Lit

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Lit.

Karta över detaljplaner i Lit

I kartan hittar du alla detaljplaner i Lit. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Söre 5:5 - Småhusbebyggelse i Lit (L36)

Planen vann laga kraft den 4 januari 2022.

Syftet med planen är att göra det möjligt att förtäta och komplettera planområdet med tre nya tomter för småhusbebyggelse.

Söre 5:28, 5:32 m fl - Bostadsbebyggelse, småhus (L33)

Planen vann laga kraft den 21 mars 2006.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av småhus i Södra Söre i Lit. Önskemålet är framfört av ägaren till b la Söre 5:28 och 5:32. Detaljplaneförslaget föreslår möjligheten till att avstycka 6 tomter med tillhörande byggrätt för enfamiljshus.

  1. Planbeskrivning Pdf, 41.8 kB.
  2. Detaljplan och Illustrationer Pdf, 1.1 MB.

Söre 4:146 m fl - Från förenings- och servicelokal till bostad (L31)

Planen vann laga kraft den 31 augusti 1999.

  1. Plankarta Pdf, 335.5 kB.

Centrum, handel, vård och kontor

Söre 3:39 - Rotegården och f d kommunalhuset i Lit (L35)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2010.

Detaljplanen föreslår att Söre 3:39 får användas till kontor, bostäder, föreningslokaler, olika vårdinrättningar och skola.

  1. Plankarta, Illustration, Planbestämmelser samt Plan- och genomförandebeskrivning Pdf, 2.6 MB.
Sidan uppdaterad 2023-10-31