdf, 336.2 kB.

Sammanställning - resultat medborgardialog 65+ Odensalakyrkan 3 november Pdf, 234 kB.

Resultat – telefonintervjuer hem­tjänst­användare 65+”

Under oktober-december 2020 tillfrågades ett antal medborgare över 65 år som använder hemtjänst om de ville medverka i en telefonintervju om hur de upplever exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och service. 45 personer valde att delta i undersökningen och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Nedan kan du ta del av rapporten och tillhörande bilagor.

Delrapport - telefonintervjuer med hemtjänstanvändare 65+ slutlig version inklusive bilagor Pdf, 733.8 kB.

Resultat – enkätundersökning 65+

Under maj-juni månad 2020 skickade Östersunds kommun ut en enkät i pappersform till 1 500 slumpmässigt utvalda personer över 65 år i kommunen. Enkäten innehöll frågor om hur äldre upplever exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och service. 1 030 personer besvarade enkäten och resultatet av enkätundersökningen har nu sammanställts.

Nedan finns den aktuella delrapporten och tillhörande bilagor.

Delrapport - Enkätundersökning om förutsättningar för ett aktivt och hälsosamt åldrande för äldre 65+ i Östersunds kommun Pdf, 3.3 MB.

Resultat – enkätundersökning personer med funktionsnedsättningar 18+

Under perioden 10 februari-15 april 2021 genomförde Östersunds kommun en enkätundersökning riktad till medborgare med funktionsnedsättningar över 18 år.

Syftet var att få kunskap om hur personer med funktionsnedsättningar upplever att det är att leva i Östersund.

Enkäten innehöll frågor om exempelvis utemiljöer, transporter, bostäder, social delaktighet, information samt samhällsstöd och service.

120 personer besvarade enkäten och resultatet av undersökningen har nu sammanställts.

Nedan kan du ta del av den aktuella delrapporten och tillhörande bilagor.

Länk till dokumentet Delrapport - Enkätundersökning personer med funktionsnedsättningar 18+ i Östersunds kommun Pdf, 1.5 MB.

Länk till sidan Delrapport - Enkätundersökning personer med funktionsnedsättningar 18+ i Östersunds kommun (tillgänglighetsanpassad information i webbformat)

Resultat – enkätundersökning personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+

Under april-maj månad 2021 genomfördes en enkätundersökning riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+ som bor i LSS-bostad eller ordinärt boende i Östersunds kommun och som har någon insats av Vård- och omsorgsförvaltningen. En enkät med 13 frågor och bildstöd utformades med stöd av Vård- och omsorgsförvaltningens stödpedagoger.

130 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka i undersökningen och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Länk till dokumentet Delrapport – enkätundersökning personer med intellektuell funktionsnedsättning 18+ i Östersunds kommun (inklusive bilagor) Pdf, 1.1 MB.

Resultat – Färdtjänstundersökning medborgare 18-64 år

Under februari-april månad 2021 tillfrågades 280 medborgare i åldern 18-64 år i Östersunds kommun om de ville delta i en telefonintervju eller enkätundersökning om hur de upplever att använda färdtjänst. De olika undersökningarna omfattade frågor om beställning, punktlighet, bemötande, trygghet, tillgänglighet samt priser för färdtjänst.

65 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka i någon av undersökningarna och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Delrapporten och tillhörande bilagor

Delrapport: Undersökning med färdtjänstanvändare 18–64 år i Östersunds kommun Pdf, 977.7 kB.

Resultat – färdtjänstintervjuer 65+

Under november-december månad 2020 tillfrågades 180 medborgare över 65 år i Östersunds kommun om de ville delta i en telefonintervju om hur de upplever att använda färdtjänst. Telefonintervjun omfattade frågor om beställning, punktlighet, bemötande, trygghet, tillgänglighet samt priser för färdtjänst.

54 av de tillfrågade medborgarna valde att medverka i undersökningen och resultatet har nu sammanställts i en rapport.

Delrapporten och tillhörande bilagor

Delrapport – telefonintervjuer med färdtjänstanvändare 65+ Pdf, 527.4 kB.

Bilaga 1 – Informationsbrev och anmälningsblankett Pdf, 189.1 kB.

Bilaga 2 – Mall för telefonintervjuer - färdtjänst Pdf, 151.8 kB.

Mer om projektet

Kommunfullmäktige har gett kommunens nämnder och förvaltningar ett gemensamt uppdrag att påbörja arbetet med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun. Uppdraget kommer att genomföras som ett projekt under 2020–2022.

WHO har identifierat åtta fokusområden som kan bidra till att skapa åldrandevänliga städer och samhällen (AFCC):

  1. Utemiljöer och allmänna byggnader
  2. Transporter
  3. Bostäder
  4. Social gemenskap och delaktighet
  5. Respekt och social tillhörighet (icke-diskriminering)
  6. Arbete, sysselsättning och medborgarinflytande
  7. Information och kommunikation
  8. Samhällsstöd och service

Projektet börjar med att kommunen gör en nulägesanalys av hur äldre och personer med funktionsnedsättningar upplever dessa åtta områden idag. Flera olika insamlingsmetoder kommer att användas för att fånga medborgarnas perspektiv - till exempel enkäten som du kan läsa mer om under rubriken "Resultat – enkätundersökning 65+", här ovanför.

Kommunen kommer också hålla intervjuer och bjuda in till öppna dialogmöten när det åter är möjligt. När nulägesanalysen är klar ska kommunen ta fram en flerårig handlingsplan för de områden som behöver utvecklas.

Genom att förbättra de ovanstående åtta områdena för äldre och personer med funktionsnedsättningar säkerställer kommunen även viktiga delar i FN:s konventioner för mänskliga rättigheter.

Vad görs redan?

Det pågår redan mycket utvecklingsarbete i Östersunds kommun kopplat till WHO:s åtta fokusområden samt det hälsofrämjande arbetet för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Här nedan ser du exempel på aktiviteter som pågår inom respektive fokusområde.

Utemiljöer

Tillgängliga parker, trottoarer, övergångsställen, offentliga byggnader och toaletter. Det är exempel på viktiga bitar för en tillgänglig utemiljö.

Parker och grönområden
Idrott, fritid och friluftsliv
Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer (forskningsprojekt)
Trygghet och brottsförebyggande arbete
Snö och halka
Felanmälan trafik och gator

Bostäder

Standarden på bostaden, möjlighet att få bostadsanpassning och andra former av stöd och service i hemmet eller närområdet. Det är viktiga förutsättningar för tillgängliga och trygga bostäder.

Vård- och omsorgsnämndens program för boplanering
Bo bra på äldre dar
Bostadsanpassning

Respekt och social tillhörighet

Respekt och social tillhörighet innebär att motverka diskriminering i olika former. Det handlar till exempel om hur målgrupperna framställs i media och om målgruppernas perspektiv efterfrågas av offentliga och kommersiella aktörer. Det handlar också om möjligheten att använda tjänster eller delta i olika evenemang trots svag ekonomi.

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

Information och kommunikation

Information och kommunikation handlar om tillgången till samhällsinformation utifrån olika personers förutsättningar. Till exempel om man använder klarspråk, att det finns tillgängliga talsvarstjänster och att det finns tillgång till information i skrift eller telefon om man inte kan använda datorer/internet.

Klarspråk
Digital hemguide
Kontakta oss om brister i tillgängligheten på kommunens webbplats

Transporter

Tillgängliga och trygga transporter handlar om allt från bemötande, tydlig information och rimliga priser till utformning av hållplatser, stationer och vägar.

Färdtjänst
Kollektivtrafik
Utveckling av Glll:s torg och Framtidens resande (projekt)

Social gemenskap och delaktighet

Social delaktighet handlar till exempel om tillgång till lokala mötesplatser och aktiviteter som främjar möten mellan människor med olika intressen och olika åldrar. Det handlar också om uppsökande verksamhet i syfte att motverka social isolering.

Mötesplatser och lokaler
Fritid och rekreation
Föreningsliv
Bibliotek
Rätt från början – metoder för medskapande utformning (Vinnovaprojekt=)

Sysselsättning och medborgarinflytande

Sysselsättning och medborgarinflytande handlar bland annat om möjligheter att arbeta eller göra frivilliginsatser. Här ingår också att det ska vara tillgängliga arbetsplatser och finnas möjligheter till att medverka i beslutande och rådgivande organ.

Frivilliguppdrag
Kommunala pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättning
Samiskt samråd
Daglig verksamhet

Samhällsstöd och service

I samhällsstöd och service ingår bland annat utbudet av kommunal service och olika hälso- och sjukvårdsinsatser för att förebygga ohälsa. Det handlar också om det finns tillgängliga hälsocentraler och tillgång till olika former av kommersiell service i närområdet.

Hälsofrämjande seniorträffar och förebyggande säkerhetsbesök
Förhindra fallskador
Säkra steg (forskningsprojekt)
Anhörigstöd
Hjälp i hemmet
Funktionsnedsättning
Fysisk aktivitet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (forskningsprojekt)

Sidan uppdaterad 2022-12-06